Mångfald, inkludering och flerspråkighet

Mångfald, inkludering och flerspråkighet

Den svenska skolan kännetecknas av social, kulturell, religiös och språklig mångfald! Eleverna tar med sig olika språk, kulturella och religiösa bakgrund till skolan och de som har invandrat i skolåldern har varierande erfarenheter av utbildning bakom sig.

Läsåret 2018/19 var  28,1% av antalet elever i grundskola berättigade till modersmålsundervisning, vilket betyder att de talar ett annat språk än svenska med minst en vårdnadshavare på daglig basis (Skolverket, 2019). Många av dessa elever talar även svenska hemma men i olika stor utsträckning. Det betyder att en hel del elever i den svenska grundskolan idag och andra skolformer, undervisas på ett språk som inte är deras starkaste. Dessa elever behöver i större utsträckning än förstaspråkstalare av svenska utveckla språk och ämneskunskaper parallellt och lärare i alla ämnen bidrar till denna process.

Det är också viktigt att påpeka att elever som inte har svenska som starkaste språk inte är ”oskrivna blad” utan kan andra språk och har andra livserfarenheter och kunskaper som enligt forskning, kan hjälpa de att fortsätta sitt språk- och kunskapsutveckling på svenska. En del lärare känner emellertid inte till hur man kan dra nytta av dessa resurser i sin undervisning och stötta dessa elevers utveckling och lärande samt ge dem en livslång lust att lära, vilket ingår i skolans uppdrag.

FBA erbjuder kompetensutveckling i form av fristående kurser, seminariedagar, workshoppar och föreläsningsserier som stöttar lärare på förskolan, grundskola och gymnasieskolan samt skolledare i detta uppdrag. FBA samarbetar med EDU-uppdrag och du som är rektor, skol- eller enhetschef eller lärare är välkommen att vända dig till oss för att planera en eller flera fortbildningsdagar, en workshop eller en föreläsningsserie. Projekten planeras och utformas tillsammans med er utifrån identifierade behov.


Senast uppdaterad: 2022-01-21