Projekt

Undervisningstraditioner och lärande, 2013-2017

Lärare inom olika ämnestraditioner, ämnen och kontexter undervisar på olika sätt. Den forskning som hittills bedrivits om relationen mellan undervisning och lärande har ofta fokuserat på enskilda eller ett fåtal lärare under korta perioder och den kunskap som skapats har då i vissa fall blivit anekdotisk och omöjlig att generalisera.

I detta projekt studeras relationen mellan undervisningstraditioner - det vill säga undervisningssätt som många lärare använder sig av - inom No-ämnena och Idrott och hälsa i Sverige - och elevers lärande. Jämförelser görs också med liknande studier i Frankrike och Schweiz. Resultatet av forskningen används i projektet för att utprova och producera material för lärare att använda i planering och utförande av undervisning. Projektet syftar för det första till att studera lärandets institutionella villkor, det vill säga analysera vilken effekt i termer av lärande som olika undervisningstraditioner har inom de nämnda ämnena. För det andra syftar projektet till att använda forskningsresultaten i den första delen till att designa, testa och slutligen producera fortbildningsmaterial.

I projektet utförs tre olika sorters undersökningar: (i) Studier av undervisning i fyra olika ämnen - fysik, kemi, biologi och idrott och hälsa - på grundskolan i Sverige, (ii) komparativa studier av undervisningen i dessa ämnen i Sverige, Frankrike och Schweiz och (iii) komparativa studier mellan ämnen och mellan länderna.
Projektledare docent Jonas Almqvist,  i samarbete med Professor Leif Östman (Uppsala universitet), Professor Per-Olof Wickman (Stockholms universitet), Dr. Karim Hamza (Stockholms universiet), Dr. Malena Lidar (Uppsala universitet), Dr. Eva Lundqvist (Uppsala universitet) and Marie Öhman (Örebro Universitet). 

Finansiär: Vetenskapsrådet

Senast uppdaterad: 2023-11-23