Franska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet. HT2020, distans 50%

Med start HT 2020 erbjuder vi en behörighetsgivande utbildning på 45 hp i moderna språk (franska, spanska eller tyska) för undervisning i grundskolans åk 7-9. Utbildningen är en del av Skolverkets satsning Lärarlyftet och vänder sig till dig som har lärarexamen och en läraranställning utan att vara ämnesbehörig i moderna språk.

Under utbildningen utvecklar du goda kunskaper i språket samt förmåga att tillämpa ämnesdidaktisk teori och metod i din språkundervisning.

Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som fordras för att arbeta som behörig lärare i franska inom grundskolans årskurser 7-9.

Utbildningen omfattar sex delkurser ämnesstudier i franska med ämnesdidaktisk inriktning och fokus på undervisning i grundskolan.

Undervisnings- och examinationsspråket är franska.

Franska 7-9

 • Delkurs 1: Franska i klassrummet, didaktik och metod, 7,5 hp
 • Delkurs 2: Undervisning och bedömning ur ett europeiskt perspektiv – Skolverkets bedömningsstöd och Gemensam Europeisk Referensram för Språk, 7,5 hp
 • Delkurs 3: Ett interkulturellt perspektiv på den fransktalande världen 7,5 hp
 • Delkurs 4: Tillämpad fransk språkvetenskap 7,5 hp
 • Delkurs 5: Franskspråkig nutidslitteratur 7,5 hp
 • Delkurs 6: Franska i klassrummet, kommunikativa språkfärdigheter 7,5 hp

Innehåll

Utbildningen består av sex delkurser som omfattar ämnesstudier i franska och språkdidaktik med fokus på undervisning i grundskolans åk 7-9.

Delkurs 1 - Franska i klassrummet, didaktik och metod
Delkurs1 är en introduktion till såväl didaktik (undervisning och lärande på vetenskaplig grund) som metodik (praktiskt erfarenhetsbaserat yrkeskunnande) i språkklassrummet. Kursen behandlar didaktisk forskning och forskning om andraspråksinlärning. Olika sätt att tillämpa relevanta forskningsrön i klassrummet diskuteras. Kursen innehåller praktiskt arbete med termins- och lektionsplanering samt läromedelsanalys ur ett didaktiskt och interkulturellt perspektiv samt ur ett genusperspektiv. Vidare diskuteras olika sätt att integrera autentiskt material i undervisningen. Under kursen utvecklas också kursdeltagarens digitala kompetens och IKT diskuteras som en resurs för elevers lärande. I praktiska övningar i läs- och hörförståelse samt i skriftlig och muntlig produktion tränas deltagarnas förmåga att motivera elever att kommunicera på målspråket i klassrummet. I kursen behandlas också frågor om inkludering samt hur man kan använda elevers flerspråkighet i klassrummet och hur man arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Delkursen utgörs av föreläsningar, seminarier och workshops samt läsning och analys av didaktisk litteratur, vetenskapliga artiklar och läroböcker i franska.

Delkurs 2 - Undervisning och bedömning ur ett europeiskt perspektiv - Skolverkets bedömningsstöd och Gemensam Europeisk Referensram för Språk
I delkurs 2 diskuteras bedömning av språkkunskaper, nationella och internationella språkpolitiska mål samt franskan ställning i Europa och världen. I kursens första del presenteras Europarådet och European Centre for Modern Languages (ECML) med avseende på de resurser för språkundervisning som ECML har utvecklat, såsom Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS), Europeiskt språkpass och Europeisk portfolio för språklärarstudenter. Kursens andra del syftar till att utveckla kursdeltagarens teoretiska kunskaper kring bedömning och fördjupa deras förmåga att bedöma muntliga och skriftliga elevprestationer på franska. Aktuell forskning om bedömning av språkkunskaper presenteras och diskuteras. Kursdeltagarna tränas i att tolka och analysera Skolverkets nationella bedömningsstöd i moderna språk och att relatera dessa till GERS. I praktiska övningar under seminarier och workshops diskuteras och bearbetas deltagarnas egna bedömningar av skriftliga och muntliga elevprestationer.

