Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik (PS-gruppen)

PS-gruppen utgör en till stora delar ny forskningsmiljö vid institutionen för utbildningsstudier, pedagogik och didaktisk och har också medlemmar från andra lärosäten. Miljön har redan nu en livaktig internationell publicering och kan räknas som en av de ledande miljöerna i Europa när det gäller forskning om inkludering och specialpedagogers/speciallärares arbete. I övrigt bedrivs forskning inom flera olika områden (se nedan för respektive forskares intresseområden).

Inom pedagogik med inriktning mot specialpedagogik fokuseras framför allt svårigheter som uppstår i pedagogiska sammanhang. Dessa sammanhang utgörs av bildning, utbildning, socialisation och lärande i olika historiska, sociala och kulturella kontexter.  Empiriska fält är hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning och också arbetslivet och informella sammanhang.

Forskningsledare

Claes Nilholm

Medlemmar

Lizbeth Engström, Petra Gäreskog, Anna JohanssonMartin Karlberg, Nina Klang, Liya Kalinnikova, Gunilla Lindqvist, Gunnlaugur Magnússon, Åsa Nilsson, Niklas Norén, Ingrid OlssonSara Persson, Caroline Snäckerström SimsJohanna Svahn

Kontakt 

Claes Nilholm

Forskningsprojekt

Inom gruppen pågår ett antal olika forskningsprojekt. Högaktuellt just nu är Inkludering genom lärande i grupp - en studie med mixed metod design.

Till projektet

Nätverk

Medlemmar i PS-gruppen ingår i olika forskningsnätverk såsom REDDI (Research in Educational Dilemmas Inclusion and Democracy) och CHILD (Child Health Intervention Learning Disability). PS-gruppen samarbetar också med CLIP och STEP-grupperna vid institutionen.

Relation till grundutbildningen

Inom PS-gruppen läggs stor vikt vid relationen till utbildning på grundläggande nivå. Vi är aktiva som kursansvariga och lärare och verkar också för att kursplaner, arbetssätt, litteratur och redovisningsformer bygger på vetenskaplig grund.

Seminarieserie

PS-gruppen driver en seminarie-serie. I seminariet presenteras, diskuteras och analyseras forskning om inkluderande utbildning och specialpedagogik. Specialpedagogikens relationer till områden såsom pedagogik, didaktik, ämnesdidaktik och utbildningssociologi behandlas också inom ramen för seminariet. Speciell tonvikt läggs vid forskningens implikationer för undervisningsväsendet, inte minst för lärares, specialpedagogers och speciallärares arbete. PS användas i brev för ett tillägg, Post Scriptum, som görs efter att själva brevet är skrivet och undertecknat. Oftast innehåller ett sådant PS betydelsefull information som kan förändra innebörden i hela brevet. Vi tycker det är en passande, om än uppfordrande, metafor för vår seminarieverksamhet.

Program för hösten 2018

Forskarnas intresseområden

Lizbeth Engström

Lizbeth är lektor i pedagogik med intresseområden sociala praktiker inom vård, omsorg samt inom medicinsk och pedagogisk praxis. Arbetar just nu i projekt tillsammans med SVA om nya kommunikationsmodeller kring hygien och smittskyddspraxis i verksamheter där barn, unga umgås i nära samspel med djur, främst inom 4H-gårdar. Deltar sedan 2014 i ett omfattande inkluderingsprojekt i en kommun.

Petra Gäreskog

Petra är licentiand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hennes intresse riktar sig mot frågor som rör förskolan.

Anna Johansson

Anna har en fil. mag. i specialpedagogik och är nu licentiand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Annas nuvarande forskning handlar om nyanlända elever och specialpedagogik. Hon har också andra forskningsintressen, främst skolans stödstrukturer för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt inkludering och delaktighet för alla elever.

Martin Karlberg

Martin är lektor i didaktik med inriktning mot inkludering. Hans forskning handlar om ledarskap, inkludering, beteendeanalys i skolan, psykisk hälsa i skolan samt skolprestationer.

Nina Klang

Nina är lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Nina är intresserad av pedagogiska arbetssätt för att stödja elever med funktionsnedsättningar i deras lärande och kommunikation. Till exempel har Nina studerat målformuleringar i åtgärdsprogram för elever med komplexa kommunikationsbehov och lärarstrategier i klassrumssamtal i grundsärskola.

Gunilla Lindqvist

Gunilla är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hon bedriver forskning i förskola, grundskola och grundsärskola. Gunilla intresserar sig särskilt för yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegreppet.

Gunnlaugur Magnússon

Gunnlaugur är lektor i didaktik. Han är intresserad av utbildningsreformer, specialpedagogik och inkludering som utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska diskurser. Hans tidigare forskning handlar om fristående skolors organisation av särskilt stöd.

Claes Nilholm

Claes är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och har ett brett intresse för frågor som rör inkludering och specialpedagogik. Speciellt har han intresserat sig för teoretiska frågor och kartläggningar av synsätt på specialpedagogik.

