Laboratory for Teaching Practices

Välkommen till våra forskningsseminarier

Laboratory for Teaching Practices (TePlab)

TePlab (Laboratory for Teaching Practices) är en internationell nätverksbaserad forskningsmiljö inom didaktik som har vuxit fram ur forskningsmiljön SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses).

Fokus

TePlab fokuserar på studier och utveckling av undervisningspraktiker. Forskningens mål är att öppna upp den så kallade svarta lådan, dvs att synliggöra och skapa kunskap om det faktiska arbete som läraren utför – i såväl planeringen, undervisningen och efterarbetet – och dess konsekvenser för elevers lärande. Som ett laboratorium för undervisningspraktiker är TepLab involverade i både empirisk forskning och i skapande samarbeten med lärare, från förskola till universitet  

Forskningen inom TePlab är inriktad på undervisningspraktiker som inte sällan behandlar komplexa och kontroversiella frågor såsom hållbarhet, hälsa och andra samhällsfrågor med vetenskaplig relevans.  I laboratoriet beaktar vi såväl praktiska, epistemologiska, politiska, etiska, estetiska som existentiella dimensioner av undervisning och vi genomför våra undersökningar i relation till utbildningens tre övergripande funktioner: kvalifikation, socialisation och personformering.

Kontakt

Leif Östman and Maarten Deleye

Seminarier

TePlab håller seminarier månadsvis på tisdagar, 13.15-15.
Kontakt: Maarten Deleye

Senast uppdaterad: 2022-05-03