Socioeconomic aspects on the didactic transposition of algebra

Matilda Hällback

Jag är gymnasielärare i matematik och tog examen från ämneslärarprogrammet på Uppsala universitet 2018. Därefter arbetade jag på två olika gymnasieskolor, en med enbart yrkesprogram och en med enbart teoretiska program. Under tiden jag arbetade som lärare märkte jag att många elever upplevde svårigheter vad gäller algebraiskt tänkande, oavsett elevernas program eller bakgrund. Jag blev alltmer intresserad av detta och en idé till ett avhandlingsprojekt började ta sin form. Jag påbörjade mina forskningsstudier i januari 2021.

I mitt avhandlingsprojekt är jag framförallt intresserad av socioekonomiska aspekter på algebraundervisning på gymnasial nivå i Sverige. Jag intresserar mig för innehållsliga aspekter i algebraundervisning samt likheter och skillnader mellan yrkesprogram och teoretiska program. Min forskning inbegriper således aspekter av undervisningen både vad gäller det som sker inuti och utanför klassrummet, det vill säga innan undervisningsinnehållet når klassrummet. För att studera detta använder jag bland annat det teoretiska ramverket ATD (Anthropological Theory of the Didactic) och mer specifikt modellen didaktisk transposition inom detta. Didaktisk transposition gör det möjligt att studera hur ett matematiskt innehåll väljs ut och transformeras av och inom olika institutioner innan det till slut når den faktiska eleven i klassrummet.

Senast uppdaterad: 2023-11-23