News

Academic taxi drivers in a global marketplace
Lars Engwall

"The rhetoric of internationalisation has, to a large extent, been reinforced in recent decades by the development of ranking systems. [...] Although these rankings are often subject to critical questioning, at the end of the day they are taken seriously, leading to the perception that there is a global market for education. As argued above, this idea is up for debate since the majority of higher education is national, or even local, with graduates going into national, or even local, labour markets. The implication appears to be that leaders of academic institutions – maybe with the exception of those 200 so-called world-class universities – should care much more about their home markets than about global markets and they should reflect much more about their internationalisation strategies."

Läs artikeln här.


University World News, lördag 13 april 2019.

Håll staten borta från universitetens styrelser
Lars Engwall

"Staten agerar alltmer som marknadsaktör genom att använda olika typer av anbudsförfaranden och att göra bedömningar för att ta reda på om universiteten levererar det som staten önskat. Situationen skulle ytterligare kompliceras om de tankar som STRUT-utredaren Pam Fredman framfört i en underhandsrapport, nämligen att regeringen och universiteten ska genomföra förhandlingar om kontrakt för ett antal år framåt. Med den nuvarande ordningen med en majoritet i styrelserna utsedd av regeringen kan detta innebära att regeringen förhandlar med sig själv. Att de av regeringen utsedda representanterna skulle anmäla jäv kan man knappast förvänta."

Läs artikeln här.


Svenska Dagbladet, måndag 21 maj 2018.

Artikel om HERO

Uppsala universitet publicerade nyligen en nyhetsartikel om nätverket HERO och konferensen "En högre utbildning i 'världsklass': Discipliner, professioner, institutioner".

Läs artikeln här.


Högskolan lider av konkurrensmani
Sharon Rider

"Erkännandet att det kan finnas en spänning mellan det pedagogiskt riktiga och vetenskapligt värdefulla, och andra krav från samhället, är hoppingivande. Statens främsta roll här är att stödja och beskydda universitetets kärna. För att ny kunskap ska skapas och gammal kunskap bevaras – för att vetenskapen ska gå framåt – får inte kunskapsmål, vetenskapliga resultat, sanningar och fakta värderas och relativiseras av ensidiga eller kortsiktiga ekonomiska och politiska intressen. Försvagas den första pelaren, då rasar hela bygget."

Läs artikeln här.


Svenska Dagbladet, måndag 22 januari 2018.

Välfärden – en ödesfråga inför valet 2018
Shirin Ahlbäck Öberg

"Styrningen av den offentligt finansierade verksamheten kan tyckas vara en trivial eller ointressant fråga, men jag menar att det är en ödesfråga som rör välfärdsstatens fortsatta legitimitet. Därför måste politiker på alla nivåer inför valåret 2018 ta de yrkesverksammas – och brukarnas – missnöjesyttringar på allvar och diskutera de avvägningar som inryms i hur välfärden ska organiseras och ledas."

Läs artikeln här.


SVT Opinion, torsdag 11 januari 2018.

Vart är universiteten på väg?
Lars Engwall

"Kommer universitet och högskolor framöver att betraktas som vilket företag eller statlig organisation som helst? Kommer universitetsledningarna att rekryteras alltmer på en marknad där vetenskaplig kompetens närmast ses som en belastning för den administrativa förmågan? Kommer rektorerna att bli överdirektörer under generaldirektören för UKÄ? Kommer de traditionella sätten att bedöma kompetensen inom universitet och högskolor att försvinna? Kommer det kollegiala inflytandet att helt avvecklas? Inför dessa illavarslande frågor är det viktigt att påminna sig att akademisk verksamhet skiljer sig från TV-programmet 'På spåret'. Målet är inte förutbestämt. Det finns möjligheter för professionen att säga ifrån. Det är till och med en skyldighet för alla akademiska lärare att protestera mot den utveckling som de har sett hittills och att förklara för makthavare av olika slag att vi är på fel väg."

Läs artikeln här (bakom betalvägg).


Upsala Nya Tidning, måndag 8 januari 2018.

Makten vilar på ett människomissbruk
Li Bennich-Björkman.

"Universiteten är platser för kreativitet. Människor som arbetar här är passionerade kring vad de gör, och vill inget hellre än att kunna fortsätta forska. Tjänsterna är få. I deras ställe har en djungel av projektanställningar och tillfälliga påhugg växt fram. Föreställningen att 'rätt' kontakter ger fördelar är utbredd, och borgar för att de som förmodas kontrollera åtråvärda resurser sitter på makt. Ofta är den makten informell, den innehas av män, och inte sällan ser den ut att realiseras – som berättelserna i akademiuppropet vittnar om – i allt från sjaskiga, intimt värderande kommentarer, till fysiska övergrepp."

