Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik (PS-gruppen)

PS-gruppen utgör en forskningsmiljö vid institutionen för utbildningsstudier, pedagogik och didaktisk. Miljön har en livaktig internationell publicering och kan räknas som en av de ledande miljöerna i Europa när det gäller forskning om inkludering och specialpedagogers/speciallärares arbete. I övrigt bedrivs forskning inom flera olika områden (se nedan för respektive forskares intresseområden).

Inom pedagogik med inriktning mot specialpedagogik fokuseras framför allt svårigheter som uppstår i pedagogiska sammanhang. Dessa sammanhang utgörs av bildning, utbildning, socialisation och lärande i olika historiska, sociala och kulturella kontexter.  Empiriska fält är hela utbildningssystemet från förskola till högre utbildning och också arbetslivet och informella sammanhang.

Forskningsledare

Claes Nilholm

Medlemmar

Lizbeth EngströmPetra GäreskogAnna JohanssonNina KlangGunilla LindqvistGunnlaugur MagnússonNiklas NorénIngrid OlssonDavid PaulsrudSara PerssonMathilda Tassinari RogalinCaroline Snäckerström SimsJohanna Svahn

Se nedan, forskarnas intresseområden.

Seminarieserie

PS-gruppen driver en seminarie-serie. I seminariet presenteras, diskuteras och analyseras forskning om inkluderande utbildning och specialpedagogik. Specialpedagogikens relationer till områden såsom pedagogik, didaktik, ämnesdidaktik och utbildningssociologi behandlas också inom ramen för seminariet. Speciell tonvikt läggs vid forskningens implikationer för undervisningsväsendet, inte minst för lärares, specialpedagogers och speciallärares arbete. PS användas i brev för ett tillägg, Post Scriptum, som görs efter att själva brevet är skrivet och undertecknat. Oftast innehåller ett sådant PS betydelsefull information som kan förändra innebörden i hela brevet. Vi tycker det är en passande, om än uppfordrande, metafor för vår seminarieverksamhet.

Seminarieschema HT 2020

Onsdagar jämna veckor kl. 10.15-12.
På grund av pandemin sker seminarierna via Zoom.
De som vill kan närvara i Tupprummet på Blåsenhus.
Zoom-länkar tillhandahålls av Gunnlaugur Magnússon och Gunilla Lindqvist till respektive seminarium.

2 september
Första seminariet – lägeskoll, höstens program och planer för terminen.
Lite lästips:
Lindqvist, H; Thornberg, R. & Lindqvist, G. (2020) och Miškolci, J. Magnússon, G. & Nilholm, C. (2020) (artiklarna bifogas inbjudan)

16 september
Renske de Leeuw, Saxion University of Applied Sciences, Nederländerna presenterar sin forskning via Zoom.

OBS! 25 september
13.15 – Licentiat-seminarium Petra Gäreskog – Opponent Sven Persson, Malmö Universitet. Lokal tillika zoomforum meddelas senare.

30 september
Sara Persson och Anna Johansson presenterar avhandlingsarbetets progression

14 oktober
David Paulsrud 10% - seminarium – Disktutand Eva Forsberg

28 oktober
David Lansing Cameron från Universitet i Agder, Kristiansand, Norge presenterar sin forskning via Zoom.

11 november
Preliminärt Alexander Minnaert, University of Groeningen, Nederländerna

25 november
Caroline Sims och Mathilda Tassinari Rogalin presenterar avhandlingsarbetets progression

9 december
Teoriseminarium

Gunilla Lindqvist och Gunnlaugur Magnússon är seminarieledare under hösten och kan kontaktas ang. seminariets innehåll och upplägg.

Nätverk

Forskare i gruppen ingår i olika nätverk, bland annat sker samarbete med Högskolan i Agder i Norge och med universitet i Groningen. Nyligen fick Niklas Norén finansiering för ett forskningsnätverk kring elever med kommunikativa funktionsnedsättningar tillsammans med andra svenska forskare och forskare från Finland och England. 

Nätverk för forskning om följeslagares roll i institutionella samtal som inbegriper personer med kommunikativa sårbarheter (FRISK)

Sammanfattning
Vissa personer behöver hjälp när de samtalar med andra. Detta kan bero på olika typer av utmaningar, såväl fysiska som kognitiva. I viss utsträckning kan det hävdas att vissa personer är kommunikativt sårbara eftersom de inte har tillgång till kommunikativa resurser i samma omfattning som de flesta andra, eller att den kommunikativa omgivningen inte anpassas till deras behov. Assistans kan behövas när de möter vårdpersonal, personal i skolan, eller i något annat formellt sammanhang. De kan ta med sig en följeslagare som hjälper dem att förstå vad som sker och att uttrycka sina behov och önskemål. Men ännu är kunskapen om vad följeslagare gör begränsad, och den kunskap som finns är fragmenterad. Den här ansökan rör därför etablerandet av ett nätverk som för samman akademiska forskare i tre europeiska länder som har specialiserat sig på att studera följeslagare och samlar deras kunskaper. Syftet med nätverket är att skapa en mer systematisk förståelse av den befintliga forskningen och även arbeta mot ett större forskningsprojekt där vi ställer frågorna: Vilka praktiker hjälper de deltagande personerna att nå sina mål? Är vissa praktiker desamma i olika grupper (är det, till exempel, samma sak att stödja någon med demenssjukdom som att stödja någon med utvecklingsstörning)? Hur kan vi hjälpa följeslagare, och de personer som de stödjer, att arbeta mer effektivt med läkare, socialarbetare, lärare och andra yrkesverksamma?

