Studier i Barndom, Lärande och Identitet som Interaktionella praktiker (CLIP)

Forskningsmiljön CLIP (Studies in Childhood, Learning and Identities as Interactional Practices) samlar forskare och doktorander i främst pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap med intresse för studier av barndom, lärande och identitet som interaktiva praktiker i relation till en vidare utbildningskontext. Gruppen har ett uttalat intresse för teori- och metodutveckling, och kompetenser inom samtalsforskning och diskursanalys med särskilt intresse för lärandeprocesser, socialisation, moral och identitetsarbete (i.e. genus, klass, etnicitet, ålder, funktionshinder, diagnoser, etc.). Forskargruppen bedriver praxisnära forskning med ett uttalat aktörsperspektiv med utgångspunkt i studier av barns, ungas och vuxnas (professionella, föräldrar, etc.) deltagande i vardagliga aktiviteter i och utanför institutionella sammanhang.

Vetenskaplig ledare är professor Ann-Carita Evaldsson 

Medverkande

Ann-Carita Evaldsson, Karin Aronsson, Gustav Lymer, Katarina Gustafson, Sofia Lundmark, Helen Melander, Farzaneh Moinian, Jonas Risberg, Johanna Svahn, Gabriella Gejard, Niklas Norén, Kristina Walldén Hillström, Emma Abrahamsson, Olga Abreu FernandesDanielle Ekman LadruCarina Berkhuizen, Janne Kontio, Fabiola Stein, Polly Björk-Willén, Mathilda Tassinari Rogalin, Beatrice Hallman, Anne-Sofie Nyström, Fredrik Andréasson.

Nätverk

Barn- och ungdomsvetenskap
Att lära och minnas med interaktiva teknologier i ett narrativt perspektiv.
Nätverket för forskning om literacy practices.

Forskningsmiljöns koppling till utbildning

Medlemmarna undervisar på grundutbildningen i pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, socionomprogrammet samt lärarutbildningarna.

Flera av medlemmarna undervisar i pedagogik och Barn- och ungdomsvetenskap på avancerad nivå.

Seminarier

CLIP organiserar en seminarieserie, schemalagd till måndagar 13.15 - 15.00. Seminarierna ägnas åt datasessioner där fokus ligger på analys av datamaterial från pågående projekt, samt åt bearbetning och diskussion av texter under arbete. Till seminarierna bjuds också gästföreläsare in. Utöver dessa seminarier organiseras med jämna mellanrum tematiska workshops.

Pågående forskningsprojekt

Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer, 2020-2023

Detta projekt ska undersöka förtätningens konsekvenser för innerstadsförskolor utan egen gård, med gård på taket eller utsläppsgård. Detta görs med hjälp av etnografiskt fältarbete i ett flertal förskolor i Stockholms innerstad samt genom intervjuer med politiker, planerare och tjänstemän ansvariga för trafik, transporter och förskoleverksamheter i Stockholm Stad. Att undersöka innerstadsförskolors faktiska mobilitetspraktiker i förtätade städer är väsentligt för vår förståelse av små barns tillgång till det offentliga rummet i form av mobilitet, lek och lärande. Utifrån teorier om barndom och mobilitet syftar projektet till att undersöka innerstadsförskolors vardagliga mobilitet och rumsanvändning för att förflytta sig (till fots/med lådcykel/kollektivtrafik), pedagogiska aktiviteter, rörelse och lek i och mellan olika miljöer. De frågor som ställs är:

 1. Hur organiserar och förhandlar innerstadsförskolor barns mobilitet och användande av rumslighet avseende resor, pedagogiska aktiviteter, lek och rörelse?
 2. Gällande utmaningar och möjligheter; hur erfar barn och pedagoger att hantera barnens behov av mobilitet avseende resor, pedagogiska aktiviteter, lek och rörelse?
 3. Vilka förändringar och förbättringar är nödvändiga i det urbana rummet för att stödja barns mobilitet avseende säkra och engagerande resor, pedagogiska aktiviteter, lek och rörelse i och mellan olika miljöer i staden?

