Det övergripande målet för samhällsutvecklingen lokalt och globalt

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en central fråga för Uppsalas båda universitet. Där bedrivs grundforskning och tillämpad forskning inom bl.a. utbildning, landskapsarkitektur, kulturgeografi, historia, etik, stads- och landsbygdsutveckling, språk och litteratur, ekonomi, medicin och teknik- och naturvetenskap som direkt eller indirekt rör en hållbar samhällsutveckling.

(UHU). Vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier bedrivs majoriteten av denna forskning i didaktik. Forskningsfokus är att förstå utbildning, undervisning och lärande i relation till utbildningsinnehållet hållbar utveckling. En stor del av denna didaktiska forskning genomförs inom Studies of Meaning Making in Educational Discourses (SMED). Vid SWEDESD bedrivs forskning och utveckling inom samma forskningsområde och flera av institutionens forskare och doktorander i didaktik är verksamma också vid SWEDESD.

Institutet för forskning om utbildning och hållbar utveckling (IRESD)

IRESD är ett virtuellt institut vars huvudsyfte är att kraftsamla och koordinera forskning och spridning av forskningsresultat inom området utbildning för hållbar utveckling (UHU).

Läs mer om forskningen

Senast uppdaterad: 2022-03-10