Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO)

Givet den högre utbildningens enorma expansion under det senaste halvseklet och dess ökade strategiska betydelse för samhället i stort är det både förvånande och anmärkningsvärt att så lite forskning ägnas åt området i Sverige. Uppsala universitet utgör dock ett undantag. I dagsläget bedrivs omfattande forskning om den högre utbildningens organisation inom företagsekonomin, om dess sociala struktur inom utbildningssociologin, om universitetet som idé inom filosofi och idé-och lärdomshistoria, om högskolesektorns styrning inom statsvetenskap och så vidare. Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO) är ett mångvetenskapligt forskningsnätverk vid Uppsala universitet som ämnar förstärka denna mångfacetterade forskning ytterligare genom en serie initiativ innefattande en gemensam seminarieserie, doktorandinternat samt forskningsworkshopar. Genom en mer frekvent samverkan mellan de ingående miljöerna är ambitionen att Uppsala universitet ska bli en central internationell nod för forskning om högre utbildning.

4–5 december

Doktorandinternat

Mer information kommer senare.

Lokal: Lilla Torget, Sigtuna Stads Hotell


Anordnas av HERO.

Februari 2018

Professor Guy Neave (University of Twente) föreläser

Mer information kommer senare.


Anordnas av HERO i samarbete med Filosofiska institutionen och Fakulteten för utbildningsvetenskaper.

HERO finansieras av Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Om du vill få kontinuerlig information om nätverkets aktiviteter, kontakta Johan Boberg.