Webbinarier om språk i skolan för modersmålslärare och studiehandledare: Språk bygger broar... HT21

2021-08-20

Torsdag 30 september, 14 oktober, 18 november kl. 09.00-12.00

FBA seminarier VT 2021 om ämnet modersmål blev fullbokade. Nu kommer en andra chans att få träffa samma föreläsare.  Vi behåller fokus på flerspråkiga elever och vi välkomnar fler att delta i våra seminarier, dvs du som arbetar i skolan och är intresserade av nyanlända och flerspråkiga elever i skolan.

Syfte och upplägg

Syftet med seminarieserien är att sprida forskningsresultat, se vad vi lär oss av dessa och hur de kan tillämpas i arbetet.  Inför varje seminarium har du möjligheten att läsa den artikel som blir seminariets fokus. Seminariet inleds med en föreläsare som presenterar dagens tema. Efter pausen får du möjligheten att fördjupa dig genom reflektion och samtal med andra deltagare. Vi utgår ifrån en modell för kritisk reflektion: What? So what? Now What?

Tidigare deltagare på våra seminarier och kurser uppskattar en tydlig koppling mellan forskning och tillämpning i praktik och även stöd i att kunna kritiskt reflektera kring det de läser. Vi hoppas med detta att höstens seminarier kan passa den lärare som är ny i sitt yrke och även den som har längre erfarenhet och utbildning.

Struktur vid samtliga tre tillfällen

09.00-09.10      Insläpp och registrering
09.10-10.00      Föreläsning (Inbjuden föreläsare)
10.00-10.15      Frågor till föreläsare
10.15-10.30      PAUS
10.30-11.30     “What? So what? Now what?” – Samtal och reflektion i mindre grupper som utgår ifrån ”What? So what? Now what?”. (Simeon Oxley
11.30-12.00     Återkoppling, avslut och utvärdering. (Simeon Oxley)

Simeon Oxley som leder morgonens andra del inspireras av Drisscoll’s What Model hämtad från Reflective Practice Toolkit

Program vecka 39, torsdag 30 september
09.00-12.00 Céline Rocher Hahlin

Att skapa motivation för främmandespråks- och modersmålsinlärning
Målgrupp: modersmålslärare

Text att läsa inför seminariet:
Att skapa motivation för främmandespråksinlärning. Effekter av tre aktiviteter i en interventionsstudie i franska klassrum:
Länk till dokumentet

Till anmälan - 30 sept

Program vecka 41, torsdag 14 oktober
09.00-12.00 Åsa Wedin

Användning av språkliga resurser i studiehandledning på modersmålet
Målgrupp: studiehandledare och SvA-lärare (förstelärare)

Text att läsa inför seminariet:
Användning av språkliga resurser i studiehandledning på modersmålet
Länk till dokumentet

Till anmälan - 14 okt

Program vecka 46, torsdag 18 november
09.00-12.00 Boglárka Straszer

Interkulturalitet och transspråkande som teori, ideologi och praktik i modersmålsundervisning
Målgrupp: modersmålslärare och skolledare

Text att läsa inför seminariet:
Spaces for translanguaging in mother tongue tuition
Länk till dokumentet

Till anmälan - 18 nov

Presentation

Céline Rocher Hahlin fil dr franska. Hon undervisar kurser inom franska och lärarutbildningen samt handleder och examinerar examensarbeten vid Högskolan Dalarna. Célines forskningsintresse är främmandespråksinlärning, lärar- och elevpsykologi samt språkundervisning.

Åsa Wedin är fil dr i andraspråksforskning och professor i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.  Hon arbetar med lärarutbildning och forskning med inriktning mot flerspråkighet och litteracitet med särskilt intresse för yngre barn. Hon har publicerat flera böcker inom området.

Boglárka Straszer är docent och lektor i svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna. Hon har en doktorsexamen i finsk-ugriska språk med inriktning mot flerspråkighet från Uppsala universitet, en magisterexamen i finska och ämneslärarutbildning i finska som andra- och främmande språk, samt en kandidatexamen i litteraturvetenskap från Finland. Hon har även erhållit universitetspedagogisk utbildning och har en över 20 år lång erfarenhet av pedagogiskt arbete på olika utbildningsnivåer i språk och sociolingvistiska ämnen i två nordiska länder.

Simeon Oxley är adjunkt på FBA, Uppsala Universitetet och arbetar med lärarfortbildning kring modersmål som skolämne, studiehandledning på modersmålet och flerspråkighet. Han är även verksam som modersmålslärare och studiehandledare.

Senast uppdaterad: 2021-08-20