Att göra plats för lek i staden: Om barns utomhuslek och mobila praktiker på förskolor i Stockholms innerstad (doktorandprojekt)

Karin Litsner, doktorand i pedagogik

Jag har lärarexamen från Uppsala universitet, med inriktningarna förskola samt engelska för äldre elever i grundskola och gymnasiet. Inom utbildningsväsendet arbetade jag endast i förskolan, och det är också förskolan och förskolebarnen som mitt forskningsintresse kretsar kring. Innan jag antogs till forskarutbildningen i september 2020 fullgjorde jag en masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap, även den vid Uppsala universitet.

Mitt avhandlingsprojekt bedrivs inom forskningsprojektet Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer (Finansierat av FORMAS inom ramen för Nationella forskningsprogrammet för ”Hållbart samhällsbyggande”). Genom etnografiska metoder syftar min avhandling till att undersöka barnens lek och mobiliteter under utomhusvistelsen på förskolan, både när de är på gården och när de lämnar förskolans område. Utifrån mobilitetsteori är jag intresserad av att undersöka hur mobilitet skapas i mötet mellan barnen och andra aktörer såsom människor, djur, platser och material. I avhandlingen används även tolkande reproduktion som teori för att förstå barnens lek. Sammantaget ligger intresset för barnens vardagsliv i förgrunden, inklusive vad som är viktigt för barnen själva utifrån en syn på dem som aktörer i ett här-och-nu-perspektiv.

Senast uppdaterad: 2023-11-23