Delkurs 3 - Ett interkulturellt perspektiv på den fransktalande världen
Delkurs 3 behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i den fransktalande världen och deras plats i undervisningen. I kursens första del ligger fokus på det interkulturella perspektivet som didaktiskt verktyg och metod. Kursdeltagarna ges möjlighet att fördjupa sig i kulturbegreppet och i de konkreta och praktiska konsekvenserna av ett interkulturellt perspektiv i franskundervisningen, t. ex. arbete med digitala verktyg såsom eTwinning (en gemensam digital samarbetsyta för skolor i Europa). Föreläsningar och seminarier samt läsning av vetenskapliga artiklar och annan didaktisk litteratur ingår. Andra delen av kursen inriktas på den franskspråkiga världens samhällsutveckling under de senaste åren. Ett urval aktuella ämnen inom teman som hållbar utveckling, kulturmöten, genus och etnicitet behandlas i föreläsningar och fördjupningsseminarier. Ett moment i kursen ger deltagarna tillfälle att specialisera sig i ett geografiskt eller socio-kulturellt område. I slutet av kursen får deltagarna tillämpa sina didaktiska och ämnesspecifika kunskaper genom att utveckla och presentera egna multimodala upplägg för undervisningen. Litteraturläsning i form av faktatexter, aktuella tidningsartiklar, vetenskapliga publikationer och historisk referenslitteratur ingår.

Delkurs 4 - Tillämpad fransk språkvetenskap
Delkurs 4 är en introduktion till centrala begrepp inom modern fransk språkvetenskap samt en orientering i språkvetenskaplig teoribildning ur ett undervisnings- och inlärningsperspektiv. För att utveckla studenternas språkliga medvetenhet presenteras en grundläggande grammatisk begreppsapparat för tillämpning i språkklassrummet i grundskolan. Kursdeltagarna ges tillfälle att träna detta i praktiskt arbete med egen skriftlig och muntlig produktion samt i formell analys av skriftliga och muntliga elevtexter. Vidare presenteras olika sätt att arbeta med traditionell kontrastiv grammatik ur ett handlingsinriktat och kommunikativt perspektiv samt hur man kan arbeta med mönsterigenkänning som en alternativ metod för att analysera språket i en inlärningssituation. I slutet av kursen får deltagarna tillämpa sina språkvetenskapliga/grammatiska och didaktiska kunskaper genom att utveckla och presentera egna multimodala lektionsupplägg. Delkursen utgörs av föreläsningar, seminarier och workshops samt läsning och analys av läroböcker, didaktisk litteratur och vetenskapliga artiklar.

Delkurs 5 - Franskspråkig nutidslitteratur
Delkurs 5 omfattar studier i nutida franskspråkig litteratur med fokus på 2000-talet och genrerna självbiografi och autofiktion. I undervisningen används ett urval skönlitterära verk från den franskspråkiga världen samt vetenskapliga källor och utdrag ur klassiska verk. I kursen första och teoretiska del ingår en introduktion till genreteorin samt en litteraturhistorisk kontextualisering av genrer och verk som ingår i kursen. Vidare analyseras litterära texter med utgångspunkt i litteraturvetenskapliga begrepp. Kursen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självständiga arbeten. I kursens andra och praktiska del ligger fokus på användning av texter ur de studerade genrerna i undervisningen. Med utgångspunkt i aktuell litteraturdidaktisk forskning integrerar kursdeltagaren de litterära texterna i arbetet med receptiva och produktiva färdigheter i franskundervisningen. Digitala och multimodala verktyg som bloggar och andra former av jagets litteratur analyseras ur ett didaktiskt perspektiv. I slutet av kursen ges deltagarna möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom att utveckla och presentera egna didaktiska upplägg där skönlitteratur används i undervisningen.

