Student-student interaction in the mathematics classroom

Hanna Fredriksdotter

Jag har en grundskollärarexamen från Uppsala universitet, med inriktning mot undervisning i matematik och NO-ämnen för årskurserna 4-9. Jag har även en speciallärarexamen med inriktning mot matematikämnet, samt en magisterexamen i specialpedagogik, från Mälardalens högskola. Under de år som jag arbetade inom grundskolan blev jag alltmer intresserad av att tillämpa grupparbete som arbetsmetod – och sedan jag antogs till forskarutbildningen 2019 har jag kunnat fördjupa mig i frågor som rör elevers samarbete i matematikklassrummet.

Tidigare forskning (bl.a. om kooperativt lärande) har visat att samarbete generellt har positiva effekter för både elevers lärande och deras inställning till ämnet. Det övergripande syftet för mitt projekt är att bidra till ökad kunskap om elev-elev interaktion under gemensamt arbete med matematisk problemlösning. Jag analyserar videoinspelningar av par- och grupparbete som har ägt rum under matematiklektioner i årskurs 6, och använder metoder som är i linje med kvalitativ innehållsanalys samt multimodal interaktionsanalys.

Senast uppdaterad: 2022-03-10