Undervisningens och inlärningens teori och praktik

Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildnings- och undervisningsinnehåll. Didaktikämnet har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis.

Välkommen till våra seminarier i didaktik!

Didaktik

Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildnings- och undervisningsinnehåll. Didaktikämnet har djupa rötter i både vetenskapliga traditioner och undervisningspraxis.

De forskningsfrågor som utgör didaktikens kärna uppstår i mötet mellan ett särskilt stoff och den undervisning om och det lärande av detta stoff som sker i en verksamhet av något slag. Det blir därför intressant att exempelvis studera vad undervisningen innehåller och vad som gör detta urval legitimt, vem som undervisningen avser och hur dennes lärande sker, hur stoffet hanteras i undervisningen samt vem som har makten över urvalsprocesserna.

Didaktik som forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor som finns i skärningspunkten mellan ett verksamhets-/kunskapsområde och utbildning, undervisning, lärande och socialisation.

Didaktik är ett centralt ämne inom all lärarutbildning i Uppsala. Det kan även läsas på avancerad nivå som inriktning på Masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Sedan 2002 bedrivs forskarutbildning i didaktik vid Uppsala universitet.

Nedan beskrivs grupper och miljöer där forskningen bedrivs.

Civics Education Design Lab (CEDEL)

I forskargruppen Civics Education Design Lab (CEDEL) genomförs forskning med särskilt fokus på undervisningsdesign för lärande om samhälle, demokrati och mänskliga rättigheter. Forskargruppen undersöker utbildning om globalt medborgarskap ur flera perspektiv. Till exempel undersöker forskare i CEDEL elevers kunskaper, färdigheter och attityder i relation till teorier om utbildning i mänskliga rättigheter, fredsutbildning och utbildning för hållbar utveckling.

Kontakt: Thomas Nygren

Läs mer om forskningen

Laboratory for Teaching Practices (TePlab)

Laboratory for Teaching Practices (TePlab) är en internationell nätverksbaserad forskningsmiljö inom didaktik som har vuxit fram ur forskningsmiljön Studies of Meaning-making in Educational Discourses (SMED).

Kontakt: Leif Östman and Maarten Deleye

Läs mer om forskningen

Matematikdidaktik

Forskning i matematikdidaktik handlar om matematikundervisningens innehåll och metoder. Den gemensamma nämnaren för gruppen som arbetar med matematikdidaktik i Uppsala är olika typer av texter som används i matematikundervisning. Vi arbetar med styrdokument, läromedel, nationella/internationella test och historiska texter i matematik. 

Kontakt: Kajsa Bråting och Johan Prytz

Läs mer om forskningen

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier bedrivs sedan lång tid forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik, med flera olika inriktningar. Forskningen behandlar undervisning och lärande på olika nivåer i utbildningssystemet från förskola, grundskola och gymnasium till högre utbildning.

Kontakt: Eva Lundqvist

Läs mer om forskningen

Studier av språkliga praktiker (STOLP)

Inom forsknings,- utbildnings- och utvecklingsmiljön Studier av Språkliga Praktiker (STOLP - Studies of Language Practices) bedrivs en mångsidig forskning i kombination med utvecklingsarbeten av olika slag, inriktade på olika aspekter av barns och ungas språkliga praktiker i och utanför förskola och skola.

Kontakt: Jenny W. Folkeryd

Läs mer om forskningen

Studies of Comparative Didactics (SCOD)

Medlemmarna i forskningsmiljön Studies of Comparative Didactics (SCOD) studerar och jämför undervisning och lärande inom olika ämnesområden. Med utgångspunkt i angreppssätt och resultat från studier inom didaktikens olika fält görs analyser och jämförelser som syftar till att skapa kunskap om undervisning, undervisningsinnehåll, lärande och socialisation.

Kontakt: Jonas Almqvist 

Läs mer om forskningen

Ämnesdidaktik i samhällsvetenskap och humaniora (ÄDISH)

Undervisning i geografi, historia, samhällskunskap och religion på alla stadier är i centrum för den forskning som bedrivs i ÄDISH. 

Kontakt: Thomas Nygren

Läs mer om forskningen

Foto: Alexandre Duret-Lutz
Senast uppdaterad: 2023-11-23