Ett ytterligare syfte med projektet är att studera lokala politikers, stadsplanerares och förskoletjänstemäns perspektiv på hur man kan skapa utrymme för små barn och förskolegrupper i förtätade stadsmiljöer.

I en första delstudie genomförs etnografiskt fältarbete i ett flertal förskolor i Stockholms innerstad. I en andra delstudie genomföras intervjuer med lokala politiker, stadsplanerare och tjänstemän ansvariga för trafik, transporter och förskoleverksamheter i Stockholm Stad för deras perspektiv på innerstadsförskolor utan ”traditionella” förskolegårdar och dess konsekvenser för den urbana miljön. Vi undersöker även vilka möjligheter och utmaningar de ser för staden när det gäller att erbjuda miljöer för barn i allmänhet och förskolegrupper i synnerhet. Projektet bidrar till forskning om barns mobilitet genom att fokusera på nya urbana barndomsrealiteter av att leva i täta städer, utan självklar tillgång till säkra utomhusmiljöer.

Om projektet

Forskningsfinansiär
Formas

Projektledare
Katarina Gustafson (Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet) 

Medverkande forskare: Danielle Ekman Ladru (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet).

Lärande i staden: tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik, 2016-2019

Allt fler barn växer idag upp i städer samtidigt som utrymmen för barn i staden har minskat. Även i förskolan har utemiljöernas storlek har minskat, och barn tillbringar alltmer tid inomhus. Barns aktiva deltagande i staden är väsentligt, inte bara för deras fysiska aktivitet utan även för deras känsla av tillhörighet i samhället. Detta är särskilt väsentligt i dagens segregerade städer där barn med olika bakgrund sällan möts. I våra lokala skolmarknader har nu ytterligare ett alternativ uppstått vid val av förskola, nämligen den mobila förskolan. Det är en förskoleverksamhet i en buss som dagligen färdas till olika platser, i och runtomkring staden. Den mobila förskolan introducerade i Sverige 2007 på grund av akut platsbrist men betraktas numer också som ett bra alternativ för barns lärande och utveckling, på grund av dess möjlighet till nya lärmiljöer och utomhuspedagogik särskilt i grönområden och natur. Resultat från en nyligen genomförd pilotstudie (Gustafson & van der Burgt 2015) visar att genom att färdas genom staden och dess närområden får förskolebarnen en känsla av att de känner staden. Den mobila förskolan kan sägas både ”ge barnen möjlighet att komma till staden” som att ”ge erbjuda staden möjlighet att komma till barnen”. Mer forskning behövs dock om mobila förskolans betydelse för barns mobilitet och lärande i staden.

Det övergripande syftet med projektet är studera hur svenska mobila förskolor använder staden som ett pedagogiskt rum.  I projektet ställer vi därför följande frågor:

 • Vilka typer av platser besöker mobila förskolan och hur navigerar och deltar barn och pedagoger i dessa platser?

 • Vilka är möjligheterna och begränsningarna för barns lärande och interaktion i pedagogiska aktiviteter och vardagliga rutiner i mobila förskolan?

 • Vad innebär det att vara ett ’mobilt förskolebarn’ i relation till övergångarna in i och ut ur mobila förskolan?

 • Hur organiseras mobila förskolor inom olika kommuner och vilka är skälen till och konsekvenserna av det?

