Hur påverkar barnomsorgen och förskolorna barns skolgång?

2022-12-05

Vetenskapssrådet (VR) har beviljat 6 miljoner kronor till ett nytt forskningsprojekt som ska analysera hur barnomsorgen och förskolorna påverkar barns övergång mellan förskola och grundskola och deras fortsatta skolgång. Projektet leds av Håkan Forsberg, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Håkan Forsberg, Uppsala universitet

Barnomsorgens och förskolornas framväxt under 1900-talets andra hälft har förändrat de sociala och samhälleliga villkor som strukturerar människors vardag. Dagens förskola samlar närmare en halv miljon barn i åldrarna 1 till 5 år och har blivit en central samhällsinstitution och en förutsättning för social hållbarhet och ekonomisk tillväxt.

Förskolan har med tiden också blivit en välfärdsmarknad där föräldrar tidigt kan staka ut riktningen för barnens kommande banor genom utbildningssystemet. Samtidigt saknas i stor utsträckning strukturella analyser av förskolans och uppväxtförhållandenas betydelse för barns tidiga inträde i skolsystemet, i synnerhet i fråga om nationella kartläggningar.

Om projektet

Föreliggande projekt bygger på en totalundersökning av alla barn i förskoleålder mellan åren 2014–2024 i Sverige och bidrar med en unik utbildningssociologisk och kulturgeografisk analys av hur förskoledeltagande och barns sociala sammanhang i familj, förskola och bostadsområde formar övergången mellan förskola och grundskola samt vilken betydelse dessa kontexter har för barnens fortsatta banor genom skolsystemet.

Projektets förväntade kunskapsbidrag har stor betydelsen för att vidga perspektivet på hur olika skolmarknader, från förskola till grundskolans senare år, är rumsligt sammansatta och kopplade till varandra sett till utbud (skolors egenskaper, geografi och konkurrenssituation) och efterfrågan (barns och ungdomars utbildningsbanor och olika livschanser).

Vilken betydelse förskoledeltagande och förskolekontext har för barns fortsatta banor i skolsystemet är outforskat på ett strukturellt plan. Forskningsprojektet fyller därmed en kunskapslucka och utgör ett viktigt bidrag till flera olika forskningsfält som berör frågor om barns uppväxtvillkor, ojämlikhet och skola.

I projektet ingår Håkan Forsberg, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, samt Andreas Alm Fjellborg, kulturgeograf och ansvarig för nationella proven i geografi, Uppsala universitet.

Projektet i korthet

  • Period: 2023 - 2026
  • Bidragsgivare: Vetenskapsrådet (VR)
  • Medel: 6 miljoner (5 996 000)
  • Titel: Övergången mellan förskola och grundskola – analyser av hur förskoledeltagande och socioekonomisk kontext påverkar barns tidiga utbildningsbanor

Fler forskningsnyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-23