Medel till forskning om demokrati och högre utbildning

2023-01-09

Fem projekt initierade av forskare vid institutionen har fått medel från universitetets nya forskningsprogram ”Demokrati och Högre utbildning”. Syftet med programmet som är indelat i tre teman är att skapa ny kunskap och förståelse kring relationen mellan högre utbildning och demokrati.

Beviljade projekt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 2022:

Toppuniversitetens finansiering och styrformer

Det här projektet ska undersöka hur modeller för finansiering och olika former av styrning samverkar för att forma förutsättningarna för undervisning och forskning vid ledande lärosäten. Med styrningsformer menas här de som har makten att utse universitetsstyrelsen, till exempel alumner, kollegiet eller regeringen. Med hjälp av statistiska data, öppna källor och tidigare forskning ska projektet jämföra ett antal universitet i USA och Europa som representerar olika former av finansiering och styrning.

Tema 1: De demokratiska processerna vid universiteten
Projektdeltagare: Janne Holmén
Omfattning: 9 månader, 20%


Studenters förmågor, tänkande, attityder och demokratiska ideal i en värld av falska nyheter

Blir man klokare och en bättre samhällsmedborgare av att läsa på universitet? I en tid med falska nyheter framhålls vikten av kritiskt tänkande i högre utbildning. Samtidigt visar forskning på en svag koppling mellan högre studier och förmågan att hantera vilseledande information, till exempel om Covid-19. Syftet med projektet är att undersöka hur olika inriktningar i högre studier är sammankopplade med studenternas kritiska tänkande, deras förmåga att hantera vilseledande information och olika demokratiska ideal. Projektet genomförs i en kombination av studier på nationell nivå och lokalt vid Uppsala universitet.

Tema 2: Universiteten och det svenska samhällets demokratiska institutioner
Projektdeltagare: Thomas Nygren, Maria Rasmusson, Malin Tväråna
Omfattning: 1 år, 30 % per deltagare


Språkverkstaden som stöd i strävan mot ökad demokratisering?

Inrättandet av språkverkstäder är en av få insatser som genomförts för att möta de ökade kraven på demokratisk representation, breddad rekrytering och mångfald på universitet och högskolor. Få studier har dock intresserat sig för språkverkstädernas arbets- och kunskapsområde. Det här projektet ska undersöka språkverkstaden som en intervention tänkt att hjälpa högre utbildning att nå mål om ökad demokratisering. Syftet är att fördjupa kunskapen om språkverkstadens möjlighet att fungera som utjämnande kraft i universitetets demokratiseringssträvanden, utifrån studenters och universitetslärares erfarenheter. Studien genomföras med hjälp av intervjuer med universitetslärare och programstudenter vid Uppsala universitet.

Tema 1: De demokratiska processerna vid universiteten
Projektdeltagare: Gunilla Lindqvist
Omfattning: 9 månader, 20 %


Politiska ambitioner möter vetenskapligt kapital. Hållbar utveckling inom högre utbildning

Projektet utforskar spänningen mellan det faktum att en väl fungerande demokrati bygger på autonoma samhällsinstitutioner samtidigt som ett demokratiskt samhälle måste lösa problem som exempelvis klimatkrisen. Här har förskjutningar skett och förväntan på att universiteten och högre utbildning ska bidra till en bättre värld ökat. Utmaningarna är stora samtidigt ska universitet vara fritt. Hur går detta ihop? Projektet ska bidra till kunskap om hur relationen mellan demokrati och högre utbildning i olika utbildningsmiljöer har utvecklats och vilka problem och möjligheter relationen skapar för demokratin såväl som för den högre utbildningen. Detta utforskas i mötet mellan kraftfulla politiska ambitioner och universitetens autonomi genom prismat hållbar utveckling.

Tema 2: Universiteten och det svenska samhällets demokratiska institutioner
Projektdeltagare: Ida Lidegran
Omfattning: 9 månader, 40 %


Universitetsdemokratins uppkomst

Frågan om kollegialitet intar en central plats i diskussioner om styrningen av svenska lärosäten och har sin upprinnelse i politiska reformer som, enligt många, underminerat lärosätenas traditionella kollegiala organisation. Men vad är egentligen förhållandet mellan kollegialitet och demokrati? Kollegialitet i traditionell bemärkelse är kollektivt expertstyre och ska inte sammanblandas med demokratiska processer för medbestämmande på arbetsplatsen. Samtidigt är likställandet av kollegialitet och demokrati symptomatiskt för vår samtid. Det här projektet analyserar den svenska universitetsdemokratins uppkomst under 60- och 70-talen med ambitionen att bidra med kunskap om lärosätenas interna beslutsorganisation. Projektet bygger vidare på en pilotstudie som genomförts under 2022 finansierad av det internationella forskningsprojektet International Collegiality Project.

Tema 2: Universiteten och det svenska samhällets demokratiska institutioner
Projektdeltagare: Johan Boberg
Omfattning: 6 månader, 40%

Mer information om forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning

Fler forskningsnyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-23