Utbildningar på uppdrag av Skolverket

Förskolelyftet

Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning 7.5 hp

I kursen ingår att utforska teknik i vardagen genom att undersöka hur olika lösningar fungerar och används. I kursen ingår också att tillämpa tekniska principer i eget skapande för att få ytterligare förståelse för hur tekniken fungerar. Centralt i kursen är att diskutera och reflektera om hur barns lärande inom naturvetenskap och teknik utvecklas, stimuleras och utmanas. Målgruppen för kursen är förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7.5 hp

Inom kursen behandlas teorier och aktuell forskning inom flerspråkighet och interkulturalitet. Deltagarna analyserar, reflekterar och kritiskt granskar sina egna värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter och hur det i sin tur påverkar förhållningssätt i verksamheten. Målgruppen är förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.

Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet – rektors ansvar för skolan kvalitet 7.5 hp

I kursen behandlas rektors ansvar att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet. Vidare behandlas teorier om organisation och ledarskap i relation till innehållet i förskolans styrdokument, maktstrukturer och värdefrågor. Kursen belyser också relationen mellan förskollärares ansvar och arbetslagets ansvar samt rektors roll i förhållande till denna ansvarsfördelning. Målgruppen är rektorer och biträdande rektorer.

Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan 7.5 hp

Kursen belyser specialpedagogiska perspektiv och begreppen normalitet i förhållande till delaktighet och inkludering i förskolans verksamhet. Vidare behandlas möjligheter och hinder i förskolans arbete med alla barns tal-, språk- och kommunikationsutveckling samt matematisk utveckling. Målgruppen är förskollärare och har behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller legitimation som förskollärare.

Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiska kvalitetsarbete 7.5 hp

I kursen behandlas förskollärarens och förskolechefens ansvar i relation till förskolans läroplan. Vidare problematiseras dokumentationens betydelse för att följa barns utveckling och lärande i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. I kursen problematiseras även möjliga innebörder av begreppen barns perspektiv och barnperspektiv. Målgruppen är förskollärare som har behörighetsgivande examen eller behörighetsbevis eller legitimation som förskollärare samt rektor/biträdande rektor.

Undervisning i förskolan 7.5 hp

Kursen behandlar undervisning utifrån skollag och förskolans läroplan. Kursen omfattar förskolechefer och förskollärares olika ansvar för undervisning. I kursen ingår att utifrån aktuell forskning och teoretiska perspektiv problematisera undervisning som en målstyrd process i förskolan. I detta ingår även att följa upp, analysera samt diskutera undervisning i olika situationer.

Läs om Förskolekurser i kommunen på Skolverkets hemsida

Läslyftet

Handledarutbildning inom kompetensutvecklingsinsats, Specialpedagogik

Handledarutbildning i förskolan

Handleda vidare i förskolan

Handleda vidare i skolan

Läs om Läslyftet i förskolan på Skolverkets hemsida

Utbildningar på uppdrag av kommunala och enskilda huvudmän

Modersmålslärare och Studiehandledning på modersmål

Kurs som riktar sig till studiehandledare på modersmåls och modersmålslärare. Kursen finns både som poänggivande och som seminarieserie med föreläsningsinslag.


Professionsutveckling - Ämneslärare

Kurs på avancerad nivå för legitimerande lärare som vill fördjupa sig i framgångsrik undervisning, ledarskap i klassrummet och teoretiska perspektiv på ämnesdidaktik.

Bakgrund och information kring kursen:


Professionsutveckling - Förskola 

Kurs på avancerad nivå för legitimerande förskollärare som vill fördjupa sig i undervisningsbegreppet kopplat till förskolans lärmiljö, ledarskap och ny forskning kring förskolans verksamhet.

Bakgrund och information kring kursen:


Professionsutveckling - Grundskola

Kurs på avancerad nivå för legitimerande lärare som vill fördjupa sig i framgångsrik undervisning, ledarskap i klassrummet och senaste rönen inom skolforskning.

Bakgrund och information kring kursen:


Kollegialt lärande i förskolan, med fokus på handledning och nyanländas lärande
 

Utökat Läslyft med inriktning mot flerspråkighet och interkulturalitet
 

Att bemöta och stödja barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Fördjupningskurs för specialpedagoger med behörighetsgivande examen.