Positivt beteendestöd i skolan - kausala mekanismer och interaktiva processer

Medverkande forskare: Johanna Svahn, Ann-Carita Evaldsson, Martin Karlberg (Projektledare) och Nina Klang

Det är en utmaning för skolor att skapa ett positivt klassrums- och skolklimat, något som framgår av flera alarmerande rapporter under senare år. Skolornas svar på utmanande beteenden under lektionerna blir ofta individinriktade, och ansvaret förläggs hos individen istället för hos skolan som organisation. Detta projekt avser att utvärdera ett skolomfattande program för positivt beteendestöd, Inkluderande beteendestöd i skolan (IBIS), som fokuserar på att förebygga beteendeproblem och skapa ett positivt klassrums- och skolklimat. IBIS är en skolbaserad metod där gemensamma förväntningar och regler skapas på hela skolan. Programmet implementeras även i klassrummen genom utbildning och stöd till lärare kring relationsbyggande och klassrumsledarskap.

Programmet har gott forskningsstöd i internationella studier (USA, Norge, Finland etc.). Dock är de bakomliggande mekanismerna bakom de förändringar som programmet åstadkommer mindre kända. Det återstår således att utforska för vem och under vilka villkor programmet faktiskt har effekt. Dessutom saknas forskning om de dynamiska interaktiva processer som uppstår i olika skolkontexter när programmet implementeras. I dessa processer kan kritiska frågor kring makt och etik uppstå när förväntningar och roller förhandlas och omförhandlas i olika kontexter. Detta projekt avser att bidra med empiriskt grundad forskning för att få djupare förståelse för dessa mekanismer och processer.

Projektet kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder i två delstudier som genomförs på mellan- och högstadiet. I delstudie 1 undersöks huruvida programmet påverkar elevers beteenden, samt elevers upplevelse av klassrumsklimat. Syftet är också att undersöka vilka faktorer på individ, klassrums- och skolnivå som medierar eller modererar programmets effekt. I delstudie 2 studeras de processer som skapas, formas och omförhandlas genom elevers, lärares och annan personals deltagande i programmet.

Senast uppdaterad: 2023-11-23