Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik (PS-gruppen)

PS-gruppen utgör en forskningsgrupp vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Miljön har en livaktig internationell publicering och kan räknas som en av de ledande miljöerna i Sverige när det gäller forskning om inkludering och specialpedagogers/speciallärares arbete. I övrigt bedrivs forskning inom flera olika områden (se nedan för respektive forskares intresseområden).

Inom pedagogik med inriktning mot specialpedagogik fokuseras framför allt svårigheter som uppstår i pedagogiska sammanhang. Dessa sammanhang utgörs av bildning, utbildning, socialisation och lärande i olika historiska, sociala och kulturella kontexter.  Empiriska fält är hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning och också arbetslivet och informella sammanhang.

Seminarieledare och kontaktperson

Gunilla Lindqvist

Medlemmar

Lizbeth EngströmHanna Fredriksdotter, Petra GäreskogAnna JohanssonMartin Karlberg, Nina KlangSara Linderdahl, Gunilla LindqvistGunnlaugur Magnússon, Jenni Nilsson, Niklas NorénIngrid OlssonEleni Patoulioti, David PaulsrudKamilla PeuravaaraMathilda Tassinari RogalinHelena Skogström, Johanna Svahn, Mimmi Örberg

Se nedan, forskarnas intresseområden.

Seminarieserie

PS-gruppen driver en seminarieserie. I seminariet presenteras, diskuteras och analyseras forskning om inkluderande utbildning och specialpedagogik. Specialpedagogikens relationer till områden såsom pedagogik, didaktik, ämnesdidaktik och utbildningssociologi behandlas också inom ramen för seminariet. Speciell tonvikt läggs vid forskningens implikationer för undervisningsväsendet, inte minst för lärares, specialpedagogers och speciallärares arbete. PS användas i brev för ett tillägg, Post Scriptum, som görs efter att själva brevet är skrivet och undertecknat. Oftast innehåller ett sådant PS betydelsefull information som kan förändra innebörden i hela brevet. Vi tycker det är en passande, om än uppfordrande, metafor för vår seminarieverksamhet.

För program och innehåll kontakta Gunilla Lindqvist (gunilla.lindqvist@edu.uu.se)

Internationellt Webseminarium om inkluderande utbildning

PS-seminariet håller också i en web-seminarieserie dit internationella forskare inom området inbjuds att presentera sin forskning.

För information om seminarieserien kontakta Gunilla Lindqvist (gunilla.lindqvist@edu.uu.se) eller Gunnlaugur Magnùsson (gunnlaugur.magnusson@edu.uu.se)

Samverkan

Flera forskare i PS-gruppen är engagerade i samverkan i olika former med det omgivande samhället. Till exempel har Gunilla Lindqvist genomfört en forskningscirkel med fokus på inkludering.
Läs mer om forskningscirkeln

Gunnlaugur Magnússon deltar regelbundet i offentliga samtalet på både svenska och isländska om skolpolitik, inkludering, pedagogik och skoldebatten. Läs mer under "Biografi" på Gunnlaugurs sida i Medarbetarportalen.

Claes Nilholm, tidigare professor vid Uppsala universitet och ledare av PS-gruppen, hade en blogg under åren 2015 - 2022 där centrala pedagogiska och specialpedagogiska frågor analyserades och diskuterades

Till bloggen

Helen Dwyer

Helen Dwyer har en doktorsexamen i specialpedagogik från Stockholms universitet. Helen har en bakgrund inom statsvetenskap, internationell pedagogik och har också en lärarexamen i specifika ämnen årskurs 1-6. Hennes huvudsakliga forskningsområden rör utbildningsreformer, samhälleliga hot och deras inverkan på utbildningssektorn och hur olika typer av hot och kriser kan främja uppkomsten av barn som kan definieras vara ”barn riskzonen”. Andra forsknings- och intresseområden är identitetskonstruktion i relation till inkludering, värderingar och demokrati.

