Multikulturní vzdělávání v mateřské škole jako příležitost rozvoje vícejazyčného vzdělávání (7,5 ECTS)

1. Kvalifikační profil

Cíle pro vysokoškolské vzdělávání

 • nejdůležitější vzdělávací cíl tohoto programu pro vysokoškolské vzdělávání a průběžné profesní vzdělávání pracovníků v mateřských a základních školách je propagace vícejazyčné komunikace a interakce s rodiči a multikulturní vzdělávací prostředí

Výstupy

 • účastníci tohoto kurzu by měli být profesionálně zdatní v rámci práce s rodiči v migrující společnosti, a co je nejdůležitější, účastníci si budou rozvíjet dovednosti a odborné schopnosti podporovat komunikaci mezi vícejazyčnými dětmi, jejich rodiči a mateřskou školou

Koncept výuky, učení a hodnocení

 • hodnocení jsou součástí výuky a učení a souvisí s kompetencemi, které je třeba získat

Předpokládá se, že student dosáhne formulovaných výsledků učení a dokáže je prokázat

jejich kompetencí prostřednictvím vhodných strategií hodnocení. Hodnocení výkonu studenta bude založeno na kritériích, které nastíní, jak tato hodnocení kompetencí lze dosáhnout.

Očekávané výstupy, kompetence

Účastníci získají základní znalosti o následujících tématech:

 • Didaktické koncepty, nástroje a pedagogické strategie pro konstruktivní začleňování mnohojazyčný svět dítěte.
 • Podpora odborníků v mateřských a základních školách v tom, jak pracovat s dětmi a rodinami, žijícími ve vícejazyčném prostředí (zejména během přechodu období).
 • Sebereflexe jako pedagogického účastníka ve vícejazyčném prostředí.
 • Vytváření pozitivního sebepojetí dětí v lingvisticky heterogenních skupinách prostředí.
 • Mnohojazyčnost a její emoční a kognitivní účinky.

2. Obecné pokyny

Časový rámec a rozsah bakalářského vzdělávání / kurzů

 • celý kurz je psán jako dva moduly a budou realizovány ve 2 semestrech, tzn. po dobu 1 akademického roku

Modul teoretické odborné přípravy:

 • didaktika
 • multikultura

Modul aplikační:

 • praxe náslechová v tradiční mateřské škole
 • praxe v mezinárodní mateřské škole

Cílová skupina a požadavky

 • studuje obor Učitelství pro MŠ nebo Předškolní pedagogika
 • pracuje jako pedagogický pracovník v předškolním zařízení nebo v primární škole pro výuku mateřského jazyka nebo angličtiny jako druhého jazyka

Úspěšné zakončení studia s přenosem kreditů v rámci EU (7,5 ECTS)

Metodika kurzu

Semináře (SE) slouží k myšlence vědecké diskuse s obsahem a metodami, sdílené zkušenosti a praxe orientované na konci kurzu. Cílem je vybudovat kompetence být schopen porozumět a najít řešení pro profesionální, didaktické a praktické úkoly. Způsoby učení zahrnují literaturu a další formy výzkumu, tvorbu vlastních otázek, včetně kritické reflexe a diskuse. Práce na tématech lze provádět buď samostatně, tak v rámci týmu nebo v projektech. V budoucnu lze semináře nabídnout online, pokud je komunikace a spolupráce všech účastníků zaručena pomocí vhodných nabídek (elektronické platformy, chaty, e-mail atd.).

Studijní pokyny (Národní kontext: UP Olomouc, ČR)

Řídíme se pokyny Zákona o vysokých školách 2018 v úplném znění (zákon č. 111/1998 Sb.), předpisy MŠMT, vnitřními normami UP a vnitřními předpisy a normami PdF (https://www.pdf.upol.cz/ru/o-fakulte/uredni-deska/#c8863)

Obsah a rozsah zkoušek
Obsah zkoušek, který je dán přípravou, musí být ve shodě se stupnicí ECTS.
Hodnocení probíhá v souladu se studijním a zkušebním řádem PdF UP.