Projektet är utformat som en longitudinell etnografisk studie som kombinerar teorier om tids- rumslig organisation, mobilitet och lärande. Vi börjar med en nationell kvantitativ survey för att skapa en generell förståelse av fenomenet samt att samla skapa kunskap om existerande mobila förskolor i Sverige generellt; avseende geografisk spridning, organisation, tids-rumslig organisering, val av resmål etc. samt hur olika platser i staden används för lärande och interaktion. Kartläggningen kommer också att leda fram till ett urval av två mobila förskolor för den longitudinella kvalitativa studien. Bussarna väljs utifrån att skall vara verksamheter som navigerar i staden på olika sätt och har en variation avseende om barnens socioekonomiska och etniska bakgrund. Fältarbete kommer att genomföras under drygt ett och ett halvt år, under inskolningen när en grupp barn börjar i den mobila förskolan, deltagande under ett läsår (inklusive alla årstider) och deras övergång till förskoleklassen. Vi kommer att använda metoder som deltagande observationer, videoinspelningar, formella intervjuer och informellt samtal samt GPS-spårning av såväl bussen som barnen.

Projektet bidrar med ny kunskap om ett växande men inte tidigare studerat fenomen - den mobila förskolan - samt om hur barn i förskoleåldern navigerar, deltar i och lär sig i staden. Genom att vi kombinerar olika teoretiska perspektiv på ett innovativt och fruktbart sätt bidrar projektet även till forskningsfältets utveckling.

Om projektet

Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor, 2016-2019

Barns levnadsvillkor och mobilitet har förändrats i våra städer samtidigt som utrymmet för barn minskar. Ett aktivt deltagande i staden är dock väsentligt för barn och då inte enbart utifrån att vara fysiskt aktiva utan även för att kunna få tillgång till staden och erhålla rumslig kompetens genom att navigera i stadens olika delar och lära sig att möta såväl olika människor som platser. Detta är särskilt viktigt eftersom den ökade skol- och boendesegregationen har lett till delade städer där barn från olika bakgrunder sällan möts. Numer erbjuder lokala skolmarknader ytterligare ett nytt fenomen och valmöjlighet vid val av förskola, nämligen den mobila förskolan. Hittills finns emellertid lite kunskap om förskolebarns mobilitet samt om hur yngre barn erfar och kan utöva sin medborgerliga rätt till staden. Den mobila förskolan är en verksamhet på en buss som dagligen åker till olika platser i och kring staden, där nya lärmiljöer erbjuds. För att förstå barns mobilitet i offentliga miljöer, lärande och medborgarskap är projektets syfte att kartlägga och granska de sätt på vilket den mobila förskolan erbjuder barn möjligheter att navigera, delta i och lära från stadens olika miljöer. Utifrån teorier om mobilitet, lärande och medborgarskap kommer vi att genomföra en etnografisk studie med multipla metoder, inklusive en nationell enkätundersökning. Forskningsgruppen har väldokumenterad expertis inom fältet barns geografier och pedagogik.

Om projektet

Forskningsfinansiär
Riksbankens Jubileumsfond

Projektledare
Danielle Ekman Ladru

Talking and Texting on the Move: Exploring Children’s Media Literacy practices in Peer Groups

Projektets svenska titel: Tala, texta, googla: Etnografiska analyser av barns media literacy praktiker i kamratgrupper

Projektets övergripande syfte är att undersöka de media literacy praktiker som barn (9-12 år) utvecklar när de använder digitala medier och mobila teknologier hemma, i skolan och på fritidshem. Projektet förväntas bidra med kunskap om de sätt på vilka barn kommunicerar med kamrater, familjen samt lärare i en ålder då de flesta barn har egen mobiltelefon och tillgång till internet. I fokus för projektet är de kommunikativa och multimodala kompetenser (tal och text, bild, film, musik, etc.) som barnen utvecklar samt hur de olika platser och vardagliga sammanhang som barnen vistas i blir en integrerad del av deras literacypraktiker. Vi är intresserade av både det sociala samspel som pågår kring medierna och hur barnen kommunicerar (använder tal, text, bild, ljud, etc.) med digitala och mobila teknologier (online och face-to-face).