Åsa Nilsson

Åsa Nilsson är masterstuderande i specialpedagogik och arbetar som skolutvecklare med inriktning pedagogik, specialpedagogik och elevhälsa. Hennes specialintresse är pedagogiska metoder för arbete med grupper och grupputveckling.

Niklas Norén

Niklas är lektor i didaktik med inriktning mot svenska och forskar om barns sociala inkludering i vardagliga och pedagogiska verksamheter. Han är särskilt intresserad av kommunikationshjälpmedel för barn med grava motoriska funktionsnedsättningar, samt av samtalsspråkets grammatik.

Ingrid Olsson

Ingrid är lektor i didaktik med inriktning mot förskolan. Ingrids forskning handlar bland annat om lärande i förskola och skola, barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, implementering, samverkan mellan pedagoger och andra grupper, delaktighet, socialt stöd och pedagogiskt ledarskap.

Sara Persson

Sara är doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hennes forskning handlar om problematisk skolfrånvaro, skolk och skolvägran.

Caroline Snäckerström Sims

Caroline är doktorand vid institutionen för pedagogik under Claes Nilholms handledarskap. Hennes forskningsfokus är inriktat på undervisning för särskilt begåvade elever. En del av grundfrågorna i hennes forskning handlar om vilka typer av undervisning som fångar upp och utmanar även dessa elever och hur olika internationella undervisningslösningar kan anpassas till det svenska undervisningssystemet och svensk utbildningstradition. Hennes syfte är även att kartlägga delar av den undervisning som redan pågår i Sverige inriktad mot den aktuella elevgruppen. 

Johanna Svahn

Johanna är post doktor i pedagogik med inriktning mot inkludering. Hennes forskning riktar sig främst mot barns identitets- och socialisationsprocesser kopplat till frågor som rör mobbning, konflikter och skolors interventionsarbete.

Publikationer

 • Göransson, Kerstin; Lindqvist, Gunilla; Klang, Nina; Magnússon, Gunnlaugur et al.

  Professionalism, governance and inclusive education –: A total population study of Swedish special needs educators

  Ingår i International Journal of Inclusive Education, 2018.

 • Lundgren, Mats; Lindqvist, Gunilla; Olsson, Maria; von Ahlefeld Nisser, Désirée et al.

  Challenges faced by national educational authorities when implementing school development: A qualitative case study about an attempt to create accessible teaching environments in a Swedish municipality’s pre-schools and schools

  2018.

 • Hultin, H.; Ferrer-Wreder, L.; Eichas, K.; Karlberg, Martin et al.

  Psychometric Properties of an Instrument to Measure Social and Pedagogical School Climate Among Teachers (PESOC)

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 287-306, 2018.

 • von Ahlefeld Nisser, Désirée; Olsson, Maria; Lindqvist, Gunilla; Lundgren, Mats et al.

  Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola – möjligheter och fallgropar i praktiken.

  2018.

 • Lindqvist, Gunilla; Hansson, Susanne; Bengtsson, Karin

  A different school?Teaching and learning in school for pupils with intellectual disability

  2018.

 • Lindqvist, Gunilla; Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe; Göransson, Kerstin et al.

  A Comparative Investigation of Special Educator Preparation in Norway and Sweden.

  2017.

 • Sandström, Margareta; Klang, Nina; Lindqvist, Gunilla

  Bureaucracies in Schools—Approaches to Support Measures in Swedish Schools Seen in the Light of Skrtic’s Theories

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, 2017.

 • Nilholm, Claes; Göransson, Kerstin

  What is meant by inclusion?: An analysis of European and North American journal articles with high impact

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, s. 437-451, 2017.

 • Evaldsson, Ann-Carita; Svahn, Johanna

  Staging social aggression: Affective stances and moral character work in girls' gossip telling

  Ingår i Research on children and social interaction, s. 77-104, 2017.

 • Sandström, Margareta; Lindqvist, Gunilla; Klang, Nina

  På spaning efter "Superläraren" - om synen på stödinsatser i skolan i relation till visionen om ökad inkludering

  Ingår i Barn och Unga i Skola och Samhälle, s. 178-199, 2017.

 • Göransson, Kerstin; Lindqvist, Gunilla; Möllås, Gunvie; Almqvist, Lena et al.

  Ideas about occupational roles and inclusive practices among special needs educators and support teachers in Sweden

  Ingår i Educational review (Birmingham), s. 490-505, 2017.

 • Klang, Nina; Gustafson, Katarina; Möllås, Gunvie; Nilholm, Claes et al.

  Enacting the role of special needs educator: six Swedish case studies

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, s. 391-405, 2017.

 • Nilholm, Claes

  SMART: Ett sätt att genomföra forskningsöversikter

  Studentlitteratur, 2017.

 • Svahn, Johanna

  "Jag har bara ADHD å så": Identitetskonstruktion och normalisering i resursskoleelevers berättelser

  Ingår i Fortelling og forskning, s. 125-142, 2017.

 • Nilholm, Claes

  How should pupils with intellectual disabilities be educated?: A response to Gustavsson, Kittelsaa & Tøssebro

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, s. 489-490, 2017.