Barndom i tid och rum

Vad betyder det att vara barn eller ungdom, här och där, nu och då?

Välkommen till våra seminarier i barn- och ungdomsvetenskap

Barn- och ungdomsvetenskap

Vår forskning inom kunskapsfältet barn- och ungdomsvetenskap är tvärvetenskaplig och fokuserar på barns och ungas aktörskap och uppväxtvillkor. Här är geografiska dimensioner viktiga – det är skillnad mellan att växa upp i Norrlands glesbygd eller i någon av våra storstäder. Vi studerar barns och ungas vardagsliv och identitetsarbete inom sociala arenor som familj, skola, fritid, internet och boende och hur detta samspelar med faktorer som genus, etnicitet och social klass.

I ett barndomsgeografiskt perspektiv betonas platsens betydelse i barns och ungas vardagliga interaktion och mobilitet. Hur såväl små barn som äldre tonåringar använder och orienterar sig i digitala medier är också ett av våra forskningsområden. Vi studerar även vad som förändras genom åren och vad som förefaller vara återkommande mönster hos olika generationer barn och unga. På vilka sätt skiljer sig barns/ungas levnadsmönster och förutsättningar i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld, från tidigare generationers?

Forskningen i barn- och ungdomsvetenskap vid EDU bedrivs inom ramarna för utbildnings- och samhällsvetenskapliga traditioner där vi bygger vidare på teoretisk och metodologisk utveckling inom bland annat etnografi, statistik och historiska perspektiv. Vi samarbetar med forskningsgruppen CLIP (Studier i Barndom, Lärande och Identitet som Interaktionella praktiker) som leds av professor Ann-Carita Evaldsson.

Forskningsmiljöer vi samarbetar med

CLIP
Uppsala Studies of History and Education (SHED)

Nätverk

BaTiR Barndom i Tid och Rum
Kontaktperson: Katarina Gustafson

BuB Barn och Byggd miljö 
Kontaktperson: Danielle Ekman Ladru

Seminarier