Tyska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet. HT2020, distans 50%

Med start HT 2020 erbjuder vi en behörighetsgivande utbildning på 45 hp i moderna språk (franska, spanska eller tyska) för undervisning i grundskolans åk 7-9. Utbildningen är en del av Skolverkets satsning Lärarlyftet och vänder sig till dig som har lärarexamen och en läraranställning utan att vara ämnesbehörig i moderna språk.

Under utbildningen utvecklar du goda kunskaper i språket samt förmåga att tillämpa ämnesdidaktisk teori och metod i din språkundervisning.

Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som fordras för att arbeta som behörig lärare i tyska inom grundskolans årskurser 7-9.

Utbildningen omfattar sex delkurser ämnesstudier i tyska med ämnesdidaktisk inriktning och fokus på undervisning i grundskolan.

Undervisnings- och examinationsspråket är tyska.

Tyska 7-9

 • Delkurs 1: Tyska i klassrummet, didaktik och metod, 7,5 hp
 • Delkurs 2: Undervisning och bedömning ur ett europeiskt perspektiv – Skolverkets bedömningsstöd och Gemensam Europeisk Referensram för Språk, 7,5 hp
 • Delkurs 3: Ett interkulturellt perspektiv på den tysktalande världen 7,5 hp
 • Delkurs 4: Tillämpad tysk språkvetenskap 7,5 hp
 • Delkurs 5: Tyskspråkig nutidslitteratur 7,5 hp
 • Delkurs 6: Tyska i klassrummet, kommunikativa språkfärdigheter 7,5 hp

Innehåll

Utbildningen består av sex delkurser som omfattar ämnesstudier i tyska och språkdidaktik med fokus på undervisning i grundskolans åk 7-9.

Delkurs 1 - Tyska i klassrummet, didaktik och metod
Delkurs 1 är en introduktion till såväl didaktik (undervisning och lärande på vetenskaplig grund) som metodik (praktiskt erfarenhetsbaserat yrkeskunnande) i språkklassrummet. Kursen behandlar didaktisk forskning och forskning om andraspråksinlärning. Olika sätt att tillämpa relevanta forskningsrön i klassrummet diskuteras. Kursen innehåller praktiskt arbete med termins- och lektionsplanering samt läromedelsanalys ur ett didaktiskt och interkulturellt perspektiv samt ur ett genusperspektiv. Vidare diskuteras olika sätt att integrera autentiskt material i undervisningen. Under kursen utvecklas också kursdeltagarnas digitala kompetens och IKT diskuteras som en resurs för elevers lärande. I praktiska övningar i läs- och hörförståelse samt i skriftlig och muntlig produktion tränas deltagarnas förmåga att motivera elever att kommunicera på målspråket i klassrummet. I kursen behandlas också frågor om inkludering samt hur man kan använda elevers flerspråkighet i klassrummet och hur man arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Delkursen utgörs av föreläsningar, seminarier och workshops samt läsning och analys av didaktisk litteratur, vetenskapliga artiklar och läroböcker i tyska.
 
Delkurs 2 - Undervisning och bedömning ur ett europeiskt perspektiv - Skolverkets bedömningsstöd och Gemensam Europeisk Referensram för Språk
I delkurs 2 diskuteras bedömning av språkkunskaper, nationella och internationella språkpolitiska mål samt tyska språkets ställning i Europa och världen. I kursens första del presenteras Europarådet och European Centre for Modern Languages (ECML) med avseende på de resurser för språkundervisning som ECML har utvecklat, såsom Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS), Europeiskt språkpass och Europeisk portfolio för språklärarstudenter. Kursens andra del syftar till att utveckla deltagarnas teoretiska kunskaper kring bedömning och fördjupa deras förmåga att bedöma muntliga och skriftliga elevprestationer på tyska. Aktuell forskning om bedömning av språkkunskaper presenteras och diskuteras. Kursdeltagarna tränas i att tolka och analysera Skolverkets nationella bedömningsstöd i moderna språk och att relatera dessa till GERS. I praktiska övningar under seminarier och workshops diskuteras och bearbetas deltagarnas egna bedömningar av skriftliga och muntliga elevprestationer.
 
