Generella och ämnesspecifika arbetssätt för digital källkritik

2020-11-17

Thomas Nygren, projektledare

Thomas Nygren är universitetslektor i didaktik i Uppsala och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. Hans breda forskningsintresse omfattar bland annat utbildning för internationell förståelse, historiskt tänkande, digital kompetens, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Han är forskare i projekten NyhetsvärderarenYouCheck!PEGAP- Under pressure och nu senast projektledare för projektet Generella och ämnesspecifika arbetssätt för digital källkritik.


Vad handlar projektet om?

Syftet med detta projekt är att undersöka olika arbetssätt för att stimulera digital källkritik. I tidigare forskning framhålls att utbildning för digital källkritik ämnesövergripande bör vaccinera, inokulera, elever mot desinformation och hjälpa elever att läsa lateralt som faktagranskare och mer ämnesspecifikt bör främja ämneskunskaper kopplat till källkritik, ”disciplinary literacy”, men detta har bara delvis undersökts i undervisningens komplexitet.

Hur ska projektet genomföras?

Hur olika arbetssätt kan stödja (a) inokulering, (b) lateral läsning och (c) ämnesspecifik källkritik kommer vi att undersöka i en designsstudie i nära samarbete med aktiva lärare i fem ämnen. 500 elever vid tre olika gymnasieskolor kommer att delta i designiterationer där olika arbetssätt testas och utvärderas. Interventionerna, som designas i samarbete mellan lärare och forskare, utgår från tidigare erfarenheter från forskningssamarbeten. Data från klassrummen, liksom för- och eftertester, analyseras kvalitativt och kvantitativt genom mixade metoder. Studien kommer att synliggöra effekter av olika arbetssätt och utforska nya arbetssätt för att främja elevers förmåga att identifiera, värdera och använda digital information på kritiska och konstruktiva sätt. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och i tidskrifter för lärare. Material och metoder som testats och beprövats kommer att spridas via digitala plattformar till alla intresserade lärare.

Vilka ska delta i projektet?

Medverkande forskare är Thomas Nygren, Mona Guath & Malin Tväråna.

Projektet Generella och ämnesspecifika arbetssätt för digital källkritik är finansierat av Skolforskningsinstitutet. Se utlysning och beslut.

Fler forskningsnyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-23