Projektet består av tre delstudier. Den första utforskar hur barnen använder digitala medier och mobila teknologier i olika kamratgrupper på två fritidshem. I den andra delstudien kartlägger vi i detalj medieanvändningen i ett urval kamratgrupper, av vilka ett mindre antal följs över tid under skoltid och hemma. Som dokumentationsmetod använder vi videoetnografi. I en tredje delstudie genomför vi fokusgruppsintervjuer för att fånga upp hur barnen reflekterar kring sin användning av olika teknologier och de ramar som ställs upp av vuxna.

Projektet bidrar med kunskap om hur barn när de använder mobila och digitala teknologier lär sig använda och utveckla nya former för talad och textad kommunikation. Projektet fördjupar därmed förståelsen för den roll som digitala medier har för tillkomsten av nya kommunikationsformer där spatiala och temporala relationer är en del av barns lärandeprocesser. Av betydelse är också de sociala och kommunikativa kompetenser som barn utvecklar för att organisera, granska och reflektera över sin kommunikation, hur de lär sig använda digitala medier, samt hur de utöver aktörskap och kontroll över digitala och mobila teknologier.

Om projektet

Projektansvarig
Helen Melander, UU

Projektdeltagare
Ann-Carita Evaldsson, UU, Pål Aarsand, NTNU, Norge)

Finansiär
Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond

Projektperiod
2015-2018

En skola för avvikare: En studie av undervisningspraktiker och identitetsformering i särskilda undervisningsgrupper

Om projektet

Projektansvarig
E Hjörne, GU

Projektdeltagare
A-C Evaldsson, UU, J Svahn, UU, M. Wrethander, GU

Finansiär
Vetenskapsrådet, UVK

Projektperiod
2012-2015
 

Speciella yrken? - ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning

OM projektet

Projektansvarig
Kerstin Göransson, MH

Delprojekt
Claes Nilholm, UU, K. Gustafson, A-C. Evaldsson, UU

Finansiär
Vetenskapsrådet

Projektperiod
2012-2015

Fristående skolors arbete med elever i behov av särskilt stöd

Om projektet

Projektansvarig
Claes Nilholm,

Delprojekt
A-C Evaldsson, UU, E Hjörne, GU, K. Gustafson, UU

Finansiär
Vetenskapsrådet, UVK

Projektperiod
2010-2014

Nationella forskarskolan Ungas literacy, flerspråkighet och kulturella praktiker i dagens samhälle (LIMCUL)

Om projektet

Doktorandprojekt
Anna Lindqvist Bergander, A-C Evaldsson

Finansiär
Vetenskapsrådet, UVK

Projektperiod
2008-2014

LIC forskarskola för förskolan 2: Utforskande lärprocesser och literacy: förskolebarns lärande i språk och matematik

Om projektet

Projektansvarig
Gunnar Åsén, SU

Medsökande
Ann-Carita Evaldsson, UU, Caroline Liberg, UU, Monika Vinterek, UmU

Tre licentiander
K Hillström, UU, Gabriella Gejard,UU, Petra Petersen,UU).

Finansiär
Vetenskapsrådet, UVK

Projektperiod
2012-2015

Språkpolicy i flerspråkiga förskolor och familjer: institutionella och vardagliga praktiker

Om projektet

Projektansvarig
Polly Björck Willén, Liu

Delprojekt
Asta Cekaite, LiU, A-C Evaldsson, UU, Sally Boyd, GU

Finansiär
Vetenskapsrådet, UVK

Projektperiod
2012-2015 

Urbana barndomar. Tidsrumslig organisering av vardagslivet inom familjer  

Om projektet

I samarbete med Danielle van der Burgt, Uppsala Universitet. 

Avslutade forskningsprojekt

Learning, interactive technologies and narrative rembering

Om projektet

Projektansvarig
Roger Säljö, GU

Medsökande
GU: Åsa Mäkitalo; UU: Ann-Carita Evaldsson, Helen Melander, Pål Aarsand, Fritjof Sahlström, Cathrin Martin; SU: P-O Wickman; Liu: Per Linell, Asta Cekaite Nigel Musk).