Delkurs 6 - Franska i klassrummet, kommunikativa språkfärdigheter
Delkurs 6 fokuserar på arbetet med att utveckla elevernas kommunikativa kompetenser (lingvistisk, sociolingvistisk och pragmatisk kompetens). Kursdeltagarna ges tillfälle att reflektera över olika strategier för handlingsorienterade aktiviteter som motiverar elevernas språkliga kommunikation i olika sammanhang och situationer. Under kursen presenteras forskning med särskilt fokus på uttal i ett kontrastivt perspektiv, muntlig produktion och interaktion. Med utgångspunkt i aktuell forskning planerar deltagarna undervisningsmoment och projekt för att skapa förutsättningar för elevernas kommunikativa språkliga utveckling. Kursdeltagarna får möjlighet att utforska olika artefakter, multimodala medier och kommunikationsformer för att möta elevernas intresse och behov. I praktiska moment tränar deltagarna på att konstruera prov och underlag för bedömning elevernas kommunikativa produktion. Frågor om elevers motivation, språkliga självbild och tilltro till sin förmåga behandlas och diskuteras och studenterna tränar på att analysera olika kommunikativa hinder och dra slutsatser för lärarens didaktiska och metodiska arbete i språkundervisningen.

Mål

Utbildningen som helhet (45 hp) syftar till att kursdeltagaren fördjupar sina kunskaper om franska språket, franskspråkig litteratur, kultur och samhälle samt sin förmåga att tillämpa aktuell språkdidaktisk forskning i sin undervisning. Efter genomgången utbildning förväntas kursdeltagaren ha förvärvat de kunskaper och färdigheter som fordras för att undervisa i moderna språk: franska i grundskolans årskurser 7-9.
 
Delkurs 1 - Franska i klassrummet, didaktik och metod
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren tillämpar aktuell språkdidaktisk forskning i undervisningen och utvecklar sin professionalitet i språkklassrummet. 

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • diskutera aktuell språkdidaktisk forskning,
 • tillämpa relevanta forskningsrön i språkundervisningen,
 • analysera läroböcker i franska ur didaktiskt och interkulturellt perspektiv samt ur genusperspektiv,
 • integrera autentiskt material i undervisningen,
 • använda IKT som en resurs för elevens lärande,
 • tillämpa metoder som motiverar elever att använda franska för kommunikation i klassrummet,
 • redogöra för hur man kan använda elevers flerspråkighet i klassrummet samt
 • redogöra för hur man arbetar med elever i behov av särskilt stöd i undervisningen. 

Delkurs 2 - Undervisning och bedömning ur ett globalt och europeiskt perspektiv - Skolverkets bedömningsstöd och Gemensam Europeisk Referensram för Språk
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar kunskap om franskspråkigheten i världen och fördjupar sin förmåga att bedöma elevers skriftliga och muntliga prestationer.

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • redogöra för nationella och internationella språkpolitiska målsättningar,
 • redogöra för det franska språkets ställning i Europa och världen,
 • beskriva och analysera användandet av några av de resurser för språkundervisning som har utvecklats av ECML,
 • jämföra kompetensnivåer i GERS/ESP med kunskapskrav i Skolverkets bedömningsstöd och dra slutsatser för bedömning av elevernas språkliga kompetenser,
 • tillämpa begrepp, teorier och forskningsresultat som rör bedömning av kunskaper och färdigheter i moderna språk,
 • analysera, planera och tillämpa olika former av bedömning av kunskaper och färdigheter i franska med utgångspunkt i aktuell forskning, Skolverkets bedömningsstöd och GERS samt
 • konstruera prov och underlag för bedömning.

Delkurs 3 - Ett interkulturellt perspektiv på den fransktalande världen
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar sin kunskap om aktuella kultur- och samhällsfrågor i den fransktalande världen samt sin förmåga att integrera ett interkulturellt perspektiv som didaktiskt verktyg.

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • redogöra för och reflektera över teorier och metoder för integrering av ett interkulturellt perspektiv i språkundervisningen,
 • redogöra för innebörden av begreppen kultur och interkulturalitet i pedagogiska och didaktiska sammanhang,
 • beskriva och analysera nutida samhällsfrågor i olika delar av den fransktalande världen,
 • diskutera hållbar utveckling, kulturmöten, genus och etnicitet i olika delar av den franskspråkiga världen och i relation till franskundervisningen samt
 • i utveckling av ett självständigt didaktiskt projekt, använda multimodala arbetssätt för integrering av kultur och samhällsfrågor i undervisningen med ett interkulturellt perspektiv.

