Samverkan


Regeringsuppdraget

FBA samverkar inom ramen för för Uppsala universitets särskilda åtagande i regeringens Regleringsbrev:
   "Uppsala universitet ska anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare."

Engelska och moderna språk

European Centre for Modern Languages (ECML)
I regeringsuppdraget ingår att svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt för lärare. FBA är involverat i projekt och samarbeten initierade av Europarådets  European Centre for Modern Languages (ECML). 

Det Nationale Center For Fremmedsprog (NCFF)
Detta danska centrum för främmande språk är knutet till Köpenhamns och Aarhus universitet. Centret har statliga medel för att stödja främmande språk på alla nivåer i det danska utbildningssystemet samt för att främja språkstudier och öka de språkliga kompetenserna.

Nasjonalt senter for engelsk og framandspråk i opplaeringa (Fremmendspråksenteret)
Detta norska centrum ska arbeta för att öka kvaliteten i språkundervisningen och förmedla resultat från praxisnära forskning till verksamma lärare.

Institut français (IF)
FBA är ett centrum för DELF/DALF, franska språkexamina som utfärdas av det franska utbildningsministeriet. Testet används för att visa hur bra du är på franska och används bl.a. för att ansöka till franska universitet.

Nästa session DELF/DALF: 14-16 mars 2023. Gå till anmälan.

Goethe Institut


Flerspråkighet

NAFO - Nasjonalt senter för flerkulturell opplæring Metropolitan University, Norge

Nordplusprojekt

Ett urval av FBA:s samverkanspartners

Senast uppdaterad: 2023-11-23