Finansiärer
Knut & Axel Wallenberg, Riksbanken, Vetenskapsrådet

Projektperioder
2007-2009, 2010-2013.

LIC forskarskola för förskolan 1: Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser: förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande

Om projektet

Projektansvarig
Gunilla Dahlberg, SU

Medsökande
Karin Aronsson, SU, Ann-Carita Evaldsson, UU, Caroline Liberg, UU, Monika Vinterek, UmU

Tre licentiander
S. Grunditz, UU, A Hamerslag, UU, Per Norlin, UU.

Finansiär
Vetenskapsrådet, UVK,

Projektperiod
2010-2013

Pojkar i behov av särskilt stöd. En studie av maskulinitet, socialisation och marginalisering i särskilda undervisningsgrupper

Om projektet

Projektansvarig
A-C Evaldsson, UU,

Projektdeltagare
E. Hjörne, GU, A, Velasquez, UU, Claes Nilholm, UU.

Finansiär
Vetenskapsrådet, UVK

Projektperiod
2007-2010

Publikationer

 • Anne, Harju; Jutta, Balldin; Danielle, Ekman Ladru; Gustafson, Katarina

  Children’s education in ‘good’ nature: Perceptions of activities in nature spaces in mobile preschools.

  Ingår i Global studies of childhood., 2020.

 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  Children's collective embodiment - Mobility practices and materialities in mobile preschools

  Ingår i Population, Space and Place, 2020.

 • Gustafson, Katarina

  Teen Lives around the World: Sweden.

  Ingår i Teen Lives around the World. A Global Encyclopedia., s. 535-546, 2020.

 • Gustafson, Katarina; Danielle, Ekman Ladru

  Children’s socialization into the mobile preschool: a priming event collectively performed by novice children, ‘old-timers’, and pedagogues.

  Ingår i European Early Childhood Education Research Journal, 2020.

 • Aarsand, Pål; Melander Bowden, Helen

  Digital literacy practices in children's everyday life.: Participating in on-screen and off-screen activities.

  Ingår i The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood, s. 377-390, 2019.

 • Andersson, Joacim; Risberg, Jonas

  The walking rhythm of physical education teaching: an in-path analysis

  Ingår i Physical Education and Sport Pedagogy, s. 402-420, 2019.

  Open access
 • Cekaite, Asta; Evaldsson, Ann-Carita

  Stance and footing in multilingual play: Rescaling practices and heritage language use in a Swedish preschool

  Ingår i Journal of Pragmatics, s. 127-140, 2019.

 • Evaldsson, Ann-Carita

  Tracing unique trajectories of participation for a ‘Girl with ADHD’:: From an ‘Unwilling Student’ to an ‘Agentive Learner’.

  Ingår i Emotional and Behavioural Difficulties, s. 254-272, 2019.

 • Evaldsson, Ann-Carita; Svahn, Johanna

  Tracing unique trajectores of participation for a 'girl with ADHD': From 'unwilling student' to 'agentive learning'

  Ingår i Emotional and Behavioural Difficulties, s. 254-272, 2019.

  Open access
 • Hallsén, Stina; Karlsson, Marie

  Teacher or friend?: consumer narratives on private supplementary tutoring in Sweden as policy enactment

  Ingår i Journal of education policy, s. 631-646, 2019.

  Open access
 • Joelsson, Tanja

  Hypermobile, Sustainable or Safe?: Imagined Childhoods in the Neo-Liberal Transport System

  Ingår i Integrating Gender into Transport Planning , s. 221-248, 2019.

 • Joelsson, Tanja

  “So That We Don’t Spoil Them”: Understanding Children’s Everyday Mobility Through Parents’ Affective Practices

  Ingår i Children's Geographies, s. 591-602, 2019.

  Open access
 • Joelsson, Tanja; Lindkvist Scholten, Christina

  The political in transportation and mobility: Toward a feminist analysis of everyday mobility and transport planning

  Ingår i Integrating Gender into Transport Planning, s. 1-22, 2019.