Samverkan

Flera forskare i PS-gruppen är engagerade i samverkan i olika former med det omgivande samhället. Till exempel har Gunilla Lindqvist genomfört en forskningscirkel med fokus på inkludering.
Läs mer om forskningscirkeln

Gunnlaugur Magnússon deltar regelbundet i offentliga samtalet på både svenska och isländska om skolpolitik, inkludering, pedagogik och skoldebatten. Läs mer under "Biografi" på Gunnlaugurs sida i Medarbetarportalen.

Claes Nilholms blogg där centrala pedagogiska och specialpedagogiska frågor analyseras och diskuteras utgör också en del av samverkansuppdraget.

Till bloggen

Lizbeth Engström

Lizbeth är lektor i pedagogik med intresseområden sociala praktiker inom vård, omsorg samt inom medicinsk och pedagogisk praxis. Arbetar just nu i projekt tillsammans med SVA om nya kommunikationsmodeller kring hygien och smittskyddspraxis i verksamheter där barn, unga umgås i nära samspel med djur, främst inom 4H-gårdar. Deltar sedan 2014 i ett omfattande inkluderingsprojekt i en kommun.

Petra Gäreskog

Petra är licentiand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hennes intresse riktar sig mot frågor som rör förskolan.

Anna Johansson

Anna har en fil. mag. i specialpedagogik och är nu licentiand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Annas nuvarande forskning handlar om nyanlända elever och specialpedagogik. Hon har också andra forskningsintressen, främst skolans stödstrukturer för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt inkludering och delaktighet för alla elever.

Nina Klang

Nina är lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Nina är intresserad av pedagogiska arbetssätt för att stödja elever med funktionsnedsättningar i deras lärande och kommunikation. Till exempel har Nina studerat målformuleringar i åtgärdsprogram för elever med komplexa kommunikationsbehov och lärarstrategier i klassrumssamtal i grundsärskola.

Gunilla Lindqvist

Gunilla är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hon bedriver forskning i förskola, grundskola och grundsärskola. Gunilla intresserar sig särskilt för yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegreppet.

Gunnlaugur Magnússon

Gunnlaugur är lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Han är intresserad av utbildningsreformer, specialpedagogik och inkludering som utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska diskurser. Hans tidigare forskning handlar om fristående skolors organisation av särskilt stöd.

Claes Nilholm

Claes är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och har ett brett intresse för frågor som rör inkludering och specialpedagogik. Speciellt har han intresserat sig för teoretiska frågor och kartläggningar av synsätt på specialpedagogik.

Niklas Norén

Niklas är lektor i didaktik med inriktning mot svenska och forskar om barns sociala inkludering i vardagliga och pedagogiska verksamheter. Han är särskilt intresserad av kommunikationshjälpmedel för barn med grava motoriska funktionsnedsättningar, samt av samtalsspråkets grammatik.

Ingrid Olsson

Ingrid är lektor i didaktik med inriktning mot förskolan. Ingrids forskning handlar bland annat om lärande i förskola och skola, barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, implementering, samverkan mellan pedagoger och andra grupper, delaktighet, socialt stöd och pedagogiskt ledarskap.

David Paulsrud

David är doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Han är intresserad av frågor som rör utbildningspolicy och skolans professioner.  

Sara Persson

Sara är doktorand i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Hennes forskning handlar om problematisk skolfrånvaro, skolk och skolvägran.

Caroline Snäckerström Sims

Caroline är doktorand i pedagogik under Claes Nilholms handledarskap. Hennes forskningsfokus är inriktat på undervisning för särskilt begåvade elever. En del av grundfrågorna i hennes forskning handlar om vilka typer av undervisning som fångar upp och utmanar även dessa elever och hur olika internationella undervisningslösningar kan anpassas till det svenska undervisningssystemet och svensk utbildningstradition. Hennes syfte är även att kartlägga delar av den undervisning som redan pågår i Sverige inriktad mot den aktuella elevgruppen. 

Johanna Svahn

Johanna är post doktor i pedagogik med inriktning mot inkludering. Hennes forskning riktar sig främst mot barns identitets- och socialisationsprocesser kopplat till frågor som rör mobbning, konflikter och skolors interventionsarbete.

Mathilda Tassinari Rogalin

Mathilda är doktorand i pedagogik. Hennes intresse riktar sig mot frågor som rör neuropsykiatriska diagnoser i skola och förskola.