Beviljat projektbidrag Pernilla Andersson, Den Inbäddade Ekonomin

2023-12-05

Projektledare Pernilla Andersson

Pernilla Andersson är lektor i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap på Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om undervisning för hållbar utveckling med särskilt fokus på samhällsvetenskapliga ämnen.  De senaste åren har hon arbetat med forskning om transaktionella analyser av undervisning och lärande och är nu också projektledare för projektet Undervisning och lärande om ”den inbäddade ekonomin"

Vad är det ni ska göra i ditt nya projekt?

Vi ska undersöka vilken roll en sk. ”inbäddad” ekonomisk modell (Figur 1) kan ha för att utveckla undervisning i samhällsekonomi på ett sätt som ger elever förutsättningar att greppa komplexa och dynamiska samband mellan olika dimensioner av hållbarhet. Vi kommer att genomföra fallstudier med lärare i Belgien och Sverige som tillsammans med forskarna ska testa, utvärdera och utveckla undervisningen. Dokumentationen av lektionerna där elever och lärare använder modellen för att diskutera utmaningar kopplade till hållbar utveckling kommer att analyseras för att generera kunskap om vad och hur elever lär sig, samt vilka lärarhandlingar som har en positiv effekt för elevers lärande. 

Vad blir ert bidrag till existerande forskning?

Projektet relaterar till tre olika forskningsfält: samhällskunskapsdidaktik, pluralistisk ekonomiundervisning och utbildning för hållbar utveckling. Forskningsläget i skärningspunkten mellan dessa fält kan sammanfattas som ett behov utveckling av ekonomiundervisning som inkluderar sociala och ekologiska dimensioner av hållbarhet. Mer specifikt kommer projektet att bidra med kunskap om: (a) undervisning, lärande och socialisation som möjliggörs när olika nya ekonomiska modeller används i klassrumspraktiken, (b) den roll som nya ekonomiska modeller kan ha för att stötta lärare och elever i att integrera ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner av hållbarhet, (c) hur en ekonomisk modell kan rusta elever för att hantera hållbarhetsproblem som är komplexa och karaktäriseras av värdekonflikter.

Vilka ska delta i projektet?

I projektet arbetar jag som projektledare tillsammans med Lina Isacs (postdoktor vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala Universitet), Tom Kuppens (professor i Ekonomididaktik och Utbildning för hållbar utveckling vid Hasselt University och Vrije Universiteit Brussel), Johan Öhman (Professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Örebro Universitet) och Leif Östman (Professor i didaktik vid Uppsala Universitet).

Projektet: Undervisning och lärande om ”den inbäddade ekonomin” är finansierat av Vetenskapsrådet.

Figur 1. Den inbäddade ekonomin, Raworth 2017

Fler forskningsnyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-23