 • Joelsson, Tanja; Lindkvist Scholten, Christina

  Toward a feminist transport and mobility future: from one to many tracks

  Ingår i Integrating Gender into Transport Planning , 2019.

 • Joelsson, Tanja; Lindkvist Scholten, Christina

  Integrating Gender into Transport Planning: From One to Many Tracks

  2019.

 • Karlsson, Marie; Hallsén, Stina; Svahn, Johanna

  Parental involvement in Sweden exemplified through national policy on homework support

  Ingår i Parental Involvement across European Education Systems, s. 120-132, 2019.

 • Melander Bowden, Helen

  Problem-solving in collaborative game design practices: epistemic stance, affect, and engagement

  Ingår i Learning, Media & Technology, s. 124-143, 2019.

  Open access
 • Melander Bowden, Helen; Sandlund, Erica

  Knowledge talk in performance appraisal interviews

  Ingår i Learning, Culture and Social Interaction, s. 278-292, 2019.

  Open access
 • Norén, Niklas

  Höll ja på å säga

  Ingår i Sånt vi bara gör, s. 246-247, 2019.

 • Svahn, Johanna; Helen, Melander Bowden

  Interactional and epistemic challenges in students' help-seeking in sessions of mathematical homework support: Presenting the problem

  Ingår i Classroom Discourse, 2019.

  Open access
 • Danby, Susan; Evaldsson, Ann-Carita; Melander, Helen; Aarsand, Pål

  Situated collaboration and problem solving in young children's digital game play

  Ingår i British Journal of Educational Technology, s. 959-972, 2018.

 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  'Yay, a downhill!': Mobile preschool children's collective mobility practices and 'doing' space in walks in line

  Ingår i Journal of Pedagogy, s. 87-107, 2018.

  Open access
 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  "Doing family" at the soccer field: Creating Time and Space for Outdoor Play and Organized Leisure

  Ingår i Report / National Council on Family Relations, s. F4 F4-F5 F5, 2018.

 • Gejard, Gabriella

  Matematiserande i förskolan: Geometri i multimodal interaktion

  Open access
 • Gejard, Gabriella; Melander, Helen

  Mathematizing in preschool: Children's participation in geometrical discourse

  Ingår i European Early Childhood Education Research Journal, s. 495-511, 2018.

  Open access
 • Gustafson, Katarina; Melander, Helen

  Berättelser om måltider i en mobil förskola

  Ingår i Berättelser, s. 19-35, 2018.

  Open access
 • Lundmark, Sofia

  Design project failures: Outcomes and gains of participation in design

  Ingår i Design Studies, s. 77-94, 2018.

 • Melander, Helen

  Multiple perspectives on the same event: Professional vision, tactility, and embodied feeling

  Ingår i Co-operative engagements in intertwined semiosis, s. 280-286, 2018.

 • Rauniomaa, Mirka; Haddington, Pentti; Melander, Helen; Gazin, Anne-Danièle et al.

  Parsing tasks for the mobile novice: Orientation to the learner's actions and to spatial and temporal constraints in instructing-on-the-move

  Ingår i Journal of Pragmatics, s. 30-52, 2018.

 • Cekaite, Asta; Evaldsson, Ann-Carita

  Language policies in play: Learning ecologies in multilingual preschool interactions among peers and teachers

  Ingår i Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, s. 451-475, 2017.

 • Evaldsson, Ann-Carita; Melander, Helen

  Managing disruptive student conduct: Negative emotions and accountability in reproach-response sequences

  Ingår i Linguistics and Education, s. 73-86, 2017.

 • Evaldsson, Ann-Carita; Svahn, Johanna

  Staging social aggression: Affective stances and moral character work in girls' gossip telling

  Ingår i Research on children and social interaction, s. 77-104, 2017.

 • Gustafson, Katarina; van der Burgt, Danielle; Joelsson, Tanja

  Mobila förskolan - vart är den på väg?: Rapport från en kartläggning av mobila förskolor i Sverige april 2017

  2017.

