Lärarlyftet

Vi erbjuder flera utbildningar inom Lärarlyftet i samarbete med Skolverket. Här kan du som lärare öka din behörighet, förbättra din ämneskunskap och bli tryggare i din yrkesroll. För anmälan krävs förutom lärarexamen huvudmannens godkännande.

Information om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats

Speciallärarprogrammet Språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp ingår i Lärarlyftet

Som speciallärare ger du barn och elever i behov av särskilt stöd verktyg för att delta i språkliga och sociala aktiviteter, både inom och utanför förskolans och skolans världar. Du får också redskap för att bidra till att skapa språk- skriv- och läsutvecklande miljöer.

VT 24, 100 %
Studieort: Uppsala
Schema: Campusförlagd undervisning
Anmälningsdatum: 15 september 2023 - 16 oktober 2023
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om din examen inte omfattar ämnet svenska krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Ansökan görs via antagning.se

Blankett för huvudmannens godkännande

Läs mer om programmet

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Vill du som förskollärare som arbetar i förskoleklass utveckla din kompetens inom läs- och skrivinlärning?

Den här kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning. Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

VT24, 25%
Studieort:
 Flexibel
Undervisningsform: distans
Anmälningsdatum: 15 september 2023 - 16 oktober 2023
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: Förskollärarexamen, eller äldre motsvarighet. Därtill krävs anställning för undervisning i förskoleklass samt bifogat intyg om huvudmannens godkännande.

Ansökan görs via antagning.se

Blankett för huvudmannens godkännande

Läs mer om kursen

Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp, ingår i Lärarlyftet

Kursen består av 3 delar som är fördelade över 2 terminer. Matematik del 1 syftar till att introducera och diskutera matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier, samt att sätta detta i relation till lärandeperspektiv. Kursen ska tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Matematik del 2 ger en breddning och fördjupning av matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier och perspektiv. Matematik del 3 ger fördjupade kunskaper om matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska perspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa.

VT 24, 50 %
Studieort: Flexibel
Schema: Distansundervisning
Anmälningsdatum: 15 september 2023 - 16 oktober 2023
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: Anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Ansökan görs via antagning.se

Blankett för huvudmannens godkännande, Lärarlyftet VT24

Blankett för huvudmannens godkännande, Waldorf Lärarlyftet VT24

Läs mer om kursen

Senast uppdaterad: 2023-11-23