Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier bedrivs sedan lång tid forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik, med flera olika inriktningar. Forskningen behandlar undervisning och lärande på olika nivåer i utbildningssystemet från förskola, grundskola och gymnasium till högre utbildning.

I studierna av undervisning och lärande används en rad olika datainsamlingsmetoder och angreppssätt, som t.ex. intervjuer, klassrumsobservationer/observationer av/i lärmiljöer, enkäter, videoanalys, textanalys samt utvecklingsprojekt. Många av studierna undersöker hur undervisning tar form i praktiken och vilka konsekvenser det får för barns/elevers/studenters lärande, socialisation och bildning inom de naturvetenskapliga ämnena och inom teknik. Flera av forskarna har en tvärvetenskaplig ingång med forskningsintressen som rör exempelvis utbildning för hållbar utveckling, undervisningstraditioner, genus och identitet.

En stor del av forskningen är externt finansierad genom projektbidrag från exempelvis Vetenskapsrådet, Wallenbergstiftelserna, Formas och Skolforskningsinstitutet. Forskningen sker också i samverkan med kommuner och skolor, i form av modellering av undervisning i samarbete med lärare, bland annat inom ramen för samverkan med kommuner  runt Uppsala.

Forskningsresultaten rapporteras vid nationella och internationella konferenser samt i form av vetenskapliga artiklar i ledande tidskrifter i fältet. Dessutom är flera av forskarna inblandade i författande av kurslitteratur och utvecklande av läromedel.

Samarbeten och samverkan

Forskare inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik har aktiva samarbeten med en rad olika forskningsmiljöer både internationellt och nationellt vid t.ex. Leeds University (Prof. Jim Ryder), University of Delaware (Prof. Kathryn Scantlebury), McGill University (Dr. Allison Gonsalves), Université de Toulouse (Prof. Chantal Amade-Escot, Prof. Patrice Venturini med flera), King’s College London (Dr. Heather King), University of Geneva (Prof. Florence, Llgozat med flera), University of Western Brittany (Prof. Gérard Sensevy, Dr. Sophie Le Brun m.fl.), Oslo universitet (Prof. Erik Knain), Central University of Technology, Bloemfontein (Prof. Ryk Lues), Umeå universitet, Stockholms universitet (Prof. P-O Wickman, Dr. Karim Hamza m.fl.) och Örebro universitet (Prof. Johan Öhman och Dr. Karin Rudsberg). Gruppens medlemmar är aktiva inom olika internationella forskningsnätverk som t.ex. EERA, NERA, NARST och ESERA.

Vi har också samarbeten med övriga ämnesdidaktiska miljöer inriktade mot naturvetenskap och teknik vid Uppsala universitet (bl.a. MINT, fysikens didaktik och Centrum för genusvetenskap) och samverkan med Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik och CETIS - Centrum för tekniken i skolan.

Kontakt

Medverkande

Jonas Almqvist, professor
Anna Danielsson, professor
Cecilia Eriksson, doktorand
Anna Günther-Hanssen, doktorand
Eva Lundqvist, universitetslektor
Malena Lidar, universitetslektor
Malin Jonsson, licentiand
Lennart Rolandsson, universitetslektor
Hanna Östlund, adjungerad adjunkt
Leif Östman, professor

Associerade medverkande

Ammi Berglund, lektor, Katedralskolan
Catharina Bergström, lärare, Palmbladsskolan
Malin Hjertson, lektor, Fyrisskolan
Sofie Mellberg, lektor, Rosendalskolan
Anne-Sofie Nyström, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, EDU
Lena Schmitterlöw, lärare, Fyrisskolan
Ida Solum, lärare, Rosendalskolan
 

Projekt

Pågående projekt

"Didaktiska modeller för lärares professionsutveckling i programmering och hållbar utveckling”, Projektledare: Leif Östman.
Finansiär: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 2018-2021

Undervisning för och lärande av handlingskompetens i utbildning om antibiotikaresistens”. Projektledare: Eva Lundqvist.
Finansieras av Skolforskningsinstitutet 2019-2021.

“Komparativ didaktik och professionell utveckling”.
Projektledare: Jonas Almqvist.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

De oväntade naturvetarna: En studie av vad som möjliggjort för studenter från underrepresenterade grupper att fortsätta till högre naturvetenskaplig utbildning”. Projektledare: Anna Danielsson.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

“Naturvetenskapliga innehåll och andra agenter som medskapare av kön i förskolan” Doktorandprojekt, Anna Günther-Hanssen, 2015-2020

”Undervisning med sociovetenskapliga dilemman i grundskolans naturvetenskap. Att använda didaktisk modellering för att undersöka och utveckla undervisning som hanterar elevernas egna erfarenheter och lärares respons”
Doktorandprojekt, Cecilia Eriksson, 2018-2022

Nyligen avslutade projekt

Publicering sker ännu i anknytning till följande projekt:
“Teaching Traditions and Learning”.
Projektledare: Jonas Almqvist.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

“Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum”.
Projektledare: Anna Danielsson.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

“Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning”.
Projektledare: Maria Berge (Umeå universitet), medverkande från EDU: Anna Danielsson.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

“Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen”.
Projektledare: Kristina Andersson (Centrum för genusvetenskap, UU), medverkande från EDU: Anna Danielsson.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

“Betyg och nationella prov i skolår 6 – hur påverkas undervisningen i NO?”.
Projektledare: Malena Lidar.
Finansieras av Vetenskapsrådet.

“Etik i teknikundervisningen”.
Projektledare: Malena Lidar. Partnerskoleprojekt.
Finansieras av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Tidigare projekt

Bland de mer centrala tidigare projekten kan nämnas:
"Nationella prov i biologi, fysik och kemi: eventuell betydelse för lärares undervisning och bedömning”.
Projektledare: Eva Lundqvist.
Finansieras av Vetenskapsrådet.