Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik (PS-gruppen)

PS-gruppen utgör en forskningsmiljö vid institutionen för utbildningsstudier, pedagogik och didaktisk. Miljön har en livaktig internationell publicering och kan räknas som en av de ledande miljöerna i Europa när det gäller forskning om inkludering och specialpedagogers/speciallärares arbete. I övrigt bedrivs forskning inom flera olika områden (se nedan för respektive forskares intresseområden).

Inom pedagogik med inriktning mot specialpedagogik fokuseras framför allt svårigheter som uppstår i pedagogiska sammanhang. Dessa sammanhang utgörs av bildning, utbildning, socialisation och lärande i olika historiska, sociala och kulturella kontexter.  Empiriska fält är hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning och också arbetslivet och informella sammanhang.

Forskningsledare

Claes Nilholm

Medlemmar

Lizbeth EngströmPetra GäreskogAnna JohanssonNina KlangGunilla LindqvistGunnlaugur MagnússonNiklas NorénIngrid OlssonDavid PaulsrudSara PerssonMathilda Tassinari RogalinCaroline Snäckerström SimsJohanna Svahn

Seminarieserie

PS-gruppen driver en seminarie-serie. I seminariet presenteras, diskuteras och analyseras forskning om inkluderande utbildning och specialpedagogik. Specialpedagogikens relationer till områden såsom pedagogik, didaktik, ämnesdidaktik och utbildningssociologi behandlas också inom ramen för seminariet. Speciell tonvikt läggs vid forskningens implikationer för undervisningsväsendet, inte minst för lärares, specialpedagogers och speciallärares arbete. PS användas i brev för ett tillägg, Post Scriptum, som görs efter att själva brevet är skrivet och undertecknat. Oftast innehåller ett sådant PS betydelsefull information som kan förändra innebörden i hela brevet. Vi tycker det är en passande, om än uppfordrande, metafor för vår seminarieverksamhet.

Program för våren 2020

Forskningsprojekt

Inom gruppen pågår ett antal olika forskningsprojekt (se också enskilda forskare)

Inkludering genom lärande i grupp - en studie med mixed metod design. Finansierat av Vetenskapsrådet. Ansvarig forskare: Nina Klang. Till projektsidan

Forskningen om undervisning – systematisk kartläggning och analys av forskningslandskap. Finansierat av Vetenskapsrådet. Ansvarig forskare: Claes Nilholm

Samverkan

Flera forskare i PS-gruppen är engagerade i samverkan i olika former med det omgivande samhället. Till exempel har Gunilla Lindqvist genomfört en forskningscirkel med fokus på inkludering.
Läs mer om forskningscirkeln

Gunnlaugur Magnússon deltar regelbundet i offentliga samtalet på både svenska och isländska om skolpolitik, inkludering, pedagogik och skoldebatten. Läs mer under "Biografi" på Gunnlaugurs sida i Medarbetarportalen.

Claes Nilholms blogg där centrala pedagogiska och specialpedagogiska frågor analyseras och diskuteras utgör också en del av samverkansuppdraget.

Till bloggen

Forskarnas intresseområden

Lizbeth Engström

Lizbeth är lektor i pedagogik med intresseområden sociala praktiker inom vård, omsorg samt inom medicinsk och pedagogisk praxis. Arbetar just nu i projekt tillsammans med SVA om nya kommunikationsmodeller kring hygien och smittskyddspraxis i verksamheter där barn, unga umgås i nära samspel med djur, främst inom 4H-gårdar. Deltar sedan 2014 i ett omfattande inkluderingsprojekt i en kommun.

Petra Gäreskog

Petra är licentiand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hennes intresse riktar sig mot frågor som rör förskolan.

Anna Johansson

Anna har en fil. mag. i specialpedagogik och är nu licentiand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Annas nuvarande forskning handlar om nyanlända elever och specialpedagogik. Hon har också andra forskningsintressen, främst skolans stödstrukturer för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt inkludering och delaktighet för alla elever.

Nina Klang

Nina är lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Nina är intresserad av pedagogiska arbetssätt för att stödja elever med funktionsnedsättningar i deras lärande och kommunikation. Till exempel har Nina studerat målformuleringar i åtgärdsprogram för elever med komplexa kommunikationsbehov och lärarstrategier i klassrumssamtal i grundsärskola.

Gunilla Lindqvist

Gunilla är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hon bedriver forskning i förskola, grundskola och grundsärskola. Gunilla intresserar sig särskilt för yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegreppet.

Gunnlaugur Magnússon

Gunnlaugur är lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Han är intresserad av utbildningsreformer, specialpedagogik och inkludering som utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska diskurser. Hans tidigare forskning handlar om fristående skolors organisation av särskilt stöd.

Claes Nilholm

Claes är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och har ett brett intresse för frågor som rör inkludering och specialpedagogik. Speciellt har han intresserat sig för teoretiska frågor och kartläggningar av synsätt på specialpedagogik.