Läs artikeln här.


Svenska Dagbladet, lördag 25 november 2017.

»Bard-striden« i Lund gömmer det verkliga hotet mot universiteten
Thomas Karlsohn

"Hotet mot kollegialiteten härrör nämligen både från den marknadsfingerande styrning i vilken studenter uppfattas som konsumenter och från politisk – inte minst socialdemokratisk – misstänksamhet mot oberoende samhällsinstitutioner. Dessutom har olika politiska läger historiskt sett ofta gjort gemensam sak mot professionens inflytande. Om det finns någonting som bör lyftas fram i trätorna om Lunds universitet på ledar- och kultursidor så är det därför att frågan om professionens öde bildar ett undre skikt under de ytfenomen som alla reagerar på."

Läs artikeln här.


Dagens Arena, fredag 10 november 2017.

Stoppa resursslöseriet vid rekrytering av rektorer!
Lars Engwall

"Det som nu är gjort vid LTU kan inte göras ogjort. Det kan dock finnas anledning för dess styrelse att i framtiden överväga om inte universitetsmedel gör bättre nytta inom utbildning och forskning än som ett betydande stöd till svensk dagspress. Framför allt bör vi hoppas att denna massiva annonskampanj från Luleå inte sporrar andra styrelser vid landets universitet och högskolor att följa efter. Det har nämligen hänt tidigare att de mer marknadsorienterade lärosätena har blivit förebilder för dem som stått för mer akademiska värden."

Läs artikeln här.


Universitetsläraren, tisdag 26 september 2017.

Från Tranås till Trieste – så får vi fler att studera och praktisera i Europa med Erasmus+


Mikael Börjesson deltar i seminariet Från Tranås till Trieste – så får vi fler att studera och praktisera i Europa med Erasmus+ anordnat av Europahuset i Almedalen.

" Vad kan vi lära oss av Erasmusprogrammet? – Det finns oerhört mycket att lära. Jag tror att det visar att om man tar initiativ så får man effekter. Det är enorma mängder folk som har rest ut, och det skapar förändrade strukturer på lärosätena. Innan detta kom till skott skedde väldigt mycket på en spontan nivå. Det var beroende av att det fanns någon entusiasmerande lärare eller forskare som öppnade vägarna. Nu är detta formaliserat, och det finns mycket information och många upptrampade stigar att gå."

Se en inspelning från seminariet här.


Almedalsveckan, tisdag 4 juli 2017.

Hotad professionalism
Shirin Ahlbäck Öberg, Sharon Rider, m.fl.

"Det är uppenbart att den avreglering av universitetens organisation som gjordes 2010 har resulterat i ett otillräckligt rättsligt skydd för vetenskaplig prövning och saklig bedömning i lärosätenas ledning och verksamhet. Mot denna bakgrund finns det - helt oavsett den långsiktiga utredningen av formerna för fördelning av resurser mellan lärosätena - skäl att skyndsamt återinföra lagliga bestämmelser om att beslut om examina, tjänstetillsättningar och medelsfördelning inom lärosätena måste beredas och beslutas av kollegialt sammansatta organ. Ett allmänt tal om ansvarsfull och tillitsbaserad styrning räcker inte för att kunna upprätthålla den professionella infrastrukturen. Beslutsformerna behöver vara centralt reglerade."

Läs artikeln här (bakom betalvägg).


Upsala Nya Tidning, tisdag 30 maj 2017.

Inte vilket jobb som helst
Lars Engwall

"I stället för att följa andra lärosäten och anpassa sig till tendensen att se universitetet som ett företag borde Uppsala universitet vara en förebild för övriga lärosäten då det gäller att finna goda ledare för verksamheten. Det kan ske genom att avstå från att använda mellanhänder i form av konsulter och genom att behandla rekryteringen på ett sätt som kraftfullt understryker rektorspostens stora betydelse."

Läs artikeln här (bakom betalvägg).


Upsala Nya Tidning, torsdag 4 maj 2017.

Uppgradera senaten
Lars Engwall och Bo Sundqvist

"Uppsala universitet har sedan slutet av 1990-talet en akademisk senat, men den har än så länge haft begränsat inflytande. Den har mer varit ett diskussionsforum än en motvikt mot styrelse och rektor. Att öka akademiska senatens befogenheter skulle därför med säkerhet vitalisera det kollegiala engagemanget. Detta vore enligt vår mening mycket positivt. Inte minst skulle det vara en fördel vid tillfällen då förtroendet för rektor eller styrelse sviktar."

Läs artikeln här (bakom betalvägg).


Upsala Nya Tidning, tisdag 4 april 2017.