Studier av komparativ didaktik

Studier och jämförelser av undervisning och lärande inom olika ämnesområden.

Studies of Comparative Didactics (SCOD)

Medlemmarna i forskningsmiljön för Studies of Comparative Didactics (SCOD) studerar och jämför undervisning och lärande inom olika ämnesområden. Med utgångspunkt i angreppssätt och resultat från studier inom didaktikens olika fält görs analyser och jämförelser som syftar till att skapa kunskap om undervisning, undervisningsinnehåll, lärande och socialisation.

Forskarna leder och deltar i en lång rad externfinansierade projekt av olika storlek och inriktning. I flera av projekten samarbetar deltagarna med kollegor vid andra lärosäten nationellt och internationellt. Inom forskningsmiljön pågår också flera avhandlingsarbeten med olika inriktningar.  I SCODs seminarieserie är diskuteras i huvudsak medlemmarnas egna utkast till kapitel och artiklar. Deltagarna forskar inom olika didaktiska fält och tanken är bland annat att forskning inom specifika områden vid seminarierna genom deltagarnas frågor och synpunkter ska belysas och diskuteras utifrån andra perspektiv än de egna. Flera av forskarna deltar även i andra forskargrupper inom och utanför institutionen och har vida nationella och internationella nätverk och samarbeten.

Forskarna bidrar både med empirisk kunskap om undervisning, lärande och professionsutveckling och med användning och vidareutveckling av olika teoretiska och metodologiska ansatser. Forskningen präglas av studier av texter, videofilmning av undervisning, enkäter, intervjuer och utvecklingsprojekt.

Projekt inom miljön behandlar exempelvis

 • barn och ungas lärande om sina mänskliga rättigheter (projektet ”Utbildning som växthus för barns och ungas mänskliga rättigheter”, finansierat av VR )
 • digital källkritik och digital medborgarlitteracitet i undervisningen. Forskning över ämnesgränser, program och nationsgränser (Sverige, Tyskland, Danmark, Holland, Rumänien och Spanien)(projekt finansierade av Vinnova och EU)
 • elevers lärande om antibiotikaresistens och hur undervisning i ämnet kan utvecklas  (projektet ”Undervisning för och lärande av handlingskompetens i utbildning om antibiotikaresistens”, finansierat av Skolforskningsinstitutet)
 • komparativ didaktik och professionell utveckling för lärare (nätverk finansierat av VR)
 • lärarutbildares syn på sina ämnesdiscipliner och hur denna syn manifesteras i lärarutbildningen (projektet Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen, finansierat av VR)
 • identitet, makt, kunskap, plats (forskningsnod i samarbete med FBA och med Graduate School of Education, University of California, Berkeley)
 • lärarutbildares didaktiska kunskapsbas inom matematik och naturvetenskap (forskarskolan ”Att göra matematik och naturvetenskap relevant – en ämnesdidaktisk forskarskola för lärarutbildare” i samarbete med Stockholms universitet (huvudsökande) och Malmö universitet, finansierad av VR).
 • prövande och utvecklande av didaktiska modeller för lärares reflektion och undervisning i programmering och hållbar utveckling (projekt är finansierat av stiftelsen Marcus och Amalia Wallenberg Minnesfond)

Exempel på nyligen avslutade projekt:

 • betydelsen av olika sätt att undervisa för elevers lärande i olika ämnen (naturvetenskapliga ämnen och idrott och hälsa) och länder (Frankrike, Schweiz och Sverige), (projektet Undervisningstraditioner och lärande, finansierat av VR).
 • betydelsen av införandet av nya kursplaner, nationella prov och betyg i skolan för lärares undervisning och elevers lärande (projektet Betyg och nationella prov i skolår 6 – hur påverkas undervisningen i NO?, finansierat av VR), se nedan.
 • forskning och skolutveckling, lärares didaktiska kunskapsbas och professionsutveckling (forskarskolan NaNo för yrkesverksamma lärare och förskollärare i naturvetenskapsämnenas didaktik, finansierat av deltagande huvudmän)
 • hur historia rekonstrueras i undervisning designad för att stimulera historiskt tänkande och empati (projektet Universella värderingar kontra historiskt tänkande – en studie av undervisning för mänskliga rättigheter i Sverige och USA, finansierat av Wallbergsstiftelserna)
 • lärarutbildares syn på sina ämnesdiscipliner och hur denna syn manifesteras i lärarutbildningen (projektet Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen, finansierat av VR)
 • undervisning om fred och mänskliga rättigheter (projektet Fred och mänskliga rättigheter i undervisningen)

Forskningen i komparativ didaktik bidrar således med kunskap inom en rad områden relaterade till planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Det handlar bl.a. om undervisning, lärande, val av innehåll, bedömning, identitetsfrågor och så vidare. Alla dessa frågor har betydelse för lärares profession, professionella utveckling och utbildning.

Vetenskaplig ledare

Professor Jonas Almqvist

Medlemmar

Jonas Almqvist, Kristina Andersson, Linn Areskoug, Azra Ates, Ida BergvallCecilia Eriksson, Jenny Wiksten Folkeryd, Åsa af Geijerstam, Gabriella Gejard, Jessica Haltorp, Maria Hedefalk, Karin Hjälmeskog, Eva Hultin, Jonas Johansson, Kristina Palm Kaplan, Malena Lidar, Eva Lundqvist, Jörgen Mattlar, Martin Mickelsson, Olle Nolgård, Karin Nordh, Fredrika Nyström, Thomas Nygren, Emma Oljans, Malin Olsson, Tomas Persson, Lennart Rolandsson, Helena Skogström, Eva-Lena Stål, Olle Uppenberg, Viktoria Waagaard, Maria Westman, Anna Wistrand

Medlemmar vid andra institutioner

Gita BergAmmie BerglundAnneli FrelinYvonne HallessonMichael Håkansson, Emma Johansson, Sofie MellbergMaria Håkansson RambergÅsa Olovsson

Seminariet i Komparativ didaktik

Onsdag var tredje vecka, kl 13.15-15.00.
Öppet för deltagande.
Vetenskaplig ledare: Professor Jonas Almqvist
Kontaktperson: Jonas Almqvist

Senast uppdaterad: 2023-12-06