Rapport: Fortbildning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Perspektiv från elever, gymnasielärare och rektorer

I rapporten utvärderas en fortbildningsinsats i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), som genomfördes i Uppsala kommun under åren 2020-2022. Rapporten analyserar fokusgruppsintervjuer och ger en inblick i hur fortbildningsinsatsen upplevdes av ett urval rektorer och lärare. Fokusgruppsintervjuer med en mindre grupp flerspråkiga elever på de nationella programmen i Uppsala ger insyn i elevernas upplevelser av undervisning i skolor där en del lärare har fått SKUA-fortbildningen. 

Rapportens resultat visar att ett fokus på både språk- och kunskapsutveckling upplevs som angeläget hos alla elever, lärare och skolledare. Det finns även indikationer på utvecklingsområden som beslutsfattare i gymnasieskolan kan fortsätta arbeta med, bland annat rutiner kring studiehandledning, fortbildningens innehåll och organisation av det kollegiala lärandet.

Rapportförfattare: Abdulkarim, Halez, Mellberg, Sofie, Reath Warren, Anne

Läs hela rapporten här

Senast uppdaterad: 2023-11-23