Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (STEP)

Forskningsgruppen STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy) etablerades år 2000. STEP studerar socialisation och bildning med särskilt fokus mot organisering, urval och legitimering av kunskap i utbildningsinstitutioner, från förskola till högre utbildning. Forskningen är framför allt inriktad mot samspelet mellan utbildningspraktik, -politik och -forskning och har läroplansteori som en grundläggande teoretisk referensram. Centrala frågor är hur olika utbildningsformer och utbildningsvillkor etablerats och förändrats, och hur ekonomiska, juridiska och kulturella förändringar kommer till uttryck inom utbildningspolitik, -forskning och -praktik. Detta inbegriper utbildningsfilosofiska frågor om likvärdighet, hållbar utveckling, rättigheter/skyldigheter och rättvisa. Forskningen är förankrad i internationellt etablerade läroplans- och styrteoretiska perspektiv, och inkluderar institutionella, komparativa, historiska och spatiala analyser av olika utbildningsarenor. STEP arbetar med flera olika projekt, inom fem huvudinriktningar:

  • Utbildningspolitik - styrning, ledning och ledarskap
  • Utbildningsforskning - formering av kunskaper och kunskapsfält
  • Utbildningars innehåll och praktik
  • Bedömning och utvärdering


STEP består för närvarande (2017) av fyra professorer, tre docenter, fyra universitetslektorer, åtta doktorander, en doktorandaspirant, samt ett antal associerade medlemmar från Uppsala och andra svenska och nordiska lärosäten. 

Vetenskapliga ledare

Professor Eva Forsberg, professor Elisabet Nihlfors och FD Henrik Román som även är STEP:s koordinator och kontaktperson. Professor emeritus Ulf P Lundgren är senior advisor.

Kontakt

Henrik Roman

Medverkande

Eva Forsberg, Elisabet Nihlfors, Henrik Román, Ulf P Lundgren, Andreas Bergh, Maria Folke-Fichtelius, Guadalupe Francia, Stina Hallsén, , Daniel Pettersson, Pia Skott, Wieland Wermke, Charlotte Baltzer, Joel Jansson, Sara Levander, Erik Lindskog, Judit Novak, Leo Berglund, Tatiana Michailova, Jamshid Karami, Maria Rosén, Daniel Nordholm.

Nätverk

STEP är engagerat i ett flertal internationella och nationella nätverk: The Nordic Curriculum Theory Network, The Nordic Network for Studies in Academic Development Activities, Svenskt nätverk för studier av utbildningsområdets politik (STUP), Theory of Higher Education Network (THEN) och Det utbildningshistoriska nätverket.  STEP samarbetar med flera olika forskningsmiljöer som CLEG (Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance, UiO), SPLP (Studies in Professional Development, Learning and Policy), POP (Pedagogik och Politik, GU), ECE (KTH School of Education and Communication in Engineering Science, KTH), SEP (Studies in Educational Policy, HiG), Utbildning och demokrati (OrU) och SITE (Läroplansteori och utbildningsreformer,  LnU).

FORSKNINGSMILJÖNS KOPPLING TILL UTBILDNING

Flera medlemmar undervisar i pedagogikämnet på grund- och avancerad nivå (master- och forskarutbildning), inom fristående kurser och på personalvetar- och beteendevetarprogrammen.

Flera av medlemmarna inom STEP undervisar också inom grundutbildningen på lärar- och förskollärarprogrammen, rektorsutbildningen samt för utbytesstudenter.

STEP medverkar också i universitetskurser för lärare och pedagogiska ledare.