Positivt beteendestöd i skolan - kausala mekanismer och interaktiva processer

2021-11-26

Martin Karlberg, projektledare

Under våren 2022 påbörjar forskare vid EDU ett nytt forskningsprojekt kring beteendeproblematik och klassrumsmiljö – Positivt beteendestöd i skolan - kausala mekanismer och interaktiva processer. 

Vetenskapsrådet har beviljat 5,9 miljoner till projektet som leds av Martin Karlberg, universitetslektor på EDU.  I fokus står IBIS-programmet, ett verktyg för att förebygga beteendeproblem i skolan, och projektet ska ge ökad förståelse för vilka som gynnas av programmet, samt under vilka förhållanden det har effekter. 

Vad handlar projektet om?

Projektets övergripande syfte är att undersöka om, och i vilken grad, IBIS-programmet (Inkluderande Beteendestöd I Skolan) kan stödja svenska skolor att förebygga problembeteende och främja ett positivt skol- och klassrumsklimat. Dessutom kommer projektet att studera hur IBIS-programmet fungerar och påverkas av de komplexa förhållanden som påverkar elevernas uppfattningar om skol- och klassrumsklimatet samt enskilda elevers skolprestationer. För att kunna åstadkomma detta används en blandad forskningsdesign som omfattar en kvantitativ och en kvalitativ studie.

IBIS är ett program på skolnivå för att främja studiero och trygghet och hantera beteendeproblem. IBIS-programmets teoretiska rötter ligger i tillämpad beteendeanalys, social inlärningsteori och ekologisk teori. Programmets styrka är dess samarbetskaraktär, eftersom det fokuserar på studiero, trygghet och förebyggande av beteendeproblem i hela skolan.

IBIS härstammar ur det norska PALS-programmet och det amerikanska programmet PBIS. Det finns en stor mängd forskningsstudier som visar att amerikanska och europeiska versioner/föregångare till IBIS har goda effekter på skolklimatet, studiero och elevernas prosociala beteende. Mindre är dock känt om de specifika villkor under vilka programmen ger dessa effekter. Studier visar till exempel att effekterna tenderar att variera för olika grupper av barn  och förändras beroende på hur skolorna implementerar programmet. Teoretiskt specificerade förändringsmekanismer i IBIS-programmet kommer att studeras i en kvantitativ studie. Ett område som hamnar i skymundan inom interventionsforskningen är de sociala processer som uppstår genom lärares, elevers och andra skolpersonalers deltagande i en intervention. Dessa processer kan vara av största betydelse för resultaten av interventionen och de kommer att studeras i en kvalitativ studie.

Hur ska projektet genomföras?

Projektet kommer att pågå mellan 2022-2025 och genomförs på mellan 60-70 mellanstadie- och högstadieskolor. 

I studien används en blandad forskningsmetod, med både en kvantitativ och en kvalitativ studie, vilket möjliggör triangulering av resultaten. Studien fokuserar på de faktorer på individ-, klassrums- och skolnivå som är inblandade i förändringsprocessen. Ambitionen är att få en ökad förståelse för vilka elever och lärare som gynnas mer och mindre av IBIS-programmet samt under vilka förhållanden programmet har effekter. I studien används en kvasiexperimentell design med en icke likvärdig kontrollgrupp.

I den kvalitativa studien används en longitudinell etnografisk metod för att få detaljerad kontextualiserad kunskap om interaktioner i olika sammanhang i två av försöksskolorna under en längre tidsperiod. Den kvalitativa studien kommer att ge unika insikter i de sociala meningsskapande processer som förhandlas och formas av elever, lärare och annan skolpersonal när de deltar i IBIS-programmet. Dessa sociala processer kan vara kärnan i IBIS-programmet, men de försummas ofta i interventionsforskning.

Tillsammans syftar studierna till att försöka bidra till att hantera de utmaningar som den svenska skolan upplever när det gäller att hantera och förebygga beteendeproblem och skapa ett gynnsamt skol- och klassrumsklimat.

Redan nu kan huvudmän och rektorer ta del av information och anmäla intresse till att vara med i studien genom att gå in på hemsidan, www.uu.se/ibis.

Projektgruppen

Professor Ann-Carita Evaldsson
Universitetslektor Martin Karlberg (projektledare)
Docent Nina Klang
Universitetslektor Johanna Svahn

Projektinformation

Titel: Positivt beteendestöd i skolan - kausala mekanismer och interaktiva processer
Bidragsgivare: Vetenskapsrådet (VR)
Bidragsbelopp: 5,9 miljoner
Projektperiod: 2022-2025
Hemsida: www.uu.se/ibis

Fler forskningsnyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-23