Europeisk språkportfolio - vad är det?

Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet, en internationell samarbetsorganisation med säte i Strasbourg i Frankrike som idag har 47 medlemsländer. Det bildades 1949 med syftet att främja Europas sammanhållning och garantera medborgarna i medlemsländerna respekt för gemensamma grundläggande värden: demokrati, mänskliga rättigheter och en fungerande rättssäkerhet. Dessutom vill rådet främja en europeisk kulturell identitet och utveckla en ömsesidig förståelse bland människor från olika kulturer.

Portfolion har huvudsakligen två syften:

  • Ett pedagogiskt, för att öka motivation och reflektion över språkinlärning och interkulturella erfarenheter
  • Ett rapporterande, för att ge språkinläraren möjlighet att göra en sammanställning av sina språkliga färdigheter och kontakter med andra kulturer och dokumentera detta i ett internationellt gällande dokument

Språkportfolion ersätter inte certifikat eller diplom utan utgör ett komplement till formella examina eller, som i det svenska skolsystemet, betyg.

Formen för en Europeisk språkportfolio måste, för att valideras av Europarådet, följa deras utarbetade riktlinjer. Bland annat innebär detta att den skall innehålla tre delar Språkpasset, Språkbiografin och Dossiern.

ESP bygger på Gemensam europeisk referensram för språk: Lärande undervisning och bedömning. I den beskrivs fem olika färdigheter hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet i sex olika nivåer A1, A2, B1, B2, C1 och C2.

Portfolions tre delar

Språkpasset

Språkpasset styrker språkmeriter till exempel för en arbetsgivare eller vid antagning till högskolestudier utomlands. I det dokumenterar man språkliga erfarenheter och kunskaper enligt nivåerna A1-C2. Som hjälp och underlag för bedömningen används checklistorna i biografidelen. Det innehåller även en översikt av examina eller betyg och exempel på språkpraktik.

Språkbiografin

I språkbiografin planerar och reflekterar språkinlärararna kring inlärning av språk och kulturella erfarenheter. Biografin ger möjlighet att kontinuerligt skatta eller bedöma framsteg och att bestämma egna mål. I biografin ingår checklistor med "Jag kan-påståenden". Dessa är användbara även när elever och lärare tillsammans bedömer var eleverna befinner sig i sin språkutveckling och vad de behöver arbeta mer med.

Dossier

I språkdossiern samlas material som dokumenterar språkkunskaper. Innehållet bör ständigt förnyas. Arbeten som sparas kan vara i olika former: skrivna texter, ljudinspelningar, filmer eller dylikt.

Portfolior för nedladdning

Sverige har idag tre av Europarådet godkända europeiska språkportfolior.

  • Europeisk språkportfolio 6-11
  • Europeisk språkportfolio 12-16
  • ESP 16+

Portfolior för yngre åldrar

De två portfoliorna för yngre åldrar är utarbetade av Myndigheten för skolutveckling. Allt material i dessa båda kan hämtas på Skolverkets webbplats och användas fritt.

Europeisk språkportfolio 16+

Europeisk portfolio 16+ är utarbetad av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet. Den lanserades i samband med Europeiska året för språk 2001 och reviderades och digitaliserades hösten 2010. Materialet kan nu laddas ner och användas fritt. Det finns möjlighet att skriva direkt i materialet och spara de ifyllda filerna i din dator. Dessutom finns denna portfolio sedan våren 2014 i olika språkversioner: engelska, franska, italienska, spanska och tyska. Dessa versioner finns dock endast för nedladdning (pdf-format). Se länkar till materialet nedan.

Svenska
Språkbiografi
Dossier

Engelska
Språkbiografi
Dossier

Franska
Språkbiografi
Dossier

Italienska
Språkbiografi
Dossier

Spanska
Språkbiografi
Dossier

Tyska
Språkbiografi
Dossier

Senast uppdaterad: 2023-11-23