Handledarutbildningar

Vi erbjuder utbildningar för handledare i samarbete med Skolverket. Utbildningarna syftar till att stärka handledaren i rollen som samtalsledare i det kollegiala arbetet.

Läslyftet i förskolan

Målet med utbildningen är att ge stöd till handledare att utvecklas i sin yrkesroll inom Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet i förskolan. Innehållet behandlar såväl handledning som språk-, läs- och skrivutveckling och sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Utbildningen omfattar åtta dagar fördelade om tre tvådagarstillfällen och två endagarstillfällen. Samtliga tillfällen genomförs digitalt förutom ett tvådagarstillfälle i Uppsala. Mellan träffarna har deltagarna möjlighet att samlas via en digital plattform där de kan ta del av föreläsningsmaterial och annan information.

För att söka denna kurs vänder sig huvudmannen till Skolverket. Ansökan är öppen mellan den 15 januari och den 15 februari.

Mer information och anmälan på Skolverkets webbplats

Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet

Målet med utbildningen är att ge stöd till handledare att utvecklas i sin yrkesroll inom Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet i förskoleklass och lågstadiet. Innehållet behandlar såväl handledning som språk-, läs- och skrivutveckling och sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Utbildningen omfattar åtta dagar fördelade om tre tvådagarstillfällen och två endagarstillfällen. Samtliga tillfällen genomförs digitalt förutom ett tvådagarstillfälle i Uppsala. Mellan träffarna har deltagarna möjlighet att samlas via en digital plattform där de kan ta del av föreläsningsmaterial och annan information.

För att söka denna kurs vänder sig huvudmannen till Skolverket. Ansökan är öppen mellan den 15 januari och den 15 februari.

Mer information och anmälan på Skolverkets webbplats

Handleda vidare för förskoleklassen och lågstadiet

Handleda vidare riktar sig till deltagare som fortsätter handleda kollegor i språk- läs och skrivutveckling efter att ha läst handledarutbildningen i Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet. Syftet med utbildningen är att fördjupa handledarnas kunskap inom språk, läs- och skrivdidaktik och vara ett stöd i deras reflektion kring handledning och kollegialt lärande.

Mer information och anmälan på Skolverkets webbplats

Specialpedagogik för lärande

Kursen är till för att handledare ska ges stöd i att stärka sin förmåga att föra samtal med kollegor för att möjliggöra egen och gemensam reflektion. Detta för att få ökad förståelse av vad det är som egentligen händer i praktiken – att lära av erfarenheter, att granska, ompröva och utveckla den egna yrkesutövningen. Utbildningen ska även öka handledarnas förmåga att leda samtal så att lärare reflekterar över undervisningssituationer och tar initiativ till förändringar som därmed leder till en allt högre kvalitet i undervisningen. Efter genomgången utbildning ska handledaren ha utvecklat sin förmåga att handleda kollegialt lärande i lärargrupper, fördjupat sin egen kompetens och reflektera över hur förskollärare och lärare kan utveckla en undervisning som är tillgänglig och anpassad för alla barn och elever. Handledaren ska ha utvecklat sin förmåga att problematisera och analysera samt kommunicera specialpedagogiska frågeställningar på individ-, grupp- och skolnivå

Handledarutbildning i samverkan med Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Mer information och anmälan på Skolverkets webbplats

Att leda processer för skolutveckling

Det övergripande syftet med utbildningen är att ge förstelärarna/arbetslagsledare kunskaper och verktyg för att leda sina kolleger i ett kollegialt lärande. Detta kollegiala lärande består i att initiera, planera, driva och följa upp skolutvecklingsprocesser inom det systematiska kvalitetsarbetet lokalt på de egna skolorna/förskolorna, med fokus på att förbättra undervisningen.

Kontakta oss för mer information

Senast uppdaterad: 2023-01-20