Fortbildningsinitiativet

BASERAT PÅ LÄRARES SYNPUNKTER OCH ÖNSKEMÅL

Fortbildningsinitiativet är ett forskningsprojekt där vi kartlägger lärares tidigare erfarenheter av olika former och innehåll i fortbildning samt deras nuvarande behov av fortbildning. Kartläggningen ligger sedan till grund för fortbildning av lärare. Fortbildningen utformas i enlighet med lärarnas önskemål, behov och tidigare erfarenheter.  

Insamling av data 

Under hösten 2017 skickades en enkät till samtliga förskollärare, fritidspedagoger, lärare och yrkeslärare i Heby kommun, Enköpings kommun, Tierps kommun och Uppsala kommun. I enkäten kartlades tidigare fortbildning och behov av ytterligare fortbildning. Frågorna om tidigare fortbildning handlade om att kartlägga vilket innehåll och vilken form av fortbildning som har varit önskvärd och effektiv tidigare. Baserat på lärares tidigare erfarenheter drog vi slutsatser inför den kommande fortbildningsinsatsen. Frågorna om önskad fortbildning gav oss en detaljerad bild av vilka behov lärarna hade av fortbildning. Preliminära beräkningar och analyser har genomförts och det visar sig att många lärare har behov av fortbildning rörande olika aspekter av ledarskap, undervisningsfärdigheter, specialpedagogik och digitalisering av undervisningen.

Utbildning

Under höstterminen 2018 inleddes en försöksverksamhet där 50 ämneslärare och förskollärare från Uppsala kommun fick fortbildning i undervisningens kärnprocesser. Under fem kursdagar behandlades fem teman: 

  1. Vetenskapligt stöd och beprövad erfarenhet: Forskning, teori och metod
  2. Kollegialt lärande som verktyg i utveckling av kärnprocesser
  3. Kärnprocesser i undervisningen och ledarskap i klassrummet
  4. Ämnesdidaktik (för ämneslärarna)
  5. Relationskompetens, demokrati och inkludering

Fortbildningsinsatsen har utvärderats löpande och lärarna har varit mycket positiva till kursens utveckling och form. Samtliga lärare skulle rekommendera kursen till en kollega. 

Hur går fortbildningen till?

Fortbildningen (7,5 hp) är verksamhetsnära. Innehållet i fortbildningen utformas i samverkan med lärare och skolledning på respektive skola. Fortbildningen består av föreläsningar (en del på Youtube), utvecklingsarbete och seminarier. Kursen avslutas med en individuell skriftlig examinationsuppgift. 

Varför SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH UNIVERSITET? 

2015 års skolkommission lyfter fram den professionella utvecklingen som en förutsättning för förbättrad måluppfyllelse hos eleverna. De menar å ena sidan att forskning och lärarutbildning bör utveckla skolledarnas och lärarnas praktiska yrkesutövande. Å andra sidan bör skolledarnas och lärarnas yrkesutövning utveckla lärarutbildning och forskning.

Ambitionen från Uppsala kommun och Uppsala universitet är inleda ett mångårigt och systematiskt samarbete rörande fortbildning, forskning och utveckling där förskola, skola och universitet i samverkan kan berika varandras verksamheter. 

SPRIDNING

Under 2019-2020 utbildar Uppsala kommun ytterligare en omgång med förskollärare och ämneslärare. Dessutom startar två professionsutvecklingskurser för grundskollärare, enkurs för grundskollärare i Enköpings kommun och en kurs för grundskollärare i Uppsala kommun. 

GEMENSAMT ANSVAR

För att, i enlighet med Skolkommissionens betänkande, kunna arbeta systematiskt med ”kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning gällande arbetssätt och metoder för att kunna anpassa undervisningen efter olika elevers olika behov och förutsättningar” så behöver Uppsala universitet och kommunernas lärare samt personal i ledningsfunktion samverka. Universitet kommer ha ansvaret för forskningen och den systematiska utvärderingen av fortbildningen och denna kommer att ske i samverkan med förskolans och skolans personal och ledning.Enköpings kommun, Uppsala kommun och Uppsala universitet menar att lärares professionella utveckling är ett gemensamt ansvar. 
 

Vad vinner kommunerna?

Fortbildningsinitiativet kommer att skapa möjlighet till fortbildning utifrån enskilda anställdas behov. Samarbetet mellan kommunerna och Uppsala universitet kommer också att skapa förutsättningar för samverkan mellan alla de erfarna och kompetenta pedagogerna som arbetar i kommunerna och universitetet. Ambitionen är att det inte bara ska komma verksamma lärare till del, utan även lärarstudenter, något som kommunerna kommer att kunna dra fördelar av.
 

Vad vinner universitetet?

Kunskaper om lärarnas yrkesutövning och fortbildning kommer att utveckla lärarutbildning och forskning. På så sätt kommer lärarutbildning och forskning i högre grad kunna motsvara praktikens önskemål och behov.
 

PUBLIKATIONER

Karlberg, M., & Bezzina, C. (submitted.) The professional development of teachers in central Sweden. 

Bezzina, C. & Karlberg, M. (In prep.) The Professional development of teachers in central Sweden. Report. Uppsala university.  

Kontakt

Om du har frågor om fortbildningsinitiativet så får du gärna kontakta:

Martin Karlberg
Uppsala universitet
018-471 16 69
martin.karlberg@edu.uu.se