  Open access
 • Karlsson, Magnus; Hjörne, Eva; Evaldsson, Ann-Carita

  Preschool girls as rule breakers: Negotiating moral orders of justice and fairness

  Ingår i Childhood, s. 396-415, 2017.

 • Klang, Nina; Gustafson, Katarina; Möllås, Gunvie; Nilholm, Claes et al.

  Enacting the role of special needs educator: six Swedish case studies

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, s. 391-405, 2017.

 • Klausen, Rita K; Hansen Blix, Bodil; Karlsson, Marie; Haugsgjerd, Svein et al.

  Shared decision making from the service users’ perspective: A narrative study from community mental health centers in northern Norway

  Ingår i Social Work in Mental Health, s. 354-371, 2017.

 • Klausen, Rita K.; Karlsson, Marie; Haugsgjerd, Svein; Lorem, Geir Fagerjord

  Narrative performances of user involvement among service users in mental health care

  Ingår i Narrative Inquiry, s. 149-168, 2017.

 • Levin, Lena; Cromdal, Jakob; Broth, Mathias; Gazin, Anne-Danièle et al.

  Unpacking corrections in mobile instruction: Error-occasioned learning opportunities in driving, cycling and aviation training

  Ingår i Linguistics and Education, s. 11-23, 2017.

 • Lundmark, Sofia; Evaldsson, Ann-Carita

  Click-guides and Panic buttons: Designed possibilities for youth agency and user empowerment in online youth counselling services

  Ingår i Childhood, s. 260-278, 2017.

 • Melander, Helen

  Becoming a good nurse: Social norms of conduct and the management of interpersonal relations

  Ingår i Interactional Competences in Institutional Settings, 2017.

 • Melander, Helen; Aarsand, Pål

  Practices of remembering: Organizing math activities in a first grade classroom

  Ingår i Memory practices and learning, s. 187-211, 2017.

 • Möllås, Gunvie; Gustafson, Katarina; Klang, Nina; Göransson, Kerstin

  Specialpedagagogers/speciallärares arbete i den dagliga skolpraktiken: en analys av sex fallstudier

  2017.

  Open access
 • Sigurd Pilesjö, Maja; Norén, Niklas

  Teaching communication aid use in everyday conversation

  Ingår i Child Language Teaching and Therapy, s. 241-253, 2017.

 • Svahn, Johanna

  "Jag har bara ADHD å så": Identitetskonstruktion och normalisering i resursskoleelevers berättelser

  Ingår i Fortelling og forskning, s. 125-142, 2017.

 • Svahn, Johanna

  'Don't bother with that': the use of negative imperative directives for defusing student conflict in a special support classroom

  Ingår i Classroom Discourse, s. 235-252, 2017.

 • Svahn, Johanna

  Reported speech in girls' dispute stories: Building credibility and accounting for moral versions

  Ingår i Childhood, s. 212-229, 2017.

 • Svahn, Johanna; Karlsson, Marie

  Challenging the bounds of tellability: The interactional management of a bullying narrative within a girl group theme discussion

  Ingår i Narrative Inquiry, s. 334-356, 2017.

 • Aarsand, Pål; Melander, Helen

  Appropriation through guided participation: Media literacy activities in children's everyday lives

  Ingår i Discourse, Context & Media, s. 20-31, 2016.

 • Evaldsson, Ann-Carita; Sahlström, Fritjof

  ‘Naming the other’. Category memberships and practices of ‘Othering’ in children’s multiethnic peer group participation

  Ingår i Memory Practices and Learning – Interactional, Institutional and Sociocultural perspectives, s. 49-72, 2016.

 • Hjörne, Eva; Evaldsson, Ann-Carita

  Disability identities and category work in institutional practices: the case of ‘a typical ADHD girl’

  Ingår i The Routledge Handbook of Language and Identity , s. 386-411, 2016.