Studies of Language Practices (STOLP)

Studier av språkliga praktiker (STOLP)

Inom forskningsmiljön Studier av Språkliga Praktiker (STOLP: Studies of Language Practices) bedrivs en mångsidig forskning inriktad på olika aspekter av barns och ungas språkliga praktiker i och utanför förskola och skola. Det rör första- och andraspråksutveckling, läs- och skrivutveckling, läs- och skrivundervisningens och litteraturundervisningens utformning och svensklärarens uppdrag. De senaste åren har ett speciellt fokus satts på frågor om läs- och skrivpraktiker i olika skolämnen och skillnader och likheter mellan de ämnesspråk som karaktäriserar dessa ämnen (”disciplinary literacies”). Dessa studier genomförs i nära samarbete med forskare inom matematikdidaktik samt naturvetenskapernas och samhällsvetenskapernas didaktik.

Centrala frågeställningar rör vad det innebär att bli deltagare och medskapare av olika tal- och skriftspråkliga praktiker och hur praktikerna konstitueras. I detta ingår att blottlägga de normer och värden som dessa praktiker vilar på och hur de kan bidra till en marginalisering av vissa typer av språkande, läsande och skrivande och därmed exkludering/inkludering av olika grupper av barn och unga. Utgångspunkten för valet av de här frågorna är kunskapen om att tidigt etablerade mönster av språkande är en mycket framträdande grund för olika typer av valmöjligheter senare i livet.

Kontakt

Jenny W. Folkeryd

Medverkande

Constanze Ackermann-Boström, Linn AreskougOscar BjörkSonia BlomqvistSarah CampbellPia Cederholm, Lena Edander, Charlotte EngblomJenny W. FolkerydÅsa af GeijerstamAnnika HillbomEva HultinBirgitta Hellqvist, Maria Håkansson Ramberg, Jonas JohanssonCaroline LibergCharlotte Lindgren, Jörgen Mattlar, Emma Nilsson-TysklindAnna NordlundOlle Nordberg, Niklas NorénKimberly NorrmanFredrika NyströmElmostafa OubejjiMaria RasmussonUlrika Serrander,Véronique SimonHelena SkogströmEva-Lena StålStellan SundhElin Sundström SjölinSari VourenpääViktoria WaagardAnne Reath Warren, Maria Wennerström WohrneElin WestlundMaria Westman

Nätverk och samarbeten

- Svenska med didaktisk inriktning
- Reading Development Group (RDG), PIRLS 2021, IEA
- Nasjonalt senter for skriveoppläring og skriveforskning, Norge

Forskningsmiljöns koppling till utbildning

Verksamma inom lärarutbildning didaktik, samt svenska och matematik i förskola och tidiga skolår, Speciallärarprogrammet och Masterprogram i utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik respektive specialpedagogik.

STOLP-seminariet

Seminariet är öppet för alla intresserade av att studera text i ett diskursanalytiskt perspektiv. Vi läser egna och andras texter i vilka någon form av text/diskursanalys används. Exempel på material som är i fokus för analysen är policy- eller styrdokument, intervjuer, läromedel, elevproducerade texter och klassrumssamtal. I seminariet behandlas bland annat grundläggande teoretiska utgångspunkter för den text/diskursanalys som är i fokus samt analysens möjligheter och begränsningar. 
Texter som behandlas skickas ut senast en vecka i förväg till alla som deltar i seminariet. 

Tid: var tredje onsdag kl 13.15 – 15
Seminarieledare: Jenny W. Folkeryd

Senast uppdaterad: 2024-02-21