Lizbeth Engström

Lizbeth är lektor i pedagogik med intresseområden sociala praktiker inom vård, omsorg samt inom medicinsk och pedagogisk praxis. Arbetar just nu i projekt tillsammans med SVA om nya kommunikationsmodeller kring hygien och smittskyddspraxis i verksamheter där barn, unga umgås i nära samspel med djur, främst inom 4H-gårdar. Deltar sedan 2014 i ett omfattande inkluderingsprojekt i en kommun.

Sara Linderdahl

Sara är doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hennes forskning handlar om problematisk skolfrånvaro, skolk och skolvägran.

Gunilla Lindqvist

Gunilla är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hon bedriver forskning i förskola, grundskola och grundsärskola. Gunilla intresserar sig särskilt för yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegreppet.

Gunnlaugur Magnússon

Gunnlaugur är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Han är intresserad av utbildningsreformer, marknadisering och inkludering som utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska ideal. Hans forskning handlar om fristående skolors organisation av särskilt stöd, inkludering som policy, specialpedagoger och speciallärares arbete och utbildning, undervisning i högre utbildning, lärarutbildning, skoldebatten mm.

Niklas Norén

Niklas är docent i pedagogik och forskar om barns och elevers deltagande i vardagliga och pedagogiska verksamheter. Han är särskilt intresserad av hur olika typer av kommunikationshjälpmedel påverkar organisationen av social interaktion som involverar elever med grava motoriska funktionsnedsättningar, och hur detta påverkar lärmiljöers tillgänglighet samt elvers delaktighet. 

Ingrid Olsson

Ingrid är docent i pedagogik och lektor i didaktik. Ingrids forskning handlar bland annat om lärande i förskola och skola, barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, implementering, samverkan mellan pedagoger och andra grupper, delaktighet, socialt stöd och pedagogiskt ledarskap.

Eleni Patoulioti

Eleni är doktorand i pedagogik. Hon är intresserad av hur inkluderande skolgemenskaper skapas och mer specifikt i frågor rörande skillnadsskapande, makt och relationer.

David Paulsrud

David är doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Han är intresserad av frågor som rör utbildningspolicy och skolans professioner.  

Kamilla Peuravaara

Kamilla är lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Kamillas forskningsintresse befinner sig i skärningspunkten av kroppssociologi, feministisk forskning och disability studies med särskilt fokus på föreställningar om normalitet i relation till kropp, femininitet och funktionalitet. Hon inspireras särskilt i sin forskning av perspektiv såsom intersektionalitet, socialkonstruktionism och makt.

Johanna Svahn

Johanna är post doktor i pedagogik med inriktning mot inkludering. Hennes forskning riktar sig främst mot barns identitets- och socialisationsprocesser kopplat till frågor som rör mobbning, konflikter och skolors interventionsarbete.

Mathilda Tassinari Rogalin

Mathilda är doktorand i pedagogik. Hennes intresse riktar sig mot frågor som rör neuropsykiatriska diagnoser i skola och förskola.

Christel Sundqvist

Christel är docent i specialpedagogik och arbetar som universitetslärare vid Åbo Akademi och Nord Universitetet. Hon bedriver forskning om speciallärares yrkesroll i en inkluderande skola med speciellt fokus på den samverkande rollen. Christel är för tillfället involverad i forskningsprojekt som studerar utvecklingen av samundervisning, och samverkan mellan lärare och andra professionella för att stöda elevers lärande välmående.  Hon har också ett speciellt intresse för handledning och konsultation i specialpedagogiska sammanhang.

Mimmi Örberg

Mimmi har en fil.mag. i specialpedagogik och är nu licentiand i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Hennes forskningsintresse rör framförallt frågor om inkludering i förskolan. I sin nuvarande forskning studerar hon hur förutsättningar för inkludering kan skapas i olika förskolemiljöer samt undersöker barns, förskolepersonals och rektorers syn på inkludering.

Senast uppdaterad: 2024-04-04