Barndom i tid och rum

Vad betyder det att vara barn eller ungdom, här och där, nu och då?

Seminarieserie om rasism i förskola och skola

Välkommen till våra seminarier i barn- och ungdomsvetenskap

Barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet

Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsfält där barns och ungas skilda levnadsvillkor och aktörskap uppmärksammas. Vi studerar barns och ungas identitets- och socialisationsprocesser i olika sociala arenor som familj, boende, förskola/skola/högre utbildning, arbete och fritid, och hur detta samspelar med faktorer som genus, etnicitet och social klass. Barn- och ungdomsvetenskap handlar härigenom om att såväl kritiskt granska strukturella och ojämlika villkor i barns och ungas liv som om hur de erfar och hanterar dessa i sina vardagliga liv.

Vi bedriver forskning om segregation, migration, mobilitet och utbildning, hur genus konstrueras, barns och ungas användande av digitala medier, yngre barns deltagande i offentliga miljöer, ungas delaktighet i samhället genom föreningsliv och politik, övergångar inom utbildningssystemet likväl som mellan skola och arbetsliv samt framväxten av en ung vuxenhet i skärningslandet mellan ungdomstid och vuxenliv.

Ett genomgående drag i vår forskning är att vi ofta länkar den till ett geografiskt tema, där platsens betydelse betonas i barns, ungas och unga vuxnas vardagliga interaktion och mobilitet. Det kan röra sig om barns bruk av innerstadsmiljöer, ungdomars känsla av sammanhang och integration i förorter eller om hur det är att växa upp i glesbygder. Vi studerar även vad som förändras genom åren och vad som är återkommande mönster hos olika generationer barn och unga. De frågor som reses genom ett generationsperspektiv är om det finns bestående generationseffekter eller om olikheter i värderingar och beteenden är en fråga om livsfaseffekter och på vilka sätt skiljer sig dagens levnadsmönster och förutsättningar i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld från tidigare generationers villkor och förutsättningar?

Forskningen i barn- och ungdomsvetenskap vid EDU bedrivs inom ramarna för utbildnings- och samhällsvetenskapliga traditioner där vi bygger vidare på teoretisk och metodologisk utveckling inom bland annat etnologi, sociologi och pedagogik. Vi jobbar också med perspektiv på historisk utveckling som utgår från metoder anpassade till olika slags historiska källmaterial.

Vi samarbetar internt vid Uppsala universitet med forskningsgrupperna CLIP (Studier i Barndom, Lärande och Identitet som Interaktionella Praktiker) som leds av professor Ann-Carita Evaldsson.

Forskningsnätverk, utbildningsuppdrag och samverkan

Utöver de universitetsinterna samverkansnoderna finns etablerad nationell projektsamverkan med Stockholms universitet, Luleå Tekniska universitet, Malmö universitet, Högskolan i Gävle.
Vårt internationella nätverk utgörs av bland annat: Åbo Akademi, Finska Ungdomsforskningssällskapet, Universitetet i Tromsø, Lancaster University, Amsterdams universitet och Genths universitet.

Vårt uppdrag omfattar också utbildning på grund- och magister/masternivå i barn- och ungdomsvetenskap. Hitta våra kurser i utbildningskatalogen. Vi är dessutom involverade i förskollärar- och lärarutbildningarna vid Uppsala universitet på olika kurser. Därutöver finns också möjlighet att erbjuda extern uppdragsutbildning. Kontakta EDU Uppdrag för vidare information.   

Vårt forskningsområde har relevans för inte minst kommuners planering och handhavande av barn och unga från skilda miljöer innanför utbildningssystemet. Även organiserade fritidsverksamheter har betydelse för känslan av sammanhang och kan rätt utformade utgöra viktiga lärande- och motivationsskapande miljöer. Utifrån universitetets ”tredje uppgift” har vi genom åren arbetat fram stor erfarenhet att samverka med offentliga och privata aktörer kring frågor som har med barns och ungas lärande och delaktighet i samhället att göra.

Pågående eller nyligt avslutade forskningsprojekt

Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer. Projektledare Katarina Gustafson (Formas)

Lärande i staden tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik. Projektledare Katarina Gustafson (Vetenskapsrådet)

Lärande inom politik och ungas föreningsdeltagande. Projektledare Peter Waara

De oväntade naturvetarna: En studie av vad som möjliggjort för studenter från underrepresenterade grupper att fortsätta till högre naturvetenskaplig utbildning. Projektledare Anna Danielsson (Vetenskapsrådet).

Staging the successful student in higher education: A comparative study of men, masculinities, and self-worth protecting strategies in competitive contexts. Projektledare Anne-Sofie Nyström (Vetenskapsrådet)

Forskningsmiljöer vi samarbetar med

CLIP
Uppsala Studies of History and Education (SHED)

BUV seminarieschema HT 2021

Barn- och ungdomsvetenskap i samarbete med Studies in Childhood, Learning, and Identities as Interactional Practices (CLIP)
OBS: Ny tid - Onsdagar var tredje vecka, kl 10.15-12.00, Blåsenhus 14:213
Öppet för deltagande

15 september 2021
Planeringsseminarium

6 oktober 2021
Fanny Perez Aronsson presenterar sin avhandling i Barn- och ungdomsvetenskap:
 ”Do I look white?”

27 oktober 2021
Göran Nygren presenterar sin avhandling i etnologi:
”Jag vill ha bra betyg”

17 november 2021
Öppet – kom gärna med förslag

8 december - 2021
Hanna Uddbäck presenterar sin avhandling i arbetsvetenskap:
”Att stanna kvar: arbete, plats och mobilitet i småstaden”

Senast uppdaterad: 2021-12-14