Skolmatematikens utveckling och reformer av det svenska skolsystemet under 1900-talet. En komparativ historisk studie av förändringar av innehåll, metoder och institutionella förutsättningar

Projektets syfte är att undersöka hur skolmatematikens innehåll och metoder förändrades i grundskolan under perioden 1910-2010 och att kartlägga mekanismer som styrt valet av innehåll och metoder. I projektet problematiseras var i skolsystemet förändringar av skolmatematikens initieras och hur förslag på förändring får genomslag. Fokus ligger på produktionen av pedagogiska texter. Såväl texternas innehåll som de sociala förutsättningarna för produktionen av pedagogiska texter studeras.

Det huvudsakliga materialet är styrdokument, läroböcker, lärartidningar, metodböcker och examensprov. Analysen av texterna baseras på de läroplansteoretiska begreppen mål, innehåll och metod. Det görs även en sociologisk studie av de aktörer som producerade de peda¬gogiska texterna. Den sociologiska analysen har en prosopografisk ansats och baseras på Bourdieus teori om fält och kapital. För att urskilja vad som är typiskt för det svenska reformarbetet, görs jämförelser mellan Sverige och Tyskland under perioden 1910-2010.

Forskare: Johan Prytz, Uppsala universitet
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektperiod: 2012-2016

Senast uppdaterad: 2023-11-23