Enkätundersökning

Enkätundersökning

Dela dina åsikter i en enkät ställd till studenter som avslutat sin lärarutbildning vid Uppsala universitet.

Till enkäten

Enkätundersökning till dig som slutfört din lärarutbildning vid Uppsala universitet

En av lärarens största utmaningar är att möta elever i olika typer av svårigheter. Därför är specialpedagogik ett mycket viktigt område inom lärarutbildningen. I våra styrdokument står bland annat att

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lgr 11, s.2).

För att kunna förbättra våra kurser i specialpedagogik och förbereda lärarstuderande för kommande utmaningar vill vi gärna ta del av dina åsikter om kurserna i specialpedagogik i den lärarutbildning du genomgått vid Uppsala universitet.

Just nu genomför vi revidering av kurser i specialpedagogik. Syftet är dels att utvidga kurserna från 5 till 7,5 högskolepoäng men också att fördjupa innehållet i kurserna. Vi behöver få ett så bra underlag som möjligt för kursutvecklingen. Därför genomför vi enkätundersökning med studenter som tagit ut sin lärarexamen hos oss under de senaste tre åren. 

Vi vill gärna veta i vilken utsträckning du uppfattar att den utbildning du fick vid Uppsala universitet har försett dig med kunskaper och färdigheter för att möta den variation av barn och elever som finns i ditt klassrum, i synnerhet barn och elever i behov av särskilt stöd. Enkätundersökningen består av 36 frågor och tar c:a 20 minuter att besvara.

Delta i enkätundersökningen här:

Till enkäten

Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Deltagande i enkätundersökningen är frivilligt. Deltagandet är konfidentiellt. Vi kommer inte att använda ditt namn vid analys och redovisning av resultat. Dina svar används för att vidareutveckla kurser i specialpedagogik, men också för att forska om lärares behov av kompetens som krävs för att möta elever i behov av särskilt stöd.

Stort tack för hjälpen!

Nina
Klang
Ingrid
Olsson
Gunilla
Lindqvist
Gunnlaugur
Magnusson
Claes
Nilholm

Forskare i projektet

Nina Klang
Lektor i pedagogik ​med inriktning mot specialpedagogik        

Ingrid Olsson
Lektor i didaktik

Gunilla Lindqvist
Docent i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik

Gunnlaugur Magnusson
Lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik

Claes Nilholm
Professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik

Om du har frågor om enkät-
undersökningen
, hör gärna av dig till Nina Klang på nina.klang@edu.uu.se eller 070-4711621

Senast uppdaterad: 2023-11-23