Fortbildning för alla språklärare

Fortbildningsavdelningen erbjuder kurser och andra aktiviteter för lärare i alla språk, samt andra resurser för planering och undervisning.

Språkinlärning och språkutveckling – för alla lärare

En stor del av den forskning som bedrivs inom vårt område handlar om språk, språkinlärning och språkutveckling mer generellt. Jämsides med  språk- och ämnesspecifik verksamhet erbjuder FBA poänggivande kurser, seminarier och skräddarsydd fortbildning för alla språklärare oavsett språk.

Skräddarsydd fortbildning

Inom ramen för sitt regeringsuppdrag skräddarsyr FBA kostnadsfritt fortbildning i specifika språk och i språkövergripande ämnen. Ett par aktuella exempel på skräddarsydda fortbildningsuppdrag:

  • Under 2020 och 2021 ger FBA en serie om 8 seminarier för språklärare på en skola i Stockholm om Europarådets Gemensam Referensram för Språk (GERS) och om Europeiska språkportfolion (ESP).

  • I november organiserar Fortbildningsavdelningen en studiedag för lärare på en grundskola i Stockholmsområdet om språkutvecklande arbetssätt.

I samarbete med EDU Uppdrag skräddarsyr FBA lärarfortbildning för Skolverket, kommuner, skolchefer och lärare i kommunala skolor och i friskolor. Projekten planeras och utformas tillsammans med uppdragsgivaren utifrån identifierade behov och i linje med organisationens övergripande strategier för internationaliseringsarbetet.