Delkurs 3 - Ett interkulturellt perspektiv på den tysktalande världen
Delkurs 3 behandlar aktuella kultur- och samhällsfrågor i den tysktalande världen och deras plats i undervisningen. I kursens första del ligger fokus på det interkulturella perspektivet som didaktiskt verktyg och metod. Kursdeltagarna ges möjlighet att fördjupa sig i kulturbegreppet och i de konkreta och praktiska konsekvenserna av ett interkulturellt perspektiv i tyskundervisningen, t. ex. arbete med digitala verktyg såsom eTwinning (en gemensam digital samarbetsyta för skolor i Europa). Föreläsningar och seminarier samt läsning av vetenskapliga artiklar och annan didaktisk litteratur ingår. Andra delen av kursen inriktas på den tyskspråkiga världens samhällsutveckling under de senaste åren. Ett urval aktuella ämnen inom teman som hållbar utveckling, kulturmöten, genus och etnicitet behandlas i föreläsningar och fördjupningsseminarier. Ett moment i kursen ger deltagarna tillfälle att specialisera sig i ett geografiskt eller socio-kulturellt område. I slutet av kursen får studenterna tillämpa sina didaktiska och ämnesspecifika kunskaper genom att utveckla och presentera egna multimodala upplägg för undervisningen. Litteraturläsning i form av faktatexter, aktuella tidningsartiklar, vetenskapliga publikationer och historisk referenslitteratur ingår.
 
Delkurs 4 - Tillämpad tysk språkvetenskap
Delkurs 4 är en introduktion till centrala begrepp inom modern tysk språkvetenskap samt en orientering i språkvetenskaplig teoribildning ur ett undervisnings- och inlärningsperspektiv. För att utveckla deltagarnas språkliga medvetenhet presenteras en grundläggande grammatisk begreppsapparat för tillämpning i språkklassrummet i grundskolan. Kursdeltagarna ges tillfälle att träna detta i praktiskt arbete med egen skriftlig och muntlig produktion samt i formell analys av skriftliga och muntliga elevtexter. Vidare presenteras olika sätt att arbeta med traditionell kontrastiv grammatik ur ett handlingsinriktat och kommunikativt perspektiv samt hur man kan arbeta med mönsterigenkänning som en alternativ metod för att analysera språket i en inlärningssituation. I slutet av kursen får deltagarna tillämpa sina språkvetenskapliga/grammatiska och didaktiska kunskaper genom att utveckla och presentera egna multimodala lektionsupplägg. Delkursen utgörs av föreläsningar, seminarier och workshops samt läsning och analys av läroböcker, didaktisk litteratur och vetenskapliga artiklar.
 
Delkurs 5 - Tyskspråkig skönlitteratur ur ett historiskt och nutidsperspektiv
Delkurs 5 syftar till att ge kunskaper om tyskspråkig litteratur och fokuserar på ett urval representativa skönlitterära verk från 1945 och framåt i den tyskspråkiga världen. I kursens första del ingår en introduktion till relevant litteraturvetenskaplig och litteraturdidaktisk forskning samt en litteraturhistorisk kontextualisering av olika genrer och av de litterära verk som ingår i kursen. I denna del analyseras och diskuteras litterära texter med utgångspunkt i litteraturvetenskapliga teorier och begrepp. I kursens andra del ligger fokus på användning av de studerade texterna i tyskundervisningen. Med utgångspunkt i aktuell litteraturdidaktisk forskning integrerar kursdeltagarna de litterära texterna i arbetet med receptiva och produktiva färdigheter i tyskundervisningen. Digitala medier som bloggar och andra former och multimodala medier analyseras ur ett didaktiskt perspektiv. Kursen utgörs av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självständiga arbeten. I slutet av kursen ges deltagarna möjlighet att tillämpa sina kunskaper genom att utveckla och presentera egna didaktiska upplägg där skönlitteratur används i undervisningssyfte.