3. Struktura a osnova kurzu

Teoretická odborná příprava

Didaktika - 2 ECTS - 13 lekcí po 45 minutách - letní semestr, 1. ročník studia UMŠ

Cíle:

 • získat znalosti, schopnosti a dovednosti pro plánování, zkoušení, reflexi a analýzu vícejazyčného prostředí v předškolním věku
 • znát svou vlastní roli aktivního učitele a roli v týmu - být schopen reflexe
 • znát všechny faktory úspěchu při přechodu z MŠ do ZŠ
 • znát jazykové pedagogické strategie a nástroje reflexe
 • ocenit rozmanitost učení a vytvářet efektivní modely učení pro heterogenní třídy
 • rozvíjet lekce, provádět je a přemýšlet o nich
 • mít povědomí o individuálních potřebách, seznámit se s podpůrnými systémy ve škole i mimo ni
 • rozvíjet a vytvářet důvěryhodné vztahy se studenty a respektovat vlastní limity a limity něčí role.
 • demonstrovat inkluzivní chování, kdy je rozmanitost využívána produktivním způsobem a kde je podporován rozvoj podle jejich silných stránek a potřeb
 • mít diferencované povědomí o podmínkách v pedagogické oblasti založené na znalostech získaných o rozmanitosti a interdisciplinaritě
 • aplikace znalostí o pedagogických metodách na podporu účasti a inkluze
 • být schopen vytvářet profesionální strategie týkajících se diverzity založených na dekonstrukci stereotypů
 • mít citlivé a rozlišitelné vědomí sebe sama jako účastníka sociálních situací

Vzdělávací obsah:

 • Ukázka rámce vícejazyčného (učícího) nastavení se zvláštním ohledem na přechody mateřská školka, předškolní výchova
 • Vývoj, plánování, přizpůsobení se vícejazyčným podmínkám
 • Analýza vícejazyčných (vzdělávacích) nastavení
 • Analýza vlastní role a vlastního chování pomocí metodiky akčního výzkumu
 • Kritické hodnocení vícejazyčných materiálů

Studenti budou schopni:

 • zamyslet se nad strategiemi pedagogického jazyka
 • pomocí reflexních nástrojů zvládat různé role v pedagogických situacích a praxi
 • rozpoznat vícejazyčné zdroje studentů a podporovat jejich rozvoj
 • podporovat učení dětí v jejich vícejazyčném vzdělávání způsobem orientovaným na zdroje
 • podporovat individuální (jazykovou) biografickou práci studentů a doprovázet procesy jazykové biografie
 • zamyslet se nad metodami specifickými pro danou profesi, vedenými interakcemi pro pokrok v mnohojazyčnosti v situaci a osobu

Literatura

Formy a metody výuky

Hodnocení
V každé vyučovací hodině

Multikulturalita - 2 ECTS, 13 lekcí po 45 minutách - letní semestr 1. roč. oboru UMŠ

Kurz poskytuje základní znalosti různých sociokulturních skupin žijících v české a evropské společnosti, rozvíjí schopnost orientace v sociokulturních rozmanitostech světa a využívá mezikulturních kontaktů k obohacení sebe i ostatních, k zajištění tolerance, respekt a otevřenost vůči různým skupinám.

Cíle:

 • znalost základů z různých oborů (lingvistika, vzdělávací vědy)
 • znalost základů o významu mnohojazyčnosti ve vzdělávacím prostředí
 • profesionální zvládnutí jazykové a kulturní rozmanitosti jako požadavku pro usnadnění participace
 • profesionálně zacházet s uvedeným kulturním rozdílem
 • mít povědomí o vlastní roli jako pedagogického profesionála
 • schopnost aplikovat strategie pro budování vztahů s rodiči na podporu pevné sítě pro efektivní pedagogickou práci
 • zvládnout profesní strategie poradenství

Vzdělávací obsah:

 • Procesy přechodů ve vzdělávání

Doprovázení, poradenství a podpora vícejazyčných dětí při vstupu do vzdělávání:

 • individuální, institucionální a společenská mnohojazyčnost
 • jazyk a identita
 • migrační pedagogické perspektivy ve vztahu ke vzdělávacím zařízením: jazyk - vztahy politické moci, diskriminace
 • politické a institucionální řešení mnohojazyčnosti
 • komunikace tradičních názorů a chování při interakci s rodiči
 • účast, uznání a solidarita jako pedagogické koncepty v rámci migrační společnost
 • vzdělávání a kurikulum pro základní a základní školu jako normativní rámec pro orientaci na podporu mnohojazyčnosti
 • práva

Studenti budou schopni:

 • projevit povědomí o jazyce jako o známce sounáležitosti a diferenciace
 • identifikovat dominantní struktury ve výuce jazyků
 • diskutovat o konstruktech nemluvnosti a přemýšlet o tom
 • rozpoznat oblast napětí kolem osvojování jazyků a vhodně reagovat
 • ukázat a diskutovat o současném výzkumu „dospívání vícejazyčných“,
 • diskutovat a uvažovat o jazykovém režimu a politice,
 • přemýšlet o rasismu a antirasistických strategiích
 • systematicky přispívat svými vlastními zkušenostmi k partnerským studiím a uvažovat o nich
 • podporovat ostatní předškolní a další odborníky v jejich interakci s vícejazyčnými rodiči

Literatura

Formy a metody výuky

Modul aplikační

Praxe náslechová v tradiční MŠ - 1,5 ECTS - letní semestr 1. roč. oboru UMŠ

Cíle:

 • seznámit se s pedagogickou realitou MŠ (RVP PV, záznamové listy, školní agenda)
 • seznámit se s prostředím tradiční MŠ, které navštěvují děti cizinců
 • uplatňovat metody pozorování a rozhovoru
 • pozorovat vybrané dítě, zapisovat pozorování do připravených záznamových archů
 • zpracovat případovou studii, kazuistiku vybraného dítěte

Vzdělávací obsah:

Dokumentace školy. Multikulturní vzdělávání v obsahu RVP PV. Děti cizinců v tradiční MŠ - adaptace dětí, komunikace s rodiči, jazyková výchova. Vedení záznamů o dětech - metody pedagogické diagnostiky. Příprava na vzdělávací aktivity.

Studenti budou schopni:

 • orientovat se v prostředí MŠ
 • komunikovat s pedagogem, asistenty a dalšími pracovníky MŠ
 • komunikovat s dětmi a rodiči cizinců
 • reflektovat význam praxe ke zvolenému oboru
 • analyzovat RVP PV vzhledem k multikulturalitě
 • popsat podmínky pro vícejazyčné vzdělávání

Literatura

Formy a metody výuky

Hodnotící metody

Praxe v mezinárodní mateřské škole Olomouc - 2 ECTS - zimní semestr 2. roč. oboru UMŠ

Cíle:

 • seznámit se s prostředním mezinárodní mateřské školy (kurikulum, školní agenda)
 • seznámit se s režimem dne
 • komunikovat s dětmi a rodiči
 • analyzovat kurikulum vzhledem k vícejazyčnému vzdělávání
 • pozorovat vybrané dítě - zpracovat kazuistiku
 • realizovat vzdělávací aktivity

Vzdělávací obsah:

Multikulturní vzdělávání v kurikulu a dokumentace školy. Děti cizinců v MŠ - adaptace dětí, komunikace s rodiči, jazyková výchova. Vedení záznamů o dětech - metody pedagogické diagnostiky. Vzdělávací aktivity a jazyková výchova. Kazuistika.

Studenti budou schopni:

 • orientovat se v prostředí mezinárodní mateřské školy
 • komunikovat s pedagogem, asistenty a dalšími pracovníky MŠ
 • komunikovat s dětmi a rodiči cizinců
 • analyzovat kurikulum k multikulturalitě
 • popsat podmínky pro vícejazyčné vzdělávání
 • zpracovat kazuistiku

Literatura

Formy a metody výuky

Hodnotící metodyLast modified: 2023-11-23