Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO)

Givet den högre utbildningens enorma expansion under det senaste halvseklet och dess ökade strategiska betydelse för samhället i stort är det både förvånande och anmärkningsvärt att så lite forskning ägnas åt området i Sverige. Uppsala universitet utgör dock ett undantag. I dagsläget bedrivs omfattande forskning om den högre utbildningens organisation inom företagsekonomin, om dess sociala struktur inom utbildningssociologin, om universitetet som idé inom filosofi och idé-och lärdomshistoria, om högskolesektorns styrning inom statsvetenskap och så vidare. Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO) är ett mångvetenskapligt forskningsnätverk vid Uppsala universitet som ämnar förstärka denna mångfacetterade forskning ytterligare genom en serie initiativ innefattande en gemensam seminarieserie, doktorandinternat samt forskningsworkshopar. Genom en mer frekvent samverkan mellan de ingående miljöerna är ambitionen att Uppsala universitet ska bli en central internationell nod för forskning om högre utbildning.

Nyheter

Håll staten borta från universitetens styrelser
Lars Engwall

"Staten agerar alltmer som marknadsaktör genom att använda olika typer av anbudsförfaranden och att göra bedömningar för att ta reda på om universiteten levererar det som staten önskat. Situationen skulle ytterligare kompliceras om de tankar som STRUT-utredaren Pam Fredman framfört i en underhandsrapport, nämligen att regeringen och universiteten ska genomföra förhandlingar om kontrakt för ett antal år framåt. Med den nuvarande ordningen med en majoritet i styrelserna utsedd av regeringen kan detta innebära att regeringen förhandlar med sig själv. Att de av regeringen utsedda representanterna skulle anmäla jäv kan man knappast förvänta."

Läs artikeln här.


Svenska Dagbladet, måndag 21 maj 2018.

12 december, 10.15-12.00

Medlemssammankomst

HERO anordnar en medlemssammankomst för att diskutera nätverkets framtid.  Mer information inom kort.

Lokal: meddelas senare.


Anordnas av HERO.

13 december, 12.15-16.00

Workshop

HERO anordnar en workshop för doktorander, forskningsassistenter och yngre forskare. Separat inbjudan.

Lokal: K312, Ekonomikum.


Anordnas av HERO.

18 december, 13.15-18.00

Workshop: Kollegialitet i Norden

I samarbete med Samverkansgruppen för god forskningsmiljö anordnar HERO en workshop om situationen för kollegialiteten i Norden. Mer information inom kort.

Lokal: Gyllenhielmska biblioteket, Skytteanum.


Anordnas av HERO i samarbete med GFM – Samverkansgruppen för en god forskningsmiljö.

19 december, 13.15-15.00

 Bokseminarium

Bokseminarium med Mikael Gustavsson om hans kommande bok om lärarutbildningen i Sverige.

Lokal: rum 14:340, Blåsenhus.


Anordnas av HERO.

HERO finansieras av Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Om du vill få kontinuerlig information om nätverkets aktiviteter, kontakta Johan Boberg.