Delkurs 6 - Tyska i klassrummet, kommunikativa språkfärdigheter
Delkurs 6 fokuserar på arbetet med att utveckla elevernas kommunikativa kompetenser (lingvistisk, sociolingvistisk och pragmatisk kompetens). Kursdeltagarna ges tillfälle att reflektera över olika strategier för handlingsorienterade aktiviteter som motiverar elevernas språkliga kommunikation i olika sammanhang och situationer. Under kursen presenteras forskning med särskilt fokus på uttal i ett kontrastivt perspektiv, muntlig produktion och interaktion. Med utgångspunkt i aktuell forskning planerar studenterna undervisningsmoment och projekt för att skapa förutsättningar för elevernas kommunikativa språkliga utveckling. Deltagarna får möjlighet att utforska olika artefakter, multimodala medier och kommunikationsformer för att möta elevernas intresse och behov. I praktiska moment tränar deltagarna på att konstruera prov och underlag för bedömning elevernas kommunikativa produktion. Frågor om elevers motivation, språkliga självbild och tilltro till sin förmåga behandlas och diskuteras och deltagarna tränar på att analysera olika kommunikativa hinder och dra slutsatser för lärarens didaktiska och metodiska arbete i språkundervisningen.

Mål

Utbildningen som helhet (45 hp) syftar till att kursdeltagaren fördjupar sina kunskaper om tyska språket, tyskspråkig litteratur, kultur och samhälle samt sin förmåga att tillämpa aktuell språkdidaktisk forskning i sin undervisning. Efter genomgången utbildning förväntas kursdeltagaren ha förvärvat de kunskaper och färdigheter som fordras för att undervisa i moderna språk: tyska i grundskolans årskurser 7-9.
 
Delkurs 1 - Tyska i klassrummet, didaktik och metod
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren tillämpar aktuell språkdidaktisk forskning i undervisningen och utvecklar sin professionalitet i språkklassrummet. 

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • diskutera aktuell språkdidaktisk forskning,
 • tillämpa relevanta forskningsrön i språkundervisningen,
 • analysera läroböcker i tyska ur didaktiskt och interkulturellt perspektiv samt ur genusperspektiv,
 • integrera autentiskt material i undervisningen,
 • nvända IKT som en resurs för elevens lärande,
 • tillämpa metoder som motiverar elever att använda tyska för kommunikation i klassrummet,
 • redogöra för hur man kan använda elevers flerspråkighet i klassrummet samt
 • redogöra för hur man arbetar med elever i behov av särskilt stöd i undervisningen. 

Delkurs 2 - Undervisning och bedömning ur ett globalt och europeiskt perspektiv - Skolverkets bedömningsstöd och Gemensam Europeisk Referensram för Språk
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar kunskap om tyskspråkigheten i världen och fördjupar sin förmåga att bedöma elevers skriftliga och muntliga prestationer.

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • redogöra för nationella och internationella språkpolitiska målsättningar,
 • redogöra för det tyska språkets ställning i Europa och världen,
 • beskriva och analysera användandet av några av de resurser för språkundervisning som har utvecklats av ECML,
 • jämföra kompetensnivåer i GERS/ESP med kunskapskrav i Skolverkets bedömningsstöd och dra slutsatser för bedömning av elevernas språkliga kompetenser,
 • tillämpa begrepp, teorier och forskningsresultat som rör bedömning av kunskaper och färdigheter i moderna språk samt
 • analysera, planera och tillämpa olika former av bedömning av kunskaper och färdigheter i tyska med utgångspunkt i aktuell forskning, Skolverkets bedömningsstöd och GERS. 

Delkurs 3 - Ett interkulturellt perspektiv på den tysktalande världen
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar sin kunskap om aktuella kultur- och samhällsfrågor i den tysktalande världen samt sin förmåga att integrera ett interkulturellt perspektiv som didaktiskt verktyg.

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • redogöra för och reflektera över teorier och metoder för integrering av ett interkulturellt perspektiv i språkundervisningen,
 • redogöra för innebörden av begreppen kultur och interkulturalitet i pedagogiska och didaktiska sammanhang,
 • beskriva och analysera nutida samhällsfrågor i olika delar av den tysktalande världen,
 • diskutera hållbar utveckling, kulturmöten, genus och etnicitet i olika delar av den tyskspråkiga världen och i relation till tyskundervisningen samt
 • i utveckling av ett självständigt didaktiskt projekt, använda multimodala arbetssätt för integrering av kultur och samhällsfrågor i undervisningen med ett interkulturellt perspektiv. 