Delkurs 4 - Tillämpad fransk språkvetenskap
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att undervisa i fransk grammatik ur ett kommunikativt och handlingsinriktat perspektiv.

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • redogöra för grundläggande språkvetenskapliga begrepp och för den moderna språkvetenskapens centrala teorier,
 • reflektera över användandet av språkvetenskapliga begrepp och ämnesdidaktiska metoder i undervisning,använda språkvetenskapliga begrepp och metoder för att analysera skriftliga och muntliga elevtexter på franska,
 • visa medvetenhet om centrala grammatiska fenomen i franska och förklara strukturella skillnader mellan franska och svenska,
 • använda olika metoder för att analysera språkets struktur i en inlärningssituation samt
 • presentera olika exempel på multimodala upplägg för undervisning i grammatik med ett kommunikativt perspektiv. 

Delkurs 5 - Franskspråkig nutidslitteratur
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar sin kunskap om modern franskspråkig litteratur och att de med utgångspunkt i aktuell forskning fördjupar sin förmåga att integrera litterära texter och litterärt skapande i undervisningen. 

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • ge en grundläggande översikt över litterära framställningar av jaget ur ett historiskt och teoretiskt perspektiv,
 • redogöra för olika definitioner av begreppen självbiografi, autofiktion och därmed förknippade begrepp,
 • analysera uttryck i och stilistiska aspekter på skönlitterära texter med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp,
 • redogöra för modern didaktisk forskning om integrering av skönlitteratur i språkundervisningen,
 • knyta ihop kunskaper om jagets litteratur med didaktiska kunskaper samt
 •  självständigt utveckla didaktiska projekt där litterära texter  och litterärt skapande integreras i franskundervisningen. 

Delkurs 6 - Franska i klassrummet, kommunikativa språkfärdigheter
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att skapa handlingsorienterade aktiviteter i språkklassrummet för att gynna elevers kommunikativa utveckling.

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • utveckla strategier för att stödja elevernas kommunikativa språkutveckling
 • definiera elevernas språkliga förutsättningar och undanröja hinder för kommunikation på franska
 • planera, genomföra och bedöma olika projekt och temaarbeten med fokus på såväl skriftliga som muntliga kommunikativa färdigheter,
 • analysera samband mellan språkundervisningens innehåll och arbetssätt och elevernas kommunikativa förmågor,
 • använda olika verktyg och multimodala resurser för en handlingsorienterad och kommunikativ språkundervisning,
 • konstruera prov och underlag för att bedöma elevernas kommunikativa produktion samt
 • reflektera över olika sätt att öka elevernas tilltro till sina språkliga förmågor och motivera eleverna att använda franska som kommunikationsspråk i klassrummet.

Undervisning

Utbildningen är nätbaserad. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisnings- och examinationsspråk är franska.

Examination

Delkurserna examineras fortlöpande genom skriftliga examinationsuppgifter, muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier och nätbaserade gruppdiskussioner. I examinationen ingår även redovisning av egenproducerat undervisningsmaterial. Examination av vissa delkurser omfattar även skriftliga nätbaserade tentamen eller hemtentamen.

Som betygsskala används U-VG. För väl godkänt på hela kursen krävs betyget väl godkänt på minst fyra delkurser.

Validering

Om du blir antagen har du kanske möjlighet att få tidigare kunskaper och färdigheter validerade för att tillgodoräkna dig delmoment eller delkurser. Du kan läsa mer om hur validering går till i detta dokument.

Fakta om utbildningen

Kursstart: Augusti 2020 (v 36)

Ansökan: 15 april till 15 maj på www.antagning.se

Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande:

Mer information (franska):
Birgitta.Hellqvist@edu.uu.se (072-999 97 23)

Allmänna frågor: fba@edu.uu.se

Länk till Skolverkets sida om Lärarlyftet