Kvantitativ studie – experimentell design

Lärare i interventionsgruppen får utbildning i kooperativt lärande medan lärare i kontrollgruppen får samma utbildning något senare.  Studien består av två delstudier, en delstudie där vi fokuserar på kooperativt lärande generellt och en delstudie där vi fokuserar på hur kooperativt lärande kan användas för att stimulera elevers matematiska problemlösningsförmåga och förmåga till läsförståelse.

Delstudie 1

Lärare i interventionsgruppen får två-dagars utbildning i kooperativt lärande i november för att sedan undervisa enligt kooperativt lärande i sina klassrum. Lärare i kontrollgruppen undervisar som vanligt.

Delstudie 2

I januari deltar lärare i både interventions- och kontrollgruppen i två-dagars utbildning.  Utbildningarna har dock olika innehåll. Kontrollgruppen får en utbildning i hur de kan arbeta för att stimulera elevers problemlösningsförmåga i matematik och förmåga till läsförståelse i svenska. Interventionsgruppen får utbildning i hur de kan arbeta med elevers problemlösning i matematik och läsförståelse i svenska utifrån arbetssättet kooperativt lärande.

Enkäter och kunskapsprov

Elever i både interventions- och kontrollgruppen gör kunskapsprov i matematik och svenska och besvarar enkäter om kamratrelationer vid tre tillfällen. Lärarna besvarar en enkät om deras syn på undervisning vid två tillfällen. Lärarna i interventionsgruppen besvarar en enkät om hur mycket de använt sig av arbetssättet kooperativt lärande varannan vecka. Figuren nedan ger en översiktlig bild av projektet.

Översiktsbild över den kvantitativa studien

Figur 1. Översikt över den kvantitativa studien.

Senast uppdaterad: 2023-11-23