Higher Education as Research Object (HERO)

Given the prodigious expansion of higher education during the last haft-century and its heightened strategic importance for society at large, it is quite remarkable that so little research has been devoted to the subject in Sweden. Uppsala University is an exception, where extensive research is currently devoted to the organization of higher education within Business Studies, its social structures within Sociology of Education, the idea of a university within Philosophy and the History of Science and Ideas, the management of the higher education sector within Political Science, etcetera. Higher Education as Research Object (HERO) is a multidisciplinary research network at Uppsala University aiming to further strengthen this multifaceted research through a series of initiatives, including joint seminar series, research workshops, and graduate student colloquia. Through this intensified collaboration between the research environments involved, the ambition is to make Uppsala University a central node internationally for research on higher education.

News

Academic taxi drivers in a global marketplace
Lars Engwall

"The rhetoric of internationalisation has, to a large extent, been reinforced in recent decades by the development of ranking systems. [...] Although these rankings are often subject to critical questioning, at the end of the day they are taken seriously, leading to the perception that there is a global market for education. [...] [T]his idea is up for debate since the majority of higher education is national, or even local, with graduates going into national, or even local, labour markets. The implication appears to be that leaders of academic institutions – maybe with the exception of those 200 so-called world-class universities – should care much more about their home markets than about global markets and they should reflect much more about their internationalisation strategies."

Click to read full article


University World News, Saturday April 13, 2019.

2-3 MAJ

Doktorandkurs: Higher Education as Research Object. A Multidisciplinary Doctoral Programme Course (7.5 hp)

Vårterminen 2019 anordnar HERO en doktorandkurs om högre utbildningen som forskningsobjekt. Undervisningen sker vid ett internat den 2–3 maj. Mer information om kursens innehåll finns att läsa här. Observera att antalet platser är begränsade.

Anmälan: via e-post till Johan Boberg senast fredag den 29 mars.
Lokal: Krusenberg herrgård.


Anordnas av HERO.

15-16 maj, 2019

Konferens: ”World Class Universities: A Contested Concept”

Konferensens syfte är att samla och fokusera ledande forskning om globalisering, standardisering och harmonisering av den högre utbildningens normer och praktiker både som en grund för, och som en effekt av, rankningar och strävan att skapa och upprätthålla universitet i “världsklass”. Det finns mycket forskning kring HE-policy och kvalitetssäkring, men forskningsläget är fragmenterat på olika sätt. Dels handlar forskningen ofta om nationella system, dels utgår forskningen oftast från skilda kunskapsintressen (ekonomiska, organisationsteoretiska, historiska mm). Utgångspunkten för detta symposium är trefaldigt. För det första ligger betoningen på rankningar som ett globalt fenomen. För det andra är målet att integrera resultat från olika forskningsinriktningar.

Symposiet kommer att samla sociologer, historiker, statsvetare, organisationsteoretiker, medieforskare, utbildningsvetare, filosofer och antropologer verksamma i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannien, Portugal, Nya Zealand, Kina och USA med syftet att stimulera, integrera och konsolidera framstående forskning om den högre utbildningen och därmed ge ett konkret bidrag till teori- och metodutveckling, men också erbjuda resultat till nytta för utbildningspolitikens olika aktörer och utövare.

För mer information, se konferensens hemsida.

Anmälan: anmäl dig här senast 8:e maj.
Lokal: Humanistiska teatern.


Anordnas av HERO i samarbete med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

MITTEN AV JUNI

Seminarium: Universitetets integritet

Seminarium med professor Gudmund Hernes, ordförande i Uppsala universitets konsistorium, om universitetets integritet.

Mer information inom kort

Lokal: Ej bestämd.


Anordnas av HERO i samarbetet med Företagsekonomiska institutionen.

HERO is financed by the Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences. If you would like to receive regular updates from the network, please contact Johan Boberg.