Etiska överväganden

Etiskt tillstånd för studien kommer att erhållas från Etikprövningsnämnden i Uppsala före datainsamling och rekrytering av deltagare till studien. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i studier i humaniora och samhällsvetenskap kommer att tillämpas genom alla steg i projektet (från intervention, datainsamling, förvaring av material och rapportering).

Informerat samtycke kommer att inhämtas från lärare, elever, samt elevernas vårdnadshavare innan studien påbörjas. I enlighet med forskningsetiska principer kommer deltagarna att informeras om att det är frivilligt att delta i studien och att de kan avsluta sitt deltagande i studien närhelst de önskar. Deltagare i interventionen kommer att tilldelas koder för att kunna göra före- och efterjämförelser och kodlistor kommer att förvaras i ett kassaskåp. Endast koder kommer att användas i datainsamling. När vi analyserar och publicerar resultat från projektet, kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt att anonymisera individuella deltagare.

Senast uppdaterad: 2022-03-10