Kompetensutveckling i förskolan

EDU Uppdragsutbildning arbetar med kompetensutveckling för kommuner, myndighet och näringsliv.

Vi riktar oss framförallt till dig som redan idag arbetar i förskolan men som vill växa i din yrkesroll. Kurserna som presenteras på den här sidan kan även skräddarsys för att passa dina och/eller din verksamhets behov.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna för dig som är intresserad av våra uppdragsutbildningar.

Uppdragsutbildningen i Sverige regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Kurser

Barnlitteratur och berättande i förskolan 7,5 hp (8PE095)

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i hur skönlitteratur och berättande kan användas i förskoleverksamhet. Det inbegriper orientering i barnlitteratur ur historiskt, didaktiskt och språkutvecklande perspektiv samt didaktiska färdigheter att använda olika slags skönlitteratur i pedagogisk planering och verksamhet.

Intresseanmälan

Kursplan och litteraturlista

Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete 7,5 hp, (8PE074)

Målgrupp: Förskollärare som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller legitimation som förskollärare samt rektorer/biträdande rektorer

Kursen berör det systematiska kvalitetsarbetet utifrån ansvarsfrågor, teoretiska perspektiv, etik och demokrati i förhållande till förskolans uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Kursen är processinriktad vilket innebär att den tar avstamp i kursplan och mål och inom dessa ramar utvecklas kontinuerligt i mötet mellan lärare och deltagare. Dessa områden kommer att diskuteras och problematiseras i föreläsningar och seminarier.

Kommunförlagd kurs som ges i samarbete med Skolverket.
Läs mer om kommunförlagda kurser och hur du anmäler ditt intresse

Kursplan och litteraturlista

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 hp (8PE096)

Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal

Kursen behandlar teorier och aktuell forskning inom flerspråkighet och interkulturalitet. I kursen analyserar, reflekterar och kritiskt granskar deltagarna sina egna värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter och hur det i sin tur påverkar förhållningssätt i verksamheten. Kursen omfattar arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling samt vad ett interkulturellt arbetssätt i förskolan innebär.

Kommunförlagd kurs som ges i samarbete med Skolverket.
Läs mer om kommunförlagda kurser och hur du anmäler ditt intresse.

Kursplan och litteraturlista

Handledarutbildningar

Läs om våra handledarutbildningar.

Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - rektors ansvar för kvalitet 7,5 hp (8PE098)

Målgrupp: Rektorer och biträdande rektorer

I kursen behandlas rektorns ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet. Vidare behandlas teorier om organisation och ledarskap i relation till innehållet i förskolans styrdokument, maktstrukturer och värdefrågor. Kursen belyser också relationen mellan förskollärares respektive arbetslagets ansvar samt rektorns roll i förhållande till denna ansvarsfördelning. Kursen riktar sig till rektor eller biträdande rektor i förskolan.

Kommunförlagd kurs som ges i samarbete med Skolverket.
Läs mer om kommunförlagda kurser och hur du anmäler ditt intresse.

Kursplan och litteraturlista

Lek och lustfylld undervisning i förskolan 7,5 hp (8PE097)

Kursens syfte är att ge pedagoger grundläggande förmåga att använda och problematisera leken som redskap i undervisningen i förskolan. Teoretiska utgångspunkter om barns lek varvas med praktisk tillämpning, gestaltande arbetsformer såsom lekar, drama och muntligt berättande.

Intresseanmälan

Kursplan och litteraturlista

Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning 7,5 hp (8PE094)

Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal

Kursen ger inblick och verktyg för att kunna relatera fenomen, händelser och skeenden i barnens omgivning till tekniska och naturvetenskapliga förklaringar i undervisningen. I kursen behandlas några av naturens olika kretslopp med utgångspunkt i förskolans närmiljö för att synliggöra människans och naturens ömsesidiga beroende.  I kursen ingår att utforska teknik i vardagen genom att undersöka hur olika lösningar fungerar och används, pedagogerna tittar på  att tillämpa tekniska principer i eget skapande för att få ytterligare förståelse för hur tekniken fungerar. 

Kommunförlagd kurs som ges i samarbete med Skolverket.
Läs mer om kommunförlagda kurser och hur du anmäler ditt intresse.

Kursplan och litteraturlista
 

Professionsutveckling, inriktning förskola 7,5 hp (8PE181)

Innehållet är grundat på det kompetensutvecklingsbehov som framkommit vid de kvalitetsuppföljningar som gjorts på uppdragsgivarens förskolor. Exempel på innehåll: processledning och systematiskt kvalitetsarbete, likvärdighet och förskolans kompensatoriska uppdrag, undervisningens och ledarskapets kärnprocesser och relationsskapande förhållningssätt i förskolan. 

Intresseanmälan

Kursplan och litteraturlista

Specialpedagogik i förskolan 7,5 hp (8PE090)

Kursens syftar till att deltagaren ska få grundläggande kunskaper om specialpedagogik i förskolan. I kursen analyseras den specialpedagogiska verksamhetens olika förutsättningar samt diskuteras hur dessa kan kombineras på ett sätt som gynnar alla barn i en inkluderande förskola.

Intresseanmälan

Kursplan och litteraturlista

Undervisning i förskolan 7,5 hp (8PE061)

Målgrupp: Förskollärare som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller legitimation som förskollärare samt rektorer/biträdande rektorer

I kursen Undervisning i förskolan kommer du att få möta ett innehåll som berör undervisning utifrån olika perspektiv och teoretiska utgångspunkter. Vidare kommer relationen mellan utbildning, undervisning och lärande samt förskollärarens praxisteori samt ledarskap bearbetas. Dessa områden kommer att diskuteras och problematiseras i föreläsningar och seminarier.

Kommunförlagd kurs som ges i samarbete med Skolverket.
Läs mer om kommunförlagda kurser och hur du anmäler ditt intresse.

Kursplan och litteraturlista

Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan 7,5 hp (8PE088)

Målgrupp: Förskollärare som har en behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller legitimation som förskollärare

Syftet med kursen är att utveckla förskollärares specialpedagogiska kompetens och kunskaper inom språk-, matematik- och kommunikationsutveckling i förskolan. Kursen belyser specialpedagogiska perspektiv och begreppen normalitet i förhållande till delaktighet och inkludering i förskolans verksamhet. Vidare behandlas möjligheter och hinder i förskolans arbete med alla barns tal-, språk-, och kommunikationsutveckling samt matematisk utveckling. 

Kommunförlagd kurs som ges i samarbete med Skolverket.
Läs mer om kommunförlagda kurser och hur du anmäler ditt intresse.

Kursplan och litteraturlista

Senast uppdaterad: 2023-11-23