Forskargruppen för Komparativ didaktik

Medlemmarna i Forskargruppen för Komparativ didaktik studerar och jämför undervisning och lärande inom olika ämnesområden. Med utgångspunkt i angreppssätt och resultat från studier inom didaktikens olika fält görs jämförelser och analyser som syftar till att skapa kunskap om undervisning, undervisningsinnehåll, lärande och socialisation.

Tillsammans skapar gruppens forskare och PhD studenter i seminarier och konferenser, gemensamt skrivande och i projekt kunskap genom jämförelser av likheter och skillnader mellan och inom undervisning i olika ämnen. De texter som presenteras och diskuteras i gruppens seminarieserie är i huvudsak medlemmarnas egna utkast till kapitel och artiklar. Deltagarna forskar inom olika didaktiska fält och tanken är bland annat att forskning inom specifika områden vid seminarierna genom deltagarnas frågor och synpunkter ska belysas och diskuteras utifrån andra perspektiv än de egna. Flera av forskarna deltar även i andra forskargrupper inom och utanför institutionen och har vida nationella och internationella nätverk och samarbeten. 

Forskarna bidrar både med empirisk kunskap om undervisning, lärande och professionsutveckling och med användning och vidareutveckling av olika teoretiska och metodologiska ansatser, det vill säga om planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Forskningen präglas av praktiknära studier av texter, videofilmning av undervisning, enkäter, intervjuer och utvecklingsprojekt.

Inom området komparativ didaktik pågår flera PhD studentarbeten med olika inriktningar. Forskarna leder och deltar i en lång rad externfinansierade projekt av olika storlek och inriktning. I flera av projekten samarbetar deltagarna med kollegor vid andra lärosäten nationellt och internationellt. De bidrar med kunskap bland annat om

  • betydelsen av olika sätt att undervisa för elevers lärande i olika ämnen (naturvetenskapliga ämnen och idrott och hälsa) och länder (Frankrike, Schweiz och Sverige), (projektet Undervisningstraditioner och lärande, finansierat av VR).
  • betydelsen av införandet av nya kursplaner, nationella prov och betyg i skolan för lärares undervisning och elevers lärande (projektet Betyg och nationella prov i skolår 6 – hur påverkas undervisningen i NO?, finansierat av VR), se nedan.
  • hur barn och unga lär sig om sina mänskliga rättigheter (projektet ”Utbildning som växthus för barns och ungas mänskliga rättigheter”, finansierat av VR )
  • lärarutbildares syn på sina ämnesdiscipliner och hur denna syn manifesteras i lärarutbildningen (projektet Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen, finansierat av VR)
  • hur historia rekonstrueras i undervisning designad för att stimulera historiskt tänkande och empati (projektet Universella värderingar kontra historiskt tänkande – en studie av undervisning för mänskliga rättigheter i Sverige och USA, finansierat av Wallbergsstiftelserna)
  • undervisning om fred och mänskliga rättigheter (projektet Fred och mänskliga rättigheter i undervisningen)
  • forskning och skolutveckling, lärares didaktiska kunskapsbas och professionsutveckling (forskarskolan NaNo för yrkesverksamma lärare och förskollärare i naturvetenskapsämnenas didaktik, finansierat av deltagande huvudmän)
  • identitet, makt, kunskap, plats (forskningsnod i samarbete med FBA och med Graduate School of Education, University of California, Berkeley)

Forskningen i komparativ didaktik bidrar således med kunskap inom en rad områden. Det handlar bl.a. om undervisning, lärande, val av innehåll, bedömning, identitetsfrågor och så vidare. Alla dessa frågor har betydelse för lärares profession, professionella utveckling och utbildning.

Seminarieserien i Komparativ didaktik: onsdag var tredje vecka, kl 13.15-15.00.

Vetenskaplig ledare: Professor Jonas Almqvist

Medlemmar
Anna DanielssonAnna Günther-HanssenAnna Nordlund, Anna Wistrand, Anne-Sofie Nyström, Anneli Dyrvold, Annika Hillbom, Caroline LibergCecilia Eriksson, Elin Westlund Emma Oljans, Eva HultinEva LundqvistGabriella GejardJenny Wiksten FolkerydJonas AlmqvistJonas Johansson, Jörgen MattlarKarin HjälmeskogKristina Palm KaplanKristina Andersson, Lennart RolandssonLinn AreskougLolita Gelinder, Lotta BranteforsMalena LidarMalin OlssonMaria Hedefalk, Maria Westman, Martin MickelssonMona-Lisa HenrikssonOlle Nolgård, Oscar BjörkPetra HanssonThomas NygrenTomas Persson, Viktoria Waagaard, Åsa af Geijerstam

Medlemmar vid andra institutioner
Anneli FrelinAmmie BerglundGita BergMaria Håkansson RambergMichael HåkanssonSofie MellbergYvonne HallessonÅsa Olovsson