Delkurs 4 - Tillämpad tysk språkvetenskap
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att undervisa i tysk grammatik ur ett kommunikativt och handlingsinriktat perspektiv.

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • redogöra för grundläggande språkvetenskapliga begrepp och för den moderna språkvetenskapens centrala teorier,
 • reflektera över användandet av språkvetenskapliga begrepp och ämnesdidaktiska metoder i undervisning,
 • använda språkvetenskapliga begrepp och metoder för att analysera skriftliga och muntliga elevtexter på tyska,
 • visa medvetenhet om centrala grammatiska fenomen i tyska och förklara strukturella skillnader mellan tyska och svenska,
 • använda olika metoder för att analysera språkets struktur i en inlärningssituation samt
 • presentera olika exempel på multimodala upplägg för undervisning i grammatik med ett kommunikativt perspektiv. 

Delkurs 5 - Tyskspråkig nutidslitteratur
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar sin kunskap om tyskspråkig litteratur och att de med utgångspunkt i aktuell forskning fördjupar sin förmåga att integrera litterära texter i undervisningen. 

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • samtala om den lästa litteraturen med hjälp av litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska teorier och begrepp
 • sätta in utvalda litterära verk i deras kulturella och sociala sammanhang samt reflektera över de lästa texternas aktualitet
 • kritiskt diskutera ett urval representativa litterära verk från mitten av 1900-talet till nutid,
 •  ett didaktiskt projekt integrera de litterära texterna i arbetet med receptiva och produktiva färdigheter i tyskundervisningen samt
 • använda digitala och multimodala verktyg som bloggar och andra former i undervisningen. 

Delkurs 6 - Tyska i klassrummet, kommunikativa språkfärdigheter
Delkursens övergripande mål är att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att skapa handlingsorienterade aktiviteter i språkklassrummet för att gynna elevers kommunikativa utveckling. 

Efter genomgången delkurs förväntas kursdeltagaren kunna:

 • utveckla strategier för att stödja elevernas kommunikativa språkutveckling,
 • definiera elevernas språkliga förutsättningar och undanröja hinder för kommunikation på tyska,
 • planera, genomföra och bedöma olika projekt och temaarbeten med fokus på såväl skriftliga som muntliga kommunikativa färdigheter,
 • analysera samband mellan språkundervisningens innehåll och arbetssätt och elevernas kommunikativa förmågor,
 • använda olika verktyg och multimodala resurser för en handlingsorienterad och kommunikativ språkundervisning,
 • konstruera prov och underlag för att bedöma elevernas kommunikativa produktion samt
 • reflektera över olika sätt att öka elevernas tilltro till sina språkliga förmågor och motivera eleverna att använda tyska som kommunikationsspråk i klassrummet.

Undervisning

Utbildningen är nätbaserad. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisnings- och examinationsspråk är tyska.

Examination

Delkurserna examineras fortlöpande genom skriftliga examinationsuppgifter, muntliga redovisningar, aktivt deltagande i seminarier och nätbaserade gruppdiskussioner. I examinationerna ingår även redovisning av egenproducerat undervisningsmaterial. Examination av vissa delkurser omfattar även skriftliga nätbaserade tentamen eller hemtentamen.

Som betygsskala används U-VG. För väl godkänt på hela kursen krävs betyget Väl godkänt på minst fyra delkurser.

Validering

Om du blir antagen har du kanske möjlighet att få tidigare kunskaper och färdigheter validerade för att tillgodoräkna dig delmoment eller delkurser. Du kan läsa mer om hur validering går till i detta dokument.

Fakta om kurserna

Kursstart: Augusti 2020 (v 36)

Ansökan: 15 april till 15 maj på www.antagning.se

Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande:

Mer information (tyska): Marita.Gareis@edu.uu.se

Allmänna frågor: fba@edu.uu.se

Länk till Skorverkets sida om Lärarlyftet