Europeisk språkportfolio - vad är det?

Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet. Portfolion har huvudsakligen två syften:

  • Ett pedagogiskt, för att öka motivation och reflektion över språkinlärning och interkulturella erfarenheter
  • Ett rapporterande, för att ge språkinläraren möjlighet att göra en sammanställning av sina språkliga färdigheter och kontakter med andra kulturer och dokumentera detta i ett internationellt gällande dokument

Språkportfolion ersätter inte certifikat eller diplom utan utgör ett komplement till formella examina eller, som i det svenska skolsystemet, betyg.

Formen för en Europeisk språkportfolio måste, för att valideras av Europarådet, följa deras utarbetade riktlinjer. Bland annat innebär detta att den skall innehålla tre delar Språkpasset, Språkbiografin och Dossiern.

ESP bygger på Gemensam europeisk referensram för språk: Lärande undervisning och bedömning. I den beskrivs fem olika färdigheter hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet i sex olika nivåer A1, A2, B1, B2, C1 och C2.