Beviljat projektbidrag Sara Backman Prytz, Tillit och motstånd

2023-12-01

Sara Backman Prytz, projektledare

Sara Backman Prytz är universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap. Sara är ansvarig för ett projekt som har beviljats 6 miljoner kronor i bidrag från Vetenskapsrådet. Projektet kommer att pågå i fyra år och heter Tillit och motstånd:  Ett utbildningshistoriskt perspektiv på svenska föräldrars relation till skolan 1861-2012.” 

Vad handlar projektet om?

Projektet handlar om föräldrars relation till den svenska skolan, med ett särskilt fokus på deras tillit till skolan som institution och hur den har förändrats från 1800-talet och framåt.  Föräldrar har i alla tider engagerat sig i både sina egna barns skolgång och i skolan som institution, och det är det vi ska undersöka. Vi vet till exempel från tidigare hur det under 1800-talet fanns ett visst missnöje och en skepsis från föräldrar gentemot folkskolan. När folkskolan infördes flyttades ett fostrans- och utbildningsansvar stegvis över från hemmen till skolan, och föräldrar förlorade en del av kontrollen över sina barn. Under 1900-talet sen så växte ett starkt välfärdssamhälle fram och den svenska statens och kommuners ansvar för barn ökade. Parallellt med grundskolans framväxt ser vi även en stark föräldraorganisation, med t.ex. grundandet av föreningen ”Hem och skola”. Under det sena 1900-talet förändrades spelplanen något, när utvecklingen gick från ett starkt organiserat föräldrakollektiv till ett mer individualiserat föräldraengagemang, när fria skolvalet kom att stå i fokus och föräldraföreningarnas betydelse minskade. Vårt projekt handlar alltså om hur föräldrar förhållit sig till skolan och hur det ändrats i takt med att skolan och samhället ändrats.

Hur ska projektet genomföras?

Ett stort fokus kommer att ligga på analys av arkivmaterial, till exempel protokoll från föräldramöten och föräldraföreningar. Vi kommer också titta på hur föräldrar organiserat sig och engagerat sig i specifika frågor om skolan. Det finns också mycket av intresse i dagspress och offentlig debatt om skolan. Perioden för vår undersökning är lång, så vi kommer behöva ägna mycket tid åt materialinsamling. Vi som deltar i projektet har bred erfarenhet av olika typer av arkiv och handlingar, och vi tycker att det ska bli jättekul att få ta oss an det här projektet.   

Vilka ska delta i projektet?

Projektledare är Sara Backman Prytz och deltagande forskare är Germund Larsson (Uppsala universitet) och Joakim Landahl (Stockholms universitet).

Projektets namn och finansiering

Tillit och motstånd:  Ett utbildningshistoriskt perspektiv på svenska föräldrars relation till skolan 1861-2012. Finansieras av Vetenskapsrådet.

Fler forskningsnyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-23