Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier bedrivs sedan lång tid forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik, med flera olika inriktningar. Forskningen behandlar undervisning och lärande på olika nivåer i utbildningssystemet från förskola, grundskola och gymnasium till högre utbildning.

I studierna av undervisning och lärande används en rad olika datainsamlingsmetoder och angreppssätt, som t.ex. intervjuer, klassrumsobservationer/observationer av/i lärmiljöer, enkäter, videoanalys, textanalys samt utvecklingsprojekt. Många av studierna undersöker hur undervisning tar form i praktiken och vilka konsekvenser det får för barns/elevers/studenters lärande, socialisation och bildning inom de naturvetenskapliga ämnena och inom teknik. Flera av forskarna har en tvärvetenskaplig ingång med forskningsintressen som rör exempelvis utbildning för hållbar utveckling, undervisningstraditioner, genus och identitet.

En stor del av forskningen är externt finansierad genom projektbidrag från exempelvis Vetenskapsrådet, Wallenbergstiftelserna, Formas och Skolforskningsinstitutet. Forskningen sker också i samverkan med kommuner och skolor, i form av modellering av undervisning i samarbete med lärare, bland annat inom ramen för samverkan med kommuner  runt Uppsala.

Forskningsresultaten rapporteras vid nationella och internationella konferenser samt i form av vetenskapliga artiklar i ledande tidskrifter i fältet. Dessutom är flera av forskarna inblandade i författande av kurslitteratur och utvecklande av läromedel.

Samarbeten och samverkan

Forskare inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik har aktiva samarbeten med en rad olika forskningsmiljöer både internationellt och nationellt vid t.ex. Leeds University (Prof. Jim Ryder), University of Delaware (Prof. Kathryn Scantlebury), McGill University (Dr. Allison Gonsalves), Université de Toulouse (Prof. Chantal Amade-Escot, Prof. Patrice Venturini med flera), King’s College London (Dr. Heather King), University of Geneva (Prof. Florence, Llgozat med flera), University of Western Brittany (Prof. Gérard Sensevy, Dr. Sophie Le Brun m.fl.), Oslo universitet (Prof. Erik Knain), Central University of Technology, Bloemfontein (Prof. Ryk Lues), Umeå universitet, Stockholms universitet (Prof. P-O Wickman, Dr. Karim Hamza m.fl.) och Örebro universitet (Prof. Johan Öhman och Dr. Karin Rudsberg). Gruppens medlemmar är aktiva inom olika internationella forskningsnätverk som t.ex. EERA, NERA, NARST och ESERA.

Vi har också samarbeten med övriga ämnesdidaktiska miljöer inriktade mot naturvetenskap och teknik vid Uppsala universitet (bl.a. MINT, fysikens didaktik och Centrum för genusvetenskap) och samverkan med Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik och CETIS - Centrum för tekniken i skolan.

Medverkande

Jonas Almqvist, professor, Cecilia Eriksson, doktorand, Malena Lidar, universitetslektor, Eva Lundqvist, universitetslektor, Lennart Rolandsson, universitetslektor, Leif Östman, professor

Associerade medverkande

Ammi Berglund, lektor, Katedralskolan, Catharina Bergström, lärare, Palmbladsskolan, Malin Hjertson, lektor, Fyrisskolan, Sofie Mellberg, lektor, Rosendalskolan, Lena Schmitterlöw, lärare, Fyrisskolan, Ida Solum, lärare, Rosendalskolan

Senast uppdaterad: 2024-02-23