Studier av språkliga praktiker (STOLP)

Inom forskningsmiljön Studier av Språkliga Praktiker (STOLP: Studies of Language Practices) bedrivs en mångsidig forskning inriktad på olika aspekter av barns och ungas språkliga praktiker i och utanför förskola och skola. Det rör första- och andraspråksutveckling, läs- och skrivutveckling, läs- och skrivundervisningens och litteraturundervisningens utformning och svensklärarens uppdrag. De senaste åren har ett speciellt fokus satts på frågor om läs- och skrivpraktiker i olika skolämnen och skillnader och likheter mellan de ämnesspråk som karaktäriserar dessa ämnen (”disciplinary literacies”). Dessa studier genomförs i nära samarbete med forskare inom matematikdidaktik samt naturvetenskapernas och samhällsvetenskapernas didaktik.

Centrala frågeställningar rör vad det innebär att bli deltagare och medskapare av olika tal- och skriftspråkliga praktiker och hur praktikerna konstitueras. I detta ingår att blottlägga de normer och värden som dessa praktiker vilar på och hur de kan bidra till en marginalisering av vissa typer av språkande, läsande och skrivande och därmed exkludering/inkludering av olika grupper av barn och unga. Utgångspunkten för valet av de här frågorna är kunskapen om att tidigt etablerade mönster av språkande är en mycket framträdande grund för olika typer av valmöjligheter senare i livet.

Kontakt

Jenny W. Folkeryd

Medverkande

Linn AreskougOscar BjörkSonia BlomqvistSarah CampbellCharlotte EngblomJenny W. FolkerydÅsa af GeijerstamAnnika HillbomEva HultinJonas JohanssonCaroline LibergEmma Nilsson-TysklindAnna NordlundNiklas NorénKimberly NorrmanFredrika NyströmElmostafa OubejjiMaria RasmussonUlrika Serrander,Véronique SimonHelena SkogströmEva-Lena StålStellan SundhElin Sundström SjölinSari VourenpääViktoria WaagardAnne Reath WarrenElin WestlundMaria Westman

Nätverk och samarbeten

- Svenska med didaktisk inriktning
- Reading Development Group (RDG), PIRLS 2021, IEA
- Nasjonalt senter for skriveoppläring og skriveforskning, Norge

FORSKNINGSMILJÖNS KOPPLING TILL UTBILDNING

Verksamma inom lärarutbildning didaktik, samt svenska och matematik i förskola och tidiga skolår, Speciallärarprogrammet och Masterprogram i utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik respektive specialpedagogik.

Seminarier

STOLP-seminariet

Seminariet är öppet för alla intresserade av att studera text i ett diskursanalytiskt perspektiv. Vi läser egna och andras texter i vilka någon form av text/diskursanalys används. Exempel på material som är i fokus för analysen är policy- eller styrdokument, intervjuer, läromedel, elevproducerade texter och klassrumssamtal. I seminariet behandlas bland annat grundläggande teoretiska utgångspunkter för den text/diskursanalys som är i fokus samt analysens möjligheter och begränsningar. 
Texter som behandlas skickas ut senast en vecka i förväg till alla som deltar i seminariet. 

Tid: var tredje onsdag kl 13.15 – 15
Seminarieledare: Jenny W. Folkeryd

Forskningsprojekt

Pågående projekt

FEAST (Functional writing in Early School Years: Assessment, Teaching and Professional Development). Medverkande: Åsa af GeijerstamCharlotte EngblomJenny Wiksten FolkerydEva HultinCaroline LibergMaria Westman, Uppsala universitet.

Läsmetoder under lupp. Konstruktion av läsförståelse i ämnesspecifika läspraktiker. Medverkande: Jenny W. FolkerydYvonne Hallesson och Åsa af Geijerstam, Uppsala universitet och Pia Visén, Linnéuniversitetet.

Funktion, innehåll och form i samspel. Elevers textskapande i tidiga skolår. Finansierat av Vetenskapsrådet/UVK 2013 – 2017. Medverkande: Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam, Jenny W. Folkeryd, Anna Nordlund, Elin Westlund och Oscar Björk Uppsala universitet.

Digitalt skrivande och redigering i årskurs 3. Pilotprojekt 2017. Medverkande: Charlotte Engblom, Uppsala universitet, Katharina Andersson, Högskolan i Gävle och Dan Åkerlund, Karlstads universitet 

Visualiserad naturkunskap i skolans tidiga år: Visuell innehållsformering i unga elevers multimodala naturkunskapskompositioner. Avhandlingsprojekt 2014 – 2018. Doktorand: Elin Westlund, Uppsala universitet. Handledare: Caroline Liberg och Charlotte Engblom, Uppsala universitet och Anders Björkvall, Örebro universitet.

Samverkan med lärare för utveckling av ett undervisningsstöd för läs- och skrivundervisning i grundsärskolan. Finansierat av Vinnova 2017 – 2019. Medverkande: Charlotte Engblom och Nina Klang, Uppsala universitet

Att läsa eller inte läsa: en studie av grundskolans läspraktiker. Finansierat av Vetenskapsrådet/UVK 2017 – 2019. Medverkande: Monika Vinterek, Tarja Alatalo och Mats Tegmark, Högskolan Dalarna, Mikael Winberg, Umeå universitet, och Caroline Liberg, Uppsala universitet.

Elevers meningsskapande val och diskursers funktion i sakprosa- och narrativ text. Avhandlingsprojekt 2016 – 2021. Doktorand: Oscar Björk. Handledare: Jenny W. Folkeryd, Åsa af Geijerstam och Caroline Liberg, Uppsala universitet.


Planerade projekt

Några projekt som är under planering: 

Critical thinking in national tests: Subject specific or general skills? Medverkande: Thomas Nygren, Johan Prytz, Jesper Haglund och Åsa af Geijerstam, Uppsala universitet.

Samtal i olika ämnen i skolan. Medverkande: Niklas Norén
 

Tidigare projekt

Bland de mer centrala tidigare projekten kan nämnas:

Mining textual data for simplified reading. Finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond 2014 – 2016. Medverkande: Arne Jönsson, Erik Kanebrant och Johan Falkenjack, Linköpings universitet, Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam och Jenny W. Folkeryd, Uppsala universitet, Sofie Johansson och Katarina Heimann Mühlenbock, Göteborgs universitet.

Forskarskola i ämnesspråk i matematiska och naturvetenskapliga praktiker. Finasierat av Vetenskapsrådet/UVK 2010 – 2016. Handledare: Caroline Liberg, Jonas Almqvist, Jenny W. Folkeryd, Åsa af Geijerstam, Anita Hussenius och Johan Prytz, Uppsala universitet, Lars Borin, Sofie Johansson, Emma Sköldberg, Göteborgs universitet, Ewa Bergqvist och Magnus Österholm, Umeå universitet. Doktorander: Ida Bergvall, Tomas Persson och Marie Ståhl, Uppsala universitet, Judy Ribeck, Göteborgs universitet, Anneli Dyrvold, Umeå universitet. 

Den röda tråden. Finansierat av Pedagogiska medel, Uppsala universitet 2013 – 2014. Medverkande: Jenny W. Folkeryd, Åsa af Geijerstam och Elisabeth Berg, Uppsala universitet.

Organizational patterns of interaction between children with severe speech and physical impairment and their everyday communication partners.
Doktorand: Maja Sigurd Pilesjö, Department of Language and Communication, University of Southern Denmark. Huvudhandledare Gitte Rasmussen, University of Southern Denmark. Bihandledare: Niklas Norén, Uppsala universitet.