Den svenska Waldorfskolan

2019-11-27

Maria Törnqvist
Maria Törnqvist, projektledare

Som nybliven hundraåring ligger Waldorfskolan märkligt väl i tiden med sin ekologiska profil och betoning av individens utveckling. Till och med antroposofins andlighet tycks idag kunna gå hand i hand med en urban livsstil där yoga och meditation utgör självklara inslag. Samtidigt växer avståndet till den traditionella skolan. Lärarhögskolan vid Stockholms universitet har avbrutit utbildningen av waldorflärare och i samband med lagen om lärarlegitimationer inskärptes waldorflärarnas behörighet. Trots detta växer antalet waldorfskolor och pedagogiken tycks attrahera allt bredare lager. Projektet ’Originalitetens fostran’ undersöker den svenska Waldorfskolan mot bakgrund av ett alltmer individualiserat utbildningslandskap.

VAD HANDLAR PROJEKTET OM?

Studiens hypotes är att waldorfskolornas popularitet beror på samhälleliga förändringar. Nivellering och omvärdering av utbildning har gjort att formella meriter måste balanseras mot förkroppsligade sådana som originalitet, kreativitet och karisma, vilket gör waldorfskolornas särställning till en positivt laddad exklusivitet. Skolorna själva intar en intressant och mångsidig roll i det delvis nya utbildningslandskapet genom att aktivt vända sig till grupper med betydande akademiska, kulturella och ekonomiska tillgångar samtidigt som de erbjuder en pedagogik som radikalt skiljer sig från den traditionella skolan. Den skenbara paradox som ligger i att kultur- och utbildningsstarka grupper söker sig till institutioner som inte tillhör de mest högpresterande ur betygsynpunkt, som waldorfskolorna, tyder på att de personlighetsdanande utbildningarna fått en större betydelse.

HUR SKA PROJEKTET GENOMFÖRAS?

Studien genomförs i form av en kvantitativ kartläggning av den svenska waldorfgrundskolan utifrån registerdata kombinerat med en kvalitativ undersökning baserad på intervjustudier och deltagande observation vid tre strategiskt valda skolor.

VILKA SKA DELTA I PROJEKTET?

I projektet ingår Maria Törnqvist (projektledare), Mikael Palme och Emil Bertilsson, samtliga lektorer och forskningsgruppen för Utbildnings- och kultursociologi (SEC), vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Projektets titel: Originalitetens fostran: social reproduktion, marknadsanpassning och institutionell autonomi i den svenska waldorfskolan.

Fler forskningsnyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-23