Niklas Norén

Niklas är lektor i didaktik med inriktning mot svenska och forskar om barns sociala inkludering i vardagliga och pedagogiska verksamheter. Han är särskilt intresserad av kommunikationshjälpmedel för barn med grava motoriska funktionsnedsättningar, samt av samtalsspråkets grammatik.

Ingrid Olsson

Ingrid är lektor i didaktik med inriktning mot förskolan. Ingrids forskning handlar bland annat om lärande i förskola och skola, barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, implementering, samverkan mellan pedagoger och andra grupper, delaktighet, socialt stöd och pedagogiskt ledarskap.

David Paulsrud

David är doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Han är intresserad av frågor som rör utbildningspolicy och skolans professioner.  

Sara Persson

Sara är doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hennes forskning handlar om problematisk skolfrånvaro, skolk och skolvägran.

Caroline Snäckerström Sims

Caroline är doktorand i pedagogik under Claes Nilholms handledarskap. Hennes forskningsfokus är inriktat på undervisning för särskilt begåvade elever. En del av grundfrågorna i hennes forskning handlar om vilka typer av undervisning som fångar upp och utmanar även dessa elever och hur olika internationella undervisningslösningar kan anpassas till det svenska undervisningssystemet och svensk utbildningstradition. Hennes syfte är även att kartlägga delar av den undervisning som redan pågår i Sverige inriktad mot den aktuella elevgruppen. 

Johanna Svahn

Johanna är post doktor i pedagogik med inriktning mot inkludering. Hennes forskning riktar sig främst mot barns identitets- och socialisationsprocesser kopplat till frågor som rör mobbning, konflikter och skolors interventionsarbete.

Mathilda Tassinari Rogalin

Mathilda är doktorand i pedagogik. Hennes intresse riktar sig mot frågor som rör neuropsykiatriska diagnoser i skola och förskola.

Publikationer

 • Karlberg, Martin; Bezzina, Christopher

  The professional development needs of beginning and experienced teachers in four municipalities in Sweden

  Ingår i Professional Development in Education, 2020.

  Open access
 • Gäreskog, Petra; Lindqvist, Gunilla

  Working from a distance? A study of Special Educational Needs Coordinators in Swedish preschools

  Ingår i Nordic Studies in Education, s. 55-77, 2020.

  Open access
 • Sandström, Margareta; Klang, Nina; Lindqvist, Gunilla

  Bureaucracies in Schools—Approaches to Support Measures in Swedish Schools Seen in the Light of Skrtic’s Theories

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 89-104, 2019.

 • Göransson, Kerstin; Lindqvist, Gunilla; Klang, Nina; Magnússon, Gunnlaugur et al.

  Professionalism, governance and inclusive education –: A total population study of Swedish special needs educators

  Ingår i International Journal of Inclusive Education, s. 559-574, 2019.

  Open access
 • Norén, Niklas

  Höll ja på å säga

  Ingår i Sånt vi bara gör, s. 246-247, 2019.

 • Hultin, Hanna; Eichas, Kyle; Ferrer-Wreder, Laura; Dimitrova, Radosveta et al.

  Pedagogical and Social School Climate: Psychometric Evaluation and Validation of the Student Edition of PESOC

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 534-550, 2019.

 • Lindqvist, Gunilla

  God inkluderande lärmiljö: Rapport från en forskningscirkel

  2019.

  Open access
 • Lindqvist, Gunilla; Vinterek, Monika

  The world moves in to the Everyday school.

  2019.

 • Bourbour, Maryam; Högberg, Sören; Lindqvist, Gunilla

  Putting scaffolding into actions:: Preschool teachers’ scaffolding actions using Interactive Whiteboard

  Ingår i Early Childhood Education Journal, 2019.

  Open access
 • Evaldsson, Ann-Carita; Svahn, Johanna

  Tracing unique trajectores of participation for a 'girl with ADHD': From 'unwilling student' to 'agentive learning'

  Ingår i Emotional and Behavioural Difficulties, s. 254-272, 2019.

  Open access
 • Klang, Nina; Wandin, Helena; Wilder, Jenny

  Barn med flerfunktionsnedsättning - samspel och social inkludering: Rapport från ett samverkansprojekt

  2019.

  Open access
 • Jortveit, Maryann; Tveit, Anne Dorthe; Cameron, David Lansing; Lindqvist, Gunilla

  A Comparative Study of Norwegian and Swedish Special Educators’ Beliefs and Practices

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, 2019.

 • Gäreskog, Petra; Lindqvist, Gunilla

  SENCOs and preschool teachers – their work with children in need of special support

  2019.

 • Karlsson, Marie; Hallsén, Stina; Svahn, Johanna

  Parental involvement in Sweden exemplified through national policy on homework support

  Ingår i Parental Involvement across European Education Systems, s. 120-132, 2019.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Göransson, Kerstin; Lindqvist, Gunilla

  Contextualizing inclusive education in educational policy: the case of Sweden

  Ingår i Nordic Journal of Studies in Educational Policy, s. 559-